Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101NOR07 Norsk 101: Språk (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i emnegruppa Norsk 1 (30 studiepoeng) og er obligatorisk allmennlærarstudiet.

Undervisningssemester

Haustsemesteret, 1. studieår

Innhold

Følgjande tema blir gjennomgått:

 - Barns språkutvikling

- Språklære (grammatikk)

- Språkleg norm og variasjon

Undervisnings- og læringsformer

Tilnærminga til stoffet skjer i hovudsak gjennom forelesingar, arbeid i grupper og individuelt arbeid.

I løpet av dette emnet skal studentane skrive ulike fagtekstar på bokmål og nynorsk.

Studentane må og rekne med å bruke egen tid på å skaffe seg innsikt i heile pensumet.

Praksis

Sjå punktet "Tilhøvet mellom teori og praksis" i studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To fagtekstar, ein på nynorsk og ein på bokmål, skal leverast inn til godkjenning. Desse tekstane må vere leverte innan fastsett frist i semesterplanen, og dei skal godkjennast av faglærar før ein får framstilla seg til eksamen.

Eksamen

Undervegs i studiet:
Studentane får tilbakemelding på sitt faglege nivå gjennom rettleiing frå faglærar, gjennom deltaking på oppgåveseminar og gjennom arbeidet med fagtekstane (arbeidskrav).

Sluttvurdering:
Individuell skriftleg eksamen på 6 timar.

Målforma er bokmål. Tillatne hjelpemiddel er gjeldande læreplan for grunnskolen og ordbok eller ordliste.

Prøva blir vurdert av to interne sensorar etter ein karakterskala frå A til F.

Den avsluttande vurderinga byggjer på krav til akademisk standard som gjeld på universitets- og høgskolenivå og på generelle krav til språkleg framstillingsevne.

Litteratur

Litteraturlista er sist endra 15.08.2007.

Bøker
Høigaard, Anne: Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig. Tano Aschehoug 2006
(ISBN 13:978-82-15-00589-8)

Jahr, Ernst Håkon: Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Novus 1994
(ISBN 82-7099-219-4)

Kulbrandstad, L.A.: Språkets mønstre. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00771-6)

Kulbrandstad, L.A m.fl..: Inn i Språkets mønstre. Universitetsforlaget 2005
( ISBN 82-15-0912-3)

 

Pensumstoff som kan lastast ned frå Internett:

Almenningen, Olaf : 'Stutt historikk over sidemålsskipnaden'. I Språknytt 1-2/2001

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), §2-5 og 2-8

Skirbekk, Gunnar 2001 'Kvifor sidemål'. I Språknytt 1-2/2001

  

Artiklar i kompendium:

Grønvik, Oddrun 1992: 'Kva må ein kunna for å ha glede av ei ordbok?' I Norsklæraren 4/1992

Jansson, Benthe Kolberg 2007: 'Ordlista - den gode hjelparen?'. I Anne Steinsvik (red.): Betre nynorskundervisning. Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda

Matre, Synnøve 2005: 'Dei yngste barna og nynorsken'. I Anne S. Nordal (red.): Didaktiske perspektiv på nynorskopplæringa. Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda

Omdal, Helge 2003: 'Lærernes rolle i implementering av norske språknormer' I Omdal, Helge og Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter i språknormeringa.  Høyskoleforlaget, Kristiansand (ISSN 0806-5934)

Torp, Arne og Lars Vikør 2000: 'Prinsipp for språknormering'. I Hovuddrag i norsk språkhistorie. ad Notam Gyldendal s. 235-236 

 Kompendiet kan kjøpast i 'Bokbiten'.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:02