Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA10GLSM06 Grunnleggende lese,- skrive- og matematikkopplæring (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i allmennlærerstudiet og er obligatorisk

Undervisningssemester


Høstsemesteret i 2. studieår.

Innhold

Innholdet er delt i tre målområder:

  • Arbeid med begreper og ordforråd
  • Arbeid med lesing, skriving og matematikk i og på tvers av fag
  • Organisering og samarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Det brukes varierte arbeidsformer, bl.a. prosjektarbeid, muntlige framlegg og individuelt arbeid. Studentene skal gjennomføre to gruppeoppgaver. Se semesterplanen.

Praksis

En praksisuke er satt av til praksis i 1. eller 2. klasse, og er integrert i undervisningsopplegget i GLSM. Studenter som har ordinær praksis i ungdomsskoler dette semesteret, vil bli flyttet til en barneskole denne uken.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent to gruppeoppgaver: Begge oppgavene må godkjennes. Gruppene får muntlig tilbakemelding fra veileder.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet.

Studenten prøves i både norsk- og matematikkperspektiv på GLSM.

To interne sensorer. Graderte karakterer fra A-F.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18.08.2007.

Norsk/matematikk

Alseth, Bjørnar. 1998. Matematikk på småskoletrinnet. Oslo: Nasjonalt læringsmiddelsenter.

Efskin, Ragnhild. 2000. Matematikkverksted. Klepp: InfoVest forlag.

Elsness, Turid Fosby. 2003. "Nytt årtusen - ny leseopplæring?". I: Austad (red.). Mening i tekst. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (Deles ut på forelesning).

Engen Liv og Lise Helgevold (red.). 2006. Fagbok i bruk. Grunnleggende ferdigheter. Stavanger:     Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Skjong, Synnøve (red.). 2005. GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Oslo: Samlaget.

Diverse

ABC-verk: Et abc-verk utgitt 2002 eller senere. Verket som legges opp, skal omfatte bokstavdel og     antologidel (tekstdel), samt tilhørende lærerveiledning(er) og arbeidsbok (-bøker).

Supplerende materiell og artikler i GLSM deles ut på forelesningene.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 07:01:37