Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i IKT for lærere 1,  30 studiepoeng.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått obligatorisk del av allmennlærerutdanning eller fullført annen lærerutdanning. For studenter som er i IKT-basert allmennlærerutdanning ved HiØ, kan emnet taes tidligst i høstsemesteret i annet studieår.

Undervisningssemester

Høstsemesteret.

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT. Studiet tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter og Rammeplanen for barnehagen

Se ellers målformuleringer og studiets ressurshjemmeside.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i høstsemesteret og undervisningen er lagt til ettermiddag/kveld, eventuelt samlinger.

Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er kombinasjoner av forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid. Se studiets ressurshjemmeside.

Praksis

Ingen praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidsmappen i IKT for lærere 101 består av følgende komponenter:

Innlevering 01: E-post

Innlevering 02: Filbehandling

Innlevering 03: Tekstbehandling

Innlevering 04: Bildebehandling

Innlevering 05: Presentasjonsprogram

Innlevering 06: Regneark

Innlevering 07: Internett og kommunikasjon

Innlevering 08: Lage websider

Innlevering 09: Lage film

Innlevering 10: Lage animasjonsfilm

Innlevering 11: Bruk av nettkonferanse

Se nettside for detaljert informasjon om arbeidskravene:

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm

 

Alle innleveringene i arbeidsmappen er individuelle. Oppgavene må leveres innen frist bekjentgjort i semesterplanen, og være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av 6 timers varighet. Eksamen organiseres som en praktisk prøve med bruk av PC.

 

Besvarelsen vurderes av to interne sensorer. Det gis bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F.

Litteratur

Oversikt over aktuell litteratur og andre læringsressurser i emnet finner du her:

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/semesterplan/index.htm


Innholdet bak linkene på denne siden er pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:00