Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk

LA201KRL Kristendoms-,rel..-og livss,rel.ped.,fagdid.,etikk,filosofi og andre rel.og livss. (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Fagstudiet KRL2, 30 studiepoeng

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Enten må studenten ha avlagt eksamen i KRL1 eller tilsvarende, eller så må fagstudiet KRL2  tas parallelt med fagstudiet KRL1.

Undervisningssemester

Fire samlinger a 10 timer (torsdag kveld og fredag) i høstsemesteret.

Innhold

Emnet inneholder temaene: 

  •  Religionspedagogikk og fagdidaktikk 
  •  Etikk og filosofi
  • Andre religioner og livssyn

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt til fire samlinger, og arbeidet organiseres som dialogpregede forelesninger og studentaktivitet i arbeid med oppgaver. I periodene mellom samlingene arbeider studentene selvstendig med oppgaver knyttet til litteraturstudier og har tilbud om veiledning (både nettbasert og direkte). På fagets nettsider (http://www.fag.hiof.no/lu/fag/krl/ ) er det tilgjengelig lærestoff som støtter opp om studentenes studiearbeid.

Praksis

Studenter som er opptatt i studieprogrammet Allmennlærerutdanning ved HiØ skal gjennomføre 4 ukers veiledet praksis i grunnskolen i løpet av et årsstudium (2 uker i halve årsstudier) i ett av sine fordypningsår i skolefag. Slik praksis kan bli gjennomført i forbindelse med emnet KRL 201 i høstsemesteret eller i forbindelse med emnet KRL 202 i vårsemesteret.

Øvrige studenter har ikke praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene leverer individuelt eller som gruppe en skriftlig oppgave på 5-10 sider. Studentene velger fritt emne innenfor et av fagets disipliner.

Arbeidskrav skal leveres innen fastsatt frist bekjentgjort i semesterplanen og må godkjennes av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen av 6 timers varighet. Eksamen avholdes ved slutten av høstsemesteret.

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E dårligst beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Tillatte hjelpemidler: Læreplanverket for Kunnskapsløftet og KRL-boka 2005.

Litteratur

(Litteratur som er merket med stjerne, er samlet i et kompendium.) 

KRL-boka, Læringssenteret 2005 (Se boka i headingen på http://www.krlnett.no/)

Læreplanen for grunnskolen: K06

RELIGIONSPEDAGOGIKK OG FAGDIDAKTIKK:

Geir Afdal, Elisabet Haakedal og Heid Leganger-Krogstad: Tro, livstolkning og tradisjon, Oslo 1997, kap. 7, 10-14 (157 s.)

*Afdal, Geir (1998) Fra vitenskap til skolefag eller fra skolefag til vitenskap? Religion og livssyn 10(1), 8-17 (10 s)

*Gunhild Hagesæther (2000) Lokale planer i krl-faget, i: Erling Birkedal, Harald Hegstad og Geir Skeie (red.) Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn (Trondheim, Tapir) (177-198, 22s)

*Hagesæter, Gunnhild (2001) Evaluering av krl-faget - foreldrenes, læreres og elevers erfaringer, i: Religion og livssyn 13(1), 5-12 (8s)

*Johannessen, Kai Ingolf (2001) Krl-faget og den norske 'enhetsskolen', i: Religion og livssyn 13(1), 13-18 (6s)

*Leganger-Krogstad, Heid. (2002). Dialogisk religionsundervisning. I: Religion og livssyn nr. 2, S. 24 - 29. 5 s.

*Nicolaysen, Tove. (2001). Dialog i KRL-faget. I: Prismet nr. 2, S. 73 - 84. 11s

*Heid Leganger-Krogstad: Felles undervisning - ulik tro. Minoritetsproblematikken i klasserommet. L.I. Magerøy m.fl.: forankring og fornyelse. Kristendomsundervisning i endring s. 142- 158. (17 s.)

NOU 1995:9 Identitet og dialog, s. 7-53, 65-79 (61 s.)

Rian, Dagfinn. (1999). Verdensreligioner i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget.  ss. 40-51, 110-139 (41s)

ETIKK OG FILOSOFI:

Hauge, Lars Steinar / Holgernes, Bjørn: Tankebaner, bind 1: En innføring i filosofihistorie, Kristiansand 1999, s. 159-192 (33 s.)

Hauge, Lars Steinar / Holgernes, Bjørn: Tankebaner, bind 2: Filosofiske emner og glimt fra nyere tids filosofi, Kristiansand 2000, s. 34-48 (14 s)

Henriksen, Jan-Olav og Gunnar Heiene (1998) Moral og menneskeliv. Et kristent perspektiv (Kristiansand, Høyskoleforlaget) (159s)

ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN

Humes, Immy (1998). ADDITIONAL ESSAYS ON HASIDISM. I: A Life Apart: Hassidism In America. PBS.org, USA. http://www.pbs.org/alifeapart/res_essays.html  (20s  internett).

Buddhisme Et Illustrert oversiktsverk. (2003) Kevin Trainor (red.), John Peacock, Mark L. Blum,Todd T. Lewis.  Oslo: N. W. Damm & Søn. ss. 90-93, 96-97, 104 -114, 116-127, 129-173, 202-203 (74s). 

Eidhamar, Levi G. 2004. kap.7, 8, 9 ss. 316-345. I: Religioner og livssyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget (30s). 

*Gilhus, Ingvild Sælid & Lisbeth Mikaelsson. (2001). Nytt blikk på religion. Studiet av religion i dag.
Oslo: Pax. Kap.2 ss. 15 - 35 (21s). 

*Groth, Bente. (2000). Jødedommen. Oslo: Pax Forlag. Kap.14 ss. 187 - 199, Kap.15 ss. 204 - 215 (22s).

*Jacobsen, Knut A. (2003). Hinduismen. Oslo: Pax Forlag. ss. 18-35, 87-96, 132-134 (29s). 

Jacobsen, Knut (red.) (2001) Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.2 ss. 29, 38 -69,
kap.3 ss. 84 -114, 119 - 122, kap.4 ss. 138 -163 (84s). 

*Leirvik, Oddbjørn (2002) Islamsk etikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.4 ss.181-210 (30s).

*Opsal, Jan (1994). Lydighetens vei. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.10 ss. 155-70 (16s).  

*Vogt, Kari (1994) Islams Hus. Verdensreligion på fremmarsj. Oslo: Cappelen Forlag. Kap.9 ss. 180-197 (18s). 

Winje, Geir  (2004).  Alternativ religiøsitet, kap.11 ss. 365-375. I: Religioner og livssyn. Eidhamar, Levi G. (red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (9s).

Winje, Geir. (19997) Religiøsitet blant unge i 90-åra. Notat 3/97: Forskningsdagene '97 ved Høgskolen i Vestfold (8s internett). http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/1997-3/a13.html

*Hellman, Eva. 1995. Den politiserade Hinduismen som ideologi ss. 22-31.
I: Fundamentalism Mekanismer och konsekvenser. Tro & Tanke Supplement no.7/1995.
Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.

*Henriksen, Jan-Olav. 1997. Fundamentalismen i norsk kirkeliv - vurdert som fromhetsytring, ss. 168- 176 I: Prismet. Oslo: Universitetsforlaget.

*Per, Lønning. 1997. Fundamentalisme - Ord til fordømmelse - ord til fordummelse?
En begrepshistorisk undersøkelse
. Bergen: Ariadne. 'Fundamentalisme og fundamentalismer - hva har de til felles? Ss. 131-176, Summa summarum ss. 177-184.

*Rian, Dagfinn. 1997. Religiøs fundamentalisme og kampen om det hellige land. Gush Emunim og Hamas, ss. 159-167 I: Prismet. Oslo: Universitetsforlaget

*Roald, Anne Sofie. 2004. Islamske bevegelser, ss. 168 - 188. I: Islam. Pax: Oslo.

Totalt 905 pensumsider
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:07