Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Ali Reza Yavar Ludvigsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101MAT Matematikk 101: Tallære og problemløsing (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i Matematikk 1, 30 studiepoeng, og er obligatorisk i allmennlærerstudiet. 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Studiekompetanse i matematikk.

Undervisningssemester


1. semester i 1. studieår. 

Innhold

I emnet Matematikk 101 - Tallære og problemløsing vektlegges følgende hovedtemaer:

Tallære med begynnende algebra og likninger, problemløsing, didaktikk knyttet til de to matematikktemaene (tallære og problemløsing), diagnostisk undervisning, kunnskap om Kunnskapsløftet.

Undervisnings- og læringsformer


Det brukes varierte arbeidsformer: forelesninger, klasseundervisning, oppgaveregning, prosjektarbeid. Arbeidene er både individuelle og utført sammen med andre.

Praksis

Studentene har fire ukers praksis i hvert semester (jfr. Plan for praksisopplæring). En av ukene er et praksisbasert prosjekt som kan ha hovedfokus på ett eller flere fag. Utarbeiding av problamstillingen og veiledning skal foregå i samarbeid mellom trinnteamet og praksisskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på og fått godkjent seks av åtte gjensidige studentrettinger og hoderegningstest.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av seks timers varighet.

Tillatte hjelpemidler: Godkjent egenprodusert mappe og kalkulator

Intern og ekstern sensurering.

Gradert karakter fra A-F.

Litteratur

Kunnskapsdepartementet: Læreplanverket for kunnskapsløftet, LK06. Denne finnes også på www.utdanningsdirektoratet.no

Breiteig T., Venheim, R. (2005): Matematikk for lærere 1 og 2. 4 utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Brekke, G (1995): Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Nasjonalt læremiddelsenter.

Høines, M.J. (1998): Begynneropplæringen. Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. Caspar. ISBN 82-90898- 14-2

Litteraturlisten er sist oppdatert 07.08.2007.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:02