Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA103ENG Kulturell kompetanse 1 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i årsstudiet Engelsk for lærere og i emnegruppen Engelsk 1.

Undervisningssemester

1. semester av studiet, vanligvis i høstsemesteret

Innhold

Kulturell kompetanse 1 kombinerer emner i britisk litteratur og kulturkunnskap for å belyse de to delene gjensidig.

 

Det gis en oversikt over den litteraturhistoriske utviklingen fra 1600-tallet til i dag. I løpet av semesteret skal det leses et utvalg romaner, skuespill, noveller og poesi fra forskjellige tidsepoker, deriblant barne- og ungdomslitteratur. Tekstene blir studert i sammenheng med den tid og de samfunnsforhold de er sprunget ut av i den grad det er naturlig.

 

I kulturkunnskap tas det utgangspunkt i en kronologisk fremstilling av grunnlaget for utviklingen av nasjonale institusjoner, politikk, samfunnsliv og kultur, samt en oversikt over de viktigste begivenheter som betinger denne utviklingen. Temaer innen kultur og samfunnsliv som er relevante for undervisning i grunnskolen vektlegges.

 

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i det virtuelle klasserommet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går over ett semester. Undervisningen gis dels som forelesninger, dels som gruppeundervisning.

Det forutsettes at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet; selvstudium og samarbeid med andre studenter vil være en vesentlig del av studentenes læringsform.

Arbeidsoppgavene (se arbeidskravene nedenfor) danner grunnlag for individuell veiledning. Det forventes at studentene viser en oppsøkende holdning og tar ansvar for å søke veiledning.

Praksis

Praksisnære komponenter er integrert i hele studiet. Praksisopplæring i grunnskolen er lagt til emnet Fagdidaktisk kompetanse 1.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatoriske arbeidsoppgaver: Det skal skrives tekster (antall spesifiseres i semesterplanen) i forskjellige sjangere til ei mappe. Oppgavene forutsettes utført til fastsatt tid for å få rett til veiledning på oppgavene.

2. Frammøte til og aktiv deltagelse i grupper der formålet er å utvikle den muntlige ferdigheten. (Minimum 80 % tilstedeværelse, ved fravær ut over dette må det søkes/forevises legeattest.)

Eksamen

For å framstille seg til eksamen må arbeidskravene spesifisert ovenfor være levert og/eller utført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen.

Sluttvurdering:

Fire timers skriftlig eksamen (kortspørsmål).

Tillatt hjelpemiddel: Godkjent engelsk-engelsk dictionary.

Besvarelsen vurderes av 1 intern og 1 ekstern sensor. Det benyttes en gradert karakterskala fra A - F, hvor A er beste karakter, E dårligst beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Emnet Engelsk 103: Kulturell kompetanse 1 må være bestått for å få godkjent eksamen i Engelsk 203: Kulturell kompetanse 2.   

Litteratur

Litteratur - grunnbøker:

The Norton Anthology of English Literature, Vol.1 + 2 (6. utg., New York, 1993 eller 7. utg., 2000) Tekster merket med stjerne (*) finnes i Norton 1 eller 2.

M. Alexander: A History of English Literature, Macmillan, 2000.

J. Peck & M. Coyle: Literary Terms and Criticism, 3. Utg., Palgrave, 2002. (ISBN 0-333-96258-3)

K. Griffith, Jr.: Writing Essays about Literature: A Guide and Style Sheet, seneste utgave 1990 eller nyere. (brukes også i Engelsk språkferdighet og Amerikanske studier)

 

For kurset i innføring i litterær analyse anbefales følgende bøker:

Gaasland: Fortellerens hemmeligheter: innføring i litterær analyse (Oslo 1999)

Skei, Hans: Å lese litteratur: lærebok i litterær analyse (Oslo: 1992)

 

Til oppslag og supplement: 

N. Marsh: How to Begin Studying English Literature

J. Hawthorn: Studying the Novel

 

Romaner og skuespill: 

E. Brontë: Wuthering Heights

V. Woolf: Mrs. Dalloway

P. Barker: Regeneration

R. Doyle: The Woman Who Walked into Doors

J.K. Rowling: Harry Potter and the Philosopher's Stone

W. Shakespeare: Hamlet

O. Wilde: The Importance of Being Earnest*

T. Stoppard: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

 

Prosa og noveller: 

J. Swift: 'A Modest Proposal'*

J. Joyce: 'The Dead'*

D.H. Lawrence: 'Odor of Chrysanthemums'*

K. Mansfield: 'The Voyage'

 

Poesi:

W. Shakespeare

'Shall I compare thee to a summer's day?'*

'Let me not to the marriage of true minds'*

J. Donne

'Batter my heart, three-personed God: for you'*

W. Wordsworth

'Composed upon Westminster Bridge, September 2, 1802'*

John Keats

'La Belle Dame sans Merci: A Ballad'*

Robert Browning

'My Last Duchess'*

Wilfred Owen

'Anthem for Doomed Youth'*

Siegfried Sassoon

'They'*

'The General'*

William Butler Yeats

'The Lake Isle of Innisfri'*

'Easter 1916'*

W.H. Auden

'Musee des Beaux Arts'*

Dylan Thomas

'Fern Hill'*

Seamus Heaney

'Punishment'*

'The Strand at Loch Beg'

Ted Hughes

'Sam'

'Night-Ride on Ariel'

 

Kulturkunnskap - grunnbøker:

John Oakland: British Civilization: An Introduction (5. utg., London, 2002) (ISBN 0-415-26150-3)

David McDowall: An Illustrated History of Britain (Longman: nyeste utgave)

 

Fra Norton-antologiene:

Vol. I: Introduksjons- og oversiktsavsnittene ss. 1-10 (1-14), 395-404 (469-485), 1069-1076 (1209-1225) og 1767-1774 (2045-2053).

Vol. II: Introduksjons- og oversiktsavsnittene ss. 1-5 (1-6), 891-904 (1043-1057) og 1683-1686 (1897-1901). Victorian Issues: 'Industrialism' og 'The Woman Question' (ss. 1580-1611) (1696-1739).

 

Til oppslag og supplement:

David McDowall: Britain in Close-Up

C. Haigh: The Cambridge Historical Encyclopaedia of Great Britain and Ireland (1990)

Asa Briggs: A Social History of Britian (1983)

John Oakland: A Dictionary of British Institutions: A Student Guide (1993)

Jeremy Black: A History of the British Isles (1997)

A.Marwick: British Society Since 1945

 

I tillegg kommer regelmessig lesning av aviser og tidsskrifter.  

 

Det tas forbehold om endringer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 03:59:18