Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Ray Cato Svanberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA101PTA07 Pedagogikk 101: Didaktikk og pedagogisk psykologi (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i allmennlærerutdanningen.

Undervisningssemester

1. studieår, høst og vår

Innhold

Læreren, eleven og opplæringen

-          Om gruppeprosesser og samarbeid i basisgruppe
-          Om egne læreprosesser og perspektiver på elevenes utvikling og læring
-          Observasjon og refleksjon over praksiserfaringer
-          Skolens oppgaver, innhold og yrkesetiske utfordringer for læreren
-          Endringer og utfordringer i samfunn, kultur, oppvekstmiljø og skole (Del 1)
-          Didaktiske utfordringer; om planlegging og gjennomføring av undervisning og tilrettelegging for læring
-          IKT og læring
-          Læreren som leder av aktive læringsfellesskap
-          Motivasjon

Læreren og eleven i organisasjonen

-          Analysere skolen som organisasjon
-          Organisering av det digitale læringsmiljøet i skolen
-          Kommunikasjon med foreldre, elever, kolleger, ledelse og andre
-          Skolens pedagogiske grunnsyn, mål og praksis
-          Vurdering i skolen
-          Omsorg og hjelp til barn i krise (Del 1)

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikkundervisningen vektlegger analyse, drøfting, refleksjon og varierte arbeidsformer: Veksling mellom forelesning i storgruppe, drøfting og dialog i seminargrupper og arbeid med praksisbaserte problemoppgaver i basisgrupper.


- IKT er et sentralt redskap for læring og kommunikasjon i pedagogikkstudiet.
- Studentene har ansvar for egen læring og for at læring kan skje i et forpliktende fellesskap.
- Studentene skal bruke en digital arbeidsmappe underveis i studiet

Læringsmomenter fra dette emnet skal videreføres til emnet Pedagogikk 102, 2. studieår.

Praksis

Studentene har fire ukers praksis i hvert semester (jfr Plan for praksisopplæring). En av ukene er et praksisbasert prosjekt som kan ha hovedfokus på ett eller flere fag. Utarbeiding av problemstillingen og veiledningen skal foregå i samarbeid mellom trinnteamet og praksisskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentenes praksisprosjekter og egne refleksjoner rundt praksis er arbeidskrav i emnet Pedagogikk 101 og danner samtidig grunnlag for ett av arbeidene i den digitale eksamensmappen (avsluttende vurdering) i emnet Pedagogikk 102.

Følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet Pedagogikk 101 - Didaktikk og pedagogisk psykologi:

Høstsemesteret:

1. Presentere et praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere (Gruppeoppgave).

2. Passeringsprøve: 4 timers kortsvarsprøve ved slutten av høstsemesteret. Prøven må være godkjent.

Oppgaver til arbeidsmappen[1]:

3. Praksisrapport for gjennomført praksis i høstsemesteret (individuell oppgave). Rapporten er grunnlag for ett av arbeidene i eksamensmappen (Pedagogikk 102), leveres til basisgruppeveileder for gjennomlesing og kan være utgangspunkt for veiledningsmøte.

Vårsemesteret:

4. Presentere et praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere (gruppeoppgave).

forts. oppgaver til arbeidsmappen:

5. Praksisrapport for gjennomført praksis i vårsemesteret (individuelle oppgave). Rapporten er grunnlag for ett av arbeidene i eksamensmappen, leveres til basisgruppeveileder for gjennomlesing og kan være utgangspunkt for veiledningsmøte.

6. Fagartikkel på inntil 3000 ord, med tema og problemstilling knyttet til Pedagogikk 101 (individuelt skriftlig arbeid). Artikkelen legges i arbeidsmappen innen oppgitt frist i semesterplanen.

Tilbakemelding
Det gis generell tilbakemelding på praksisrapportarbeidet til hele trinnet.
Tilbakemelding på prosjektpresentasjonen gis muntlig i forbindelse med presentasjonen. Tilbakemeldingen på prosjektarbeidet gis som del av vurderingsrapporten fra praksisopplæringen.

Andre arbeidsoppgaver
Studentene skal påbegynne arbeidet med en web-portal i form av et ressursnettsted for lærere (individuell oppgave). Denne web-portalen vil inngå som et eget arbeid i eksamensmappen i emnet Pedagogikk 102. Dette arbeidet er imidlertid ikke et krav for å kunne fremstille seg til eksamen i Pedagogikk 101.


[1] Studentene legger selv inn oppgaver på et tildelt og beskyttet område på internett, kun faglærere og studenten selv har tilgang til dette nettstedet

Eksamen

Tilbakemelding underveis:
Studentene skal få tilbakemelding på sin faglige utvikling underveis i pedagogikkemnet, og denne tilbakemeldingen vil knytte seg til bestemte oppgaver. Tilbakemeldingen kan gis felles for alle studenter på trinnet, som veiledning i basisgrupper eller individuelt av faglærer. Tilbakemelding vil også bli gitt av medstudenter og andre fagpersoner involvert i studiet. Veiledning kan gis over nett og i møter.

Sluttvurdering:
Individuell, muntlig eksamen i vårsemesteret.

Varighet: ca. 25 minutter
Organisering: Selvvalgt tema presenteres muntlig i løpet av de første 6-8 minuttene, deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnene og studieerfaringene.

Studentens prestasjon vurderes av intern og ekstern sensor og gis gradert karakter fra A - F.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18.08.2007:

Høst:

Engelsen, B. U. (2006) Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva - hvordan - hvorfor. 5. utgave. Revidert mot L06. Oslo: Gyldendal Akademisk. 250 s.

Engelsen, B. U. (2005) En fagdidaktikk for dagens og morgendagens skole. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2-2005. S. 89-99. Oslo: Universitetsforlaget. 10 s.

Erstad, O. (2005) Digital kompetanse i skolen - en innføring. Universitetsforlaget. 225 sider

Erstad, O. m. fl. (2005) ITU Monitor 2005. På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. 150 s.

Halvorsen, K. (2003) Å forske på samfunnet: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 3.utg. Oslo: Cappelens Akademiske forlag. 170 s.

Imsen, G. (2005) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. utg. Oslo: TANO.


Kompendium:

Bostrøm, L. (2004) Lärande & Metod. Jönköping University Press.  Utvalgte tekster. Kompendium. 33 s.

Gardner, H. (1997) De mange intelligensers pædagogik. Utvalgte tekster. København: Gyldendal. Kompendium. 29 s.

Høgmo, Asle (2005) Er en flerkulturell skole mulig? Gyldendal. Kompendium. 26 s.

Sjøvold, E. (2006) Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Utvalgte deler.  51 s.

 

Vår:

NB: Litteratur fra høstsemesteret brukes også i vårsemesteret.

Afdal, G. (red.) (2005) IKT i læringsrommet: IKT, lokal skolepraksis og globalisering. Høgskolen i Østfold, rapport 2005:4. Halden: Høgskolen i Østfold. Utvalgte kapitler. 80 s.

Bø, I. (2004). Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 4, 6, 7. 100 s.

Ekeberg, T. R. og J. B. Holmberg (2004) Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle. En innføring. 2. utg. Oslo: Universitetsforlagt. 235 s.

Tønnessen, L. K. B. (2002) Den nye småskolen - bakgrunn og utforming. Kristiansand: HøgskoleForlaget. 147 sider.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 03:59:16