Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102NOR07 Norsk 102: Barne- og ungdomslitteratur, elevtekster og skriveopplæring (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i emnegruppa Norsk 1 (30 studiepoeng) og er obligatorisk i allmennlærarstudiet.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentane som tek emnet Norsk 102 bør også ha gjennomført emnet Norsk 101 - Språk.

Undervisningssemester

Vårsemesteret, 1. studieår

Innhold

Følgjande tema blir gjennomgått:  

  • Barne- og ungdomslitteratur på norsk, dansk og svensk og minst eitt verk i omsetjing frå den klassiske, internasjonale allalderslitteraturen
  • Elevtekstar og skriveopplæring

I begge tema vil ein ha ei didaktisk tilnærming til fagstoffet, og i arbeidet med elevtekstar vil ein nytte mange typar tekstar frå ulike alderstrinn og kjønn, tekstar skrivne av elevar med eit anna morsmål enn norsk, multimodale tekstar osb.

Undervisnings- og læringsformer

Tilnærminga til stoffet skjer i hovudsak gjennom forelesingar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. Det vert og arrangert fagseminar der studentane m.a. får praktisk erfaring med prosessorientert skrivepedagogikk som arbeidsform. Deltaking på seminara er obligatorisk.

I løpet av dette emnet skal studentane skrive fagtekstar, minst to av tekstane skal skrivast på nynorsk.

Studentane må og rekne med å bruke egen tid på å skaffe seg innsikt i heile pensumet.

Praksis

Sjå punktet "Tilhøvet mellom teori og praksis" i studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Studentane skal delta på 2 obligatoriske fagseminar.

2. Studentane skal produsere minst to fagtekstar på nynorsk på dette emnestudiet. Tekstane skal vere godkjente av faglærar før studenten kan framstilla seg til eksamen.

Nærare informasjon om fristar og gjennomføring vil bli gitt ved semesterstart.

Arbeidskrava må være gjennomført/godkjent av faglærar før studentane kan framstilla seg til eksamen.

Eksamen

Undervegs i studiet:
Studentane får rettleiing i samband med fagseminar og produksjon av fagtekstar. 

Sluttvurdering:
Individuell skriftleg eksamen på 8 timar.

Målforma er nynorsk. Tillatne hjelpemiddel er gjeldande læreplan for grunnskolen og ordbok eller ordliste.

Prøva blir vurdert av ein intern og ein ekstern sensor etter ein karakterskala frå A til F.

Den avsluttande vurderinga byggjer på krav til akademisk standard som gjeld på universitets- og høgskolenivå og på generelle krav til språkleg framstillingsevne.

Litteratur

Kaldestad, Per Olav m.fl. : Diktboka. LNU/Cap 1997 (eller seinare)

Mjør m. fl.: Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar. LNU/Cap 2000 (eller seinare)

Skjelbred, Dagrun: Elevens tekst. Cappelen Akademiske forlag, 2006

Primærtekstar:

  • eit utval dikt
  • tekstar frå barnekulturen
  • lyriske tekstar for barn frå eldre og nyare tid
  • eitt verk frå den europeiske allalderslitteraturen
  • 3 biletbøker og andre multimodale tekstar
  • 5 moderne norske barnebøker (begge målformer skal vere representerte)
  • 1 dansk barne- eller ungdomsbok (må lesast på dansk)
  • 1 svensk barne- eller ungdomsbok (må lesast på svensk)

Kva for tekstar som blir lesne vil variere frå år til år. Tekstlista vil vere klar 1. juli.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 03:00:25