Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Stig Henning Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITL22519 Forretningssystemer (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Dette emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i infomasjonssystemer

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering / Programmering 1.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • "cutting edge" og tradisjonelle arkitekturer som støtter organisasjoner over hele verden

 • hvordan kartlegge forretningskrav og egenskaper ved forretningssystemer

 • hvordan å prioritere og velge forretningssystemer i henhold til et sett av forretningskrav

 • kjente forretningssystemer og deres formål

 • tilnærminger og retningslinjer for å installere og tilpasse forretningssystemer

 • kompleksitet ved å ta i bruk nye systemer og endringsledelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere fordeler og ulemper med dagens arkitekturer

 • dra ut og skrive forretningskrav

 • bruke grunnleggende tilnærminger for å støtte valg av forretningssystemer

 • utføre en grunnleggende installasjon av et forretningssystem

 • lage en bedriftsstruktur og utføre transaksjoner i det installerte forretningssystemet

 • utvikle en grunnleggende tilpasning av det installerte forretningssystemet

 • integrere forretningssystemet med det teknologiske miljøet  

Innhold

 • Informasjonssystemarkitekturer (Service-Oriented Architecture, Web Services, Cloud Computing, Microservices, Containers, Serverless Computing)

 • Forretningssystemer som støtte for forretningsprosesser: taksonomi og arkitekturer

 • Valg og kjøp av forretningssystemer

 • Implementering, integrasjon og tilpasning av forretningssystemer

 • Systeminnføring og organisasjonsendring  

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, prosjektarbeid og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Eksamen

Gruppeprosjekt og individuell skriftlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1: gruppeprosjekt bestående av inntil 4 leveranser som teller 60%. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Det gis individuell karakter, karakterskala A -  F.

Deleksamen 2: to-timers individuell skriftlig eksamen som teller 40%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis en samlet individuell karakter, karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt. Deleksamen 1 kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Ved ny eller utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektoppgaven med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista oppdatert 15.11.2019:

Diverse nettressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolen læringsplattform.

Anbefalt litteratur:

Bradford, Marianne: “Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systems”, 2014, ISBN: 9781312665989

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 18:21:40