Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marius Johansen Wallin
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF31619 Webapplikasjoner (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i programmering og datasikkerhet

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper tilsvarende emnene Webutvikling, Programmering 1, Programmering 2/Objektorientert programmering og Databasesystemer/Databaser.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til

 • fullstack webutvikling
 • utvikling og bruk av API
 • ulike designprinsipper
 • bruk av ORM / enkel databaseteori
 • versjonskontroll

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle robuste og moderne webapplikasjoner
 • kan utvikle robuste og moderne API
 • kan kommunisere med API
 • kan benytte seg av tilgjengelig dokumentasjon
 • kan bruke ORM
 • har tilegnet seg erfaring med å jobbe i prosjektbaserte team med bruk av bla. versjonskontroll
 • kan utarbeide og implementere webdesign
 • kan sette opp, tilpasse og bruke moderne utviklerverktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å planlegge og implementere webapplikasjoner
 • har kompetanse om viktige paradigmer for programvareutvikling
 • kjenner til ulike verktøy for utvikling av webdesign
 • kjenner til ulike typer API
 • forstår grunnleggende sikkerhet i webapplikasjoner
 • forstår kommunikasjonen mellom webserver og nettleser
 • kjenner til ulike former for nettsider
 • har erfaring med prosjektarbeid i team

Innhold

 • Planlegge og implementere moderne webapplikasjoner med teknologier og rammeverk for front- og back-endutvikling.
 • Designe, utvikle, teste, dokumentere og kommunisere med API
 • Designe og implementere grafiske grensesnitt
 • Bruk av ORM og enkel databaseteori
 • Versjonskontroll

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal levere inntil 6 obligatoriske oppgaver.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Gruppeprosjekt og individuell skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 45%. Det gis individuell karakter. Gruppen må dokumentere arbeidsprosessen. Prosjektet leveres digitalt.

Deleksamen 2 er en 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 55%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt, og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt. Ved ny eller utsatt deleksamen 1 avtales innholdet i prosjektoppgaven med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Forelesningene med utvalgte teksteksempler, artikler og nettbaserte ressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolens lærngsplattform..

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 17:21:03