Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101KRL06 KRL101: Andre religioner og livssyn. Etikk, filosofi og religionsdidaktikk (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår som obligatorisk del av allmennlærerutdanningen, som del av KRL1 og som del av årsstudiet i kristendom-, religions- og livssynskunnskap (KRL).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på kompetansenivå tilsvarende religion og etikk i den videregående skole.

Undervisningssemester

Undervisning, veiledning og eksamen finner sted i høstsemesteret.

Innhold

Andre religioner og livssyn

Studentene skal:

 • utvikle god kunnskap om islam, hinduisme og buddhisme og kunne drøfte likheter og forskjeller i ulike religiøse tradisjoner;
 • utvikle kunnskap om sekulære livssyn, blant annet livssynshumanismen i Norge;
 • ha kjennskap til utviklingen av det religiøse livet i verden i dag og ha forståelse for den betydning religion og livssyn har for individet og samfunnet, inkludert kjønns- og likestillingsperspektivet.

 

Etikk og filosofi

Studentene skal:

 • ha kunnskap om grunnleggende etiske teorier, om etiske verdier i de viktigste religions- og livssynstradisjonene;
 • kjenne til sentrale tenkere og ideer fra vestens filosofihistorie, med særlig vekt på menneskesynet;
 • ha kunnskap om og kunne drøfte betydningen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene og FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene.

 

Religionsdidaktikk

Studentene skal:

 • ha kunnskap om grunnskolefagets historie, begrunnelse, innhold og formål og det regelverk som gjelder for faget;
 • være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere KRL-undervisningen på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte;
 • kunne utvikle tillitsforhold og samarbeide med elever og foreldre/foresatte med ulik kulturell og religiøs bakgrunn;
 • kunne hjelpe hver enkelt elev videre i eksistensielle spørsmål av etisk, religiøs og livssynsmessig art;
 • kunne benytte og kritisk vurdere IKT som redskap.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er basert på selvstudium, timeplanlagt undervisning, veiledning og praksis (for studenter som er allmennlærerstudenter). Undervisningen som blir gitt, regnes som en del av pensum. Studentene inngår i mindre læringsfellesskap (basisgrupper).

Praksis

Allmennlærerstudentene har fire ukers praksis i hvert semester (jf. Plan for praksisopplæring på websiden til 1. trinn i allmennlærerutdanningen>www.hiof.no). En av ukene er et praksisbasert prosjekt som kan ha hovedfokus på ett eller flere fag. Utarbeiding av problemstillingen og veiledningen skal foregå i samarbeid mellom trinnteamet og praksisskolen.

Øvrige studenter skal ikke ha praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Undervisningsopplegg:

Det arrangeres en obligatorisk verksteddag i løpet av høstsemesteret hvor basisgruppene skal utføre og dokumentere et fagdidaktisk arbeid. Det gis muntlig tilbakemelding på dette arbeidet og undervisningsopplegget må være skriftlig godkjent av faglærer for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjenning skjer på grunnlag av registrering av deltakelse og vurdering av prestasjon.

Eksamen

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Individuell, skriftlig eksamen på 2 timer. Ingen hjelpemidler tillatt. 

Eksamensoppgaven består av kortsvarspørsmål og arrangeres ved avsluttet undervisning i høstsemesteret. Eksamensbesvarelsen vurderes av intern sensor og karaktersettes med gradert skala fra A-F, der A er beste karakter, E dårligst beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Det er forbehold om oppdatering av litteraturlisten ved semesterstart.

Andre religioner og livssyn (253 s.)

Eidhamar, Levi Geir (red): Religioner og livssyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2004,  S. 10-57; 109-315.

 

Etikk og filosofi (129 s.)

Christoffersen, S. Aa./Selvik, T.: Engasjement og livsytring, Oslo 1999, Del I, (75 s.).

*Lindholm, T.: "Menneskerettighetenes forhold til religion og livssyn: en problemoversikt", i: Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge = Nansenskolens årbok 1997, s. 27-56 (29 s.).

Afdal, G.: "Moralundervisning og moralsk undervisning", i: Afdal/Haakedal/Leganger-Krogstad: Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk, Oslo 1997 (25 s.).

 

Religionsdidaktikk (249 s.)

Sødal/Danielsen/Eidhamar/Skeie/Winje: Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring, Kristiansand 2006, s. 11-195 (184 s.)

*Enger, T.: "Læreren i grunnskolens nye religionsfag: Åpent sinn og tomt hjerte?" i: Kirke og Kultur 1994:4, s. 313-322 (10 s.).

*Rolin, A.: "Verdiformidling gjennom prosjektarbeid", i: Prismet 49 1998, s. 107-115, (8 s.).

*Schjelderup, A. og Olsholt, Ø.: "Den filosofiske samtalen", i: Schjelderup, A., Olsholt, Ø. og Børresen, B.: Filosofi i skolen, Oslo 1999, s. 61-76 (15 s.)

Utdanningsdirektoratet: KRL-boka 2005 s. 9-19 (=Læreplan for KRL), 24-42 (=Læreplanveiledning), og 57-58 (=Informasjon til foresatte) (32 s.), Se boka i headingen på http://www.krlnett.no/

 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 03:59:15