Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA101ENG Fagdidaktisk kompetanse 1 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i årsstudiet Engelsk for lærere og i emnegruppen Engelsk 1.

Undervisningssemester

1. semester av studiet, vanligvis i høstsemesteret.

Innhold

Sammen med emnene Språklig Kompetanse 1 og Kulturell Kompetanse 1 gir emnet Fagdidaktisk Kompetanse 1 en helhetlig kompetanse som er nødvendig for å kunne undervise i engelsk som fremmedspråk og veilede elever i deres språkutvikling. Kunnskap i de andre emnene vil derfor danne grunnlaget for å skaffe seg kunnskap om og innsikt i ulike undervisningsmetoder og arbeidsformer som vil være egnet på de ulike trinnene i grunnskolen.

 

I Fagdidaktisk Kompetanse 1 legges hovedvekten på å bevisstgjøre studentene på læringsstrategier, læringsstiler og læringsmiljø gjennom ulike arbeidsoppgaver og samarbeidsformer. Kunnskaper om og ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere, dokumentere og videreutvikle opplæring i engelsk vil stå sentralt. Gjennom teori og praksis vil lærerens rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger stå i fokus.

 

I alle emnene vil kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte. I Fagdidaktisk kompetanse 1 gis det en grunnleggende opplæring i bruk av bibliotek, nett-tjenester, kilder og referanselitteratur.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester, og er en integrert del av årsstudiet Engelsk for lærere.

Undervisningen i Fagdidaktisk kompetanse 1 gis dels som klasseromsundervisning, dels i grupper og dels i praksis i grunnskolen. Studieplanen forutsetter at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet; selvstudium og samarbeid med andre studenter vil være en vesentlig del av studentenes læringsform.

Fagdidaktisk kompetanse 1 er delvis nettbasert: dokumentasjon som inngår som en del av arbeidskravene (se nedenfor) leveres via nett og det gis tilbakemelding via nett.

Arbeidsoppgavene (se arbeidskravene nedenfor) danner grunnlag for individuell veiledning. Det forventes at studentene viser en oppsøkende holdning og tar ansvar for å søke veiledning hos faglærere og øvingslærere.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i det virtuelle klasserommet.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i hele studiet. Praksisopplæring i grunnskolen er lagt til Fagdidaktisk kompetanse 1.

   

Studenter som har fått opptak til studieprogrammet Allmennlærerutdanning ved HiØ skal gjennomføre 4 ukers veiledet praksis i grunnskolen i løpet av et årsstudium i ett av sine fordypningsår i skolefag. Dette er fagrettet praksis, men studentene skal også delta i annen undervisning og aktiviteter ved skolen for å skape en god praksisopplæring i tråd med rammeplanens intensjoner. Praksisopplæringen er en integrert del av studiet og gjennomføres i nært samarbeid mellom student, praksisveileder og faglærer.

   

Studenter som ikke er opptatt i allmennlærerprogrammet vil få alternative arbeidskrav av tilsvarende omfang.

 

I tilknytning til praksis skal det gjennomføres et fagdidaktisk utviklingsarbeid som skal dokumenteres ved en rapport (se punkt om vurdering nedenfor).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatoriske arbeidsoppgaver:

 

a)       I tilknytning til praksis skal det gjennomføres et individuelt fagdidaktisk utviklingsarbeid. Praksislærer godkjenner gjennomføringen. Studenter som ikke skal ha praksis gjennomfører et fagdidaktisk utviklingsarbeid innenfor samme temaområde med medstudenter som deltakere. Faglærer godkjenner gjennomføringen.

b)       Oppgaver og presentasjoner i forbindelse med temaene 'Teaching Young Learners' og 'Reading in the Classroom'; omfang og innhold etter avtale med faglærer og som beskrevet i semesterplanen.

 

2. Innlevering: Logg. Under hele prosessen med det fagdidaktiske utviklingsarbeidet og i praksisperioden skal det føres logg hvor veiledning fra faglærer, praksisveileder og medstudenter inkluderes. Loggen som dokumenterer studentens arbeidsprosess leveres i tråd med frister i semesterplanen og godkjennes av faglærer.

 

3. Frammøte til all undervisning i emnet. (Minimum 80 % tilstedeværelse, ved fravær ut over dette må det søkes/forevises legeattest.)

Eksamen

For å framstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert ovenfor være utført og/eller levert og godkjent.

 

Sluttvurdering:

Hjemmeeksamen. Det individuelle fagdidaktiske utviklingsarbeidet skal dokumenteres ved en rapport. Temaet for utviklingsarbeidet gis av faglærer i samarbeid med praksisveileder. Det gis retningslinjer for hvordan rapporten skal utformes. Rapporten i tilknytning til det fagdidaktiske utviklingsarbeidet leveres innen fastsatt frist ved slutten av semesteret. Studentene får tilbud om veiledning underveis i prosessen, både individuelt og i grupper.

 

Rapporten vurderes av 1 intern og 1 ekstern sensor.

 

Det benyttes en karakterskala fra A - F. hvor A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

 

Emnet Engelsk 101: Fagdidaktisk kompetanse 1, må være bestått for å få godkjent eksamen i emnet Engelsk 201: Fagdidaktisk kompetanse 2.

Litteratur

Grunnbøker:

Drew, I. & Sørheim, B. (2004): English Teaching Strategies - Methods for English Teachers of 10 to16-year-olds, Det Norske Samlaget

Kunnskapsløftet: Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, 2006, Utdannings- og forskningsdepartementet.

Roald Dahl: The Magic finger                 

Til oppslag og supplement:

Bakke, B. & Millar, N. (2000): IKT - også DET!, NKS-Forlaget                 

Bautz, M. (1984): Better English in the Classroom, NKS-Forlaget/Pensumtjenesten

Halliwell, S. (1992): Teaching English in the Primary Classroom, Longman          

Harmer, J. (3rd ed. 2001): The Practice of English Language Teaching, Longman

Munden, J. & Myhre, A. (2002): Twinkle Twinkle -  English 1-4, Høyskoleforlaget

Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners, Oxford UP

Scott, W. A. & Ytreberg, L.H. (1990): Teaching English to Children, Longman

Ytreberg, L.H. (1993): Engelsk i grunnskolen, En fagdidaktisk introduksjon, Tano

Det tas forbehold om endringer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 03:59:13