Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA104KRO06 Praktisk-metodisk arbeid og FoU-oppgave (Høst 2008–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kroppsøving og Idrett, årsstudium.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, men det forutsettes at studentene er i god fysisk form, at de er svømmedyktige og tåler klorvann.

Undervisningssemester

Det undervises i emnet i høst- og vårsemesteret. Emnet er delt opp i blokker. 

Innhold

All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i delemner. Praktisk - metodisk arbeid består av delemnene:

 

1.       Bevegelseslek (turn, sansemotorikk, leikeaktiviteter, racketaktiviteter, dans og drama)

2.       Idrettsaktiviteter (friidrett, orientering, ski, skøyter, svømming/livredning, praktisk treningslære)

3.       Ballaktiviteter (basketball, fotball, volleyball, håndball og innebandy)

4.       Friluftsliv

 

I tillegg skal det gjennomføres en FoU-oppgave (forsknings- og utviklingsoppgave) i gruppe.

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Undervisningen skjer i stor grad i grupper og er både lærer- og studentstyrt.

 

Arbeidet med FoU-oppgaven starter med et 10 timers metodekurs for studentene. Deretter velger studentene et tema og utarbeider en problemstilling. Studentene jobber i grupper med FoU-arbeidet. Det vil bli gitt veiledning av ansvarlig faglærer underveis i arbeidet. Etter innlevering skal hver gruppe legge frem sitt FoU-arbeid for klassen.

Praksis

Studenter som er opptatt i studieprogrammet allmennlærerutdanning skal normalt gjennomføre 4 ukers veiledet praksis i grunnskolen i løpet av et årsstudium - med mindre de velger å ta praksisen i et annet av sine valgfag i et annet skoleår. Praksis skal være fagrettet, men studentene skal også delta i annen undervisning og aktiviteter i praksiskolen, dersom dette er nødvendig for å skape en god praksisopplæring i tråd med rammeplanens intensjoner. Innholdet og organiseringen av praksis utformes i et samarbeid mellom studenter, praksiskole og faglærere ved høgskolen og vil fremgå av semesterplanen. Etter avsluttet praksis skal studentene levere praksisrapport. Praksisrapporten vurderes ved utrykkene godkjent/ikke-godkjent.

 

Studenter som ikke er opptatt i allmennlærerprogrammet vil få alternative arbeidsoppgaver av tilsvarende omfang. Disse arbeidsoppgavenes innhold og organiseringen av dem, vil framgå av semesterplanen i starten av semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • De praktiske kursene må være gjennomført med godkjent resultat. De skal godkjennes av faglærere. For å få godkjent de praktiske kursene kreves det minst 80 % aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget.
  • To teoretiske passeringsprøver. Omfang: ca. 1 time pr. prøve. Godkjennes av faglærere.
  • Livredningsprøven må avlegges til godkjent resultat. Godkjennes av faglærere.

Det skal utføres en FOU-oppgave i gruppe. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 30 sider. Problemstillingen må godkjennes av oppnevnt veileder innen fastsatt frist. Gruppen må delta på minimum én veiledning underveis. Oppgaven må innleveres til fastsatt frist og godkjennes av to faglærere.

Eksamen

Praktisk, metodisk eksamen skjer i vårsemesteret. Eksamen består av en praktisk komponent og en muntlig/teoretisk komponent. Varighet: ca. 30 minutter, der ca. 20 minutter er praktisk opplegg og ca. 10 minutter er samtale. Studentene trekker en oppgave minimum 48 timer før eksamen starter. Et 20 minutters undervisningsopplegg skal gjennomføres på medstudenter. Eksamen avsuttes med 10 minutters muntlig eksaminasjon.

 

Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett.. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Tid til forberedelse er 48 timer. Studentene leverer skjemaet til sensorene en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være objekter.

 

Samtalen dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktisk og teoretisk innsikt.

 

Eksamen blir vurdert av intern og ekstern sensor.

Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Litteratur

Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære: grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.: Gyldendal undervisning., 1999.

 

Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap: hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl., 1999

Kompendium, A.M.Olsen, NIH

 

Se for øvrig listen i studieplanen for utfyllende støttepensum

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:02:02