Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA102ENG Språklig kompetanse 1 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i årsstudiet Engelsk for lærere og i emnegruppen Engelsk 1.

Undervisningssemester

1. semester av studiet, vanligvis i høstsemesteret

Innhold

Språklig kompetanse er det faglige fundamentet for arbeid i de andre emnene. Gjennom hele studiet blir det lagt stor vekt på å utvikle grunnleggende språkferdigheter som må ligge til grunn for at læreren skal føle seg trygg som språkmodell. Uten slike ferdigheter kan læreren vanskelig skape den tryggheten hos elever som er nødvendig for at de skal delta aktivt og kreativt i undervisningen.

I emnet Språklig kompetanse 1 legges hovedvekten på utvikling av egen muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk og på utvikling av kompetanse om engelsk. Språklig kompetanse omfatter også innsikt i ulike språklæringsstrategier.  Det blir gitt innføring i fonetikk, intonasjon, grammatikk og pragmatikk. Dette danner grunnlaget for videreutvikling av egne språkferdigheter og evne til å veilede elever i deres språklæring.

I emnet Språklig kompetanse 1 legges det også stor vekt på utvikling av sjangerbevissthet gjennom egenproduksjon av tekster i ulike sjangere. Nært knyttet til denne delen av emnet arbeides det mye med oppbygging av tekster og tekstbindingsstrategier.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester, og det er delvis nettbasert: de ulike tekstene som inngår som arbeidskrav (se nedenfor) leveres og gis tilbakemelding på via nett.

    

Undervisningen i fonetikk/intonasjon og grammatikk gis dels som klasseromsundervisning, dels i grupper, dels i språklaboratorium. Det forutsettes at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet; selvstudium og samarbeid med andre studenter vil være en vesentlig del av studentenes læringsform.

    

Arbeidsoppgavene (se arbeidskravene nedenfor) danner grunnlag for individuell veiledning. Det forventes at studentene viser en oppsøkende holdning og tar ansvar for å søke veiledning.

 

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i det virtuelle klasserommet.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i hele studiet. Praksisopplæring i grunnskolen er lagt til emnet Fagdidaktisk kompetanse 1.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatoriske arbeidsoppgaver:

a) Det skal skrives tekster (antall spesifiseres i semesterplanen) i forskjellige sjangere til ei mappe. Oppgavene forutsettes utført til fastsatt tid for å få rett til veiledning på oppgaven.

b) Levere to oppgavesett i fonetikk og to i grammatikk.

2. Frammøte til og aktiv deltagelse i grupper der formålet er å utvikle den muntlige ferdigheten. (Minimum 80 % tilstedeværelse, ved fravær ut over dette må det søkes/forevises legeattest.)

Eksamen

For å framstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert ovenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og oppgavene i 1 b) må være godkjent av faglærer.

Sluttvurdering:

4-timers skriftlig eksamen i fonetikk og grammatikk + mappeeksamen.

Skriftlig skoleeksamen består av både en fonetikk- og en grammatikkdel og begge deler må bestås. Ingen hjelpemidler er tillatt til skriftlig eksamen.

I tillegg skal to av tekstene fra mappen (se arbeidskrav) leveres og vurderes som del av skriftlig eksamen. Studentene velger selv ut én kortere og én lengre tekst til vurdering.

Tekstene og eksamensbesvarelsen vurderes av 2 interne sensorer. Det gis en samlet karakter. Det benyttes en gradert karakterskala fra A - F, hvor A er beste karakter, E dårligst beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Emnet 'Engelsk 102: Språklig kompetanse 1' må være bestått for å få godkjent eksamen i 'Engelsk 202: Språklig kompetanse 2'.

Ved eventuell ny eksamen må to nye tekster fra mappen leveres.

Litteratur

Fonetikk:

Grunnbøker:

Nilsen, T.S. & Rugesæter, K. (1999): Basic English Phonetics for teachers, Fagbokforlaget

Jones, D. (15th ed. 1997): English Pronouncing Dictionary, eds. Roach, P. & Hartman, J., Cambridge UP

Til oppslag og supplement:

Nilsen, T. S. (1996): British and American English Pronunciation, Universitetsforlaget

 

Grammatikk og språkbruk:

Grunnbøker grammatikk:

Crystal, D. (3rd ed. 2004): Rediscover Grammar, Longman

Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2006): Introducing English Grammar, Fagbokforlaget

Swan, M. (3rd ed. 2005): Practical English Usage, Oxford UP

 

Grunnbøker skriftlig språkferdighet:

Grellet, F. (1996): Writing for Advanced Learners of English, Cambridge UP

Hill, J. & Lewis, M. (eds.) (1997): Dictionary of Selected Collocations, Language Teaching Publications

Griffith, jr., Kelly: Writing Essays about Literature, Harcourt Brace      

           

Til oppslag og supplement:

Alexander, L.G. (1988): Longman English Grammar, Longman

Hasselgård, H., Johansson, S. & Lysvåg, P. (1998): English Grammar: Theory and Use, Universitetsforlaget

Leech, G. & Svartvik, J. (2nd ed. 1994): A Communicative Grammar of English,Longman

 

Alle studenter må ha en engelsk/engelsk ordbok, f.eks. Collins Concise Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, eller Oxford Advanced Learner's Dictionary.

Dessuten anbefales en synonymordbok, f.eks. Roget's Thesaurus.

 

Det tas forbehold om endringer.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 06:56:43