Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Birger Tollefsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102MAT Matematikk 102: Geometri og praktisk regning (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Matematikk 1, 30 studiepoeng, og er obligatorisk i allmennlærerstudiet.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studiekompetanse i matematikk.

Undervisningssemester

2. semester i 1. studieår.

Innhold

I emnet Matematikk 102 - Geometri og praktisk regning vektlegges følgende hovedmomenter:

geometri, praktisk regning, didaktikk knyttet til de to matematikkemnene ( geometri og praktisk regning), differensiering, ulike arbeidsformer i matematikk, ulike læremidler, bruk av Cabri og Excel.

Undervisnings- og læringsformer

Det brukes varierte arbeidsformer: forelesninger, klasseundervisning, oppgaveregning, prosjektarbeid. Arbeidene er både individuelle og utført sammen med andre.

Praksis

Studentene har fire ukers praksis i hvert semester (jfr. Plan for praksisopplæring). En av ukene er et praksisbasert prosjekt som kan ha hovedfokus på ett eller flere fag. Utarbeiding av problemstlillingen og veiledning skal foregå i samarbeid mellom trinnteamet og praksisskolen. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på og fått godkjent sju av ni gjensidige studentrettinger.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet.
Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator, PC med arbeider innen regneark og geometri
Intern og ekstern sensurering.
Gradert karakter fra A-F.

Litteratur

Breiteig T., Venheim R. (2005): Matematikk for lærere 1 og 2. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Dåstøl, Geir og Trygve Aasland: Excel-knekkeren. Læremiddelforlaget

Nordberg, G: Matematikk på mellomtrinnet. Gyldendal. ISBN 82-05-30435-1

Litteraturlisten er sist oppdatert 07.08.2007.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:02:03