Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Stig Henning Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITL22519 Forretningssystemer (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Dette emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i infomasjonssystemer

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering / Programmering 1.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • "cutting edge" og tradisjonelle arkitekturer som støtter organisasjoner over hele verden

 • hvordan kartlegge forretningskrav og egenskaper ved forretningssystemer

 • hvordan å prioritere og velge forretningssystemer i henhold til et sett av forretningskrav

 • kjente forretningssystemer og deres formål

 • tilnærminger og retningslinjer for å installere og tilpasse forretningssystemer

 • kompleksitet ved å ta i bruk nye systemer og endringsledelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere fordeler og ulemper med dagens arkitekturer

 • dra ut og skrive forretningskrav

 • bruke grunnleggende tilnærminger for å støtte valg av forretningssystemer

 • utføre en grunnleggende installasjon av et forretningssystem

 • lage en bedriftsstruktur og utføre transaksjoner i det installerte forretningssystemet

 • utvikle en grunnleggende tilpasning av det installerte forretningssystemet

 • integrere forretningssystemet med det teknologiske miljøet  

Innhold

 • Informasjonssystemarkitekturer (Service-Oriented Architecture, Web Services, Cloud Computing, Microservices, Containers, Serverless Computing)

 • Forretningssystemer som støtte for forretningsprosesser: taksonomi og arkitekturer

 • Valg og kjøp av forretningssystemer

 • Implementering, integrasjon og tilpasning av forretningssystemer

 • Systeminnføring og organisasjonsendring  

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, prosjektarbeid og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Eksamen

Gruppeprosjekt og individuell skriftlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1: gruppeprosjekt bestående av inntil 4 leveranser som teller 60%. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Det gis individuell karakter, karakterskala A -  F.

Deleksamen 2: to-timers individuell skriftlig eksamen som teller 40%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis en samlet individuell karakter, karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt. Deleksamen 1 kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Ved ny eller utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektoppgaven med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. desember 2019.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. sep. 2019 01:02:26