Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Hans Petter Wille
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102PTA Pedagogikk 102: Den inkluderende skole og skolen i samfunnet (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i allmennlærerutdanningen.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha fulgt undervisning og avlagt arbeidskrav i emnet Pedagogikk 101 - Didaktikk og pedagogisk psykologi (20 stp) fra 1. studieår i allmennlærerutdanningen før han/hun kan fremstille seg til eksamen i Pedagogikk 102. Enkelte læringsmomenter og arbeidskrav fra Pedagogikk 101 videreføres til sluttevalueringen i Pedagogikk 102.

Undervisningssemester

2. studieår, vårsemester.

Innhold

Læreren og elev i samfunnet:

- Inkluderende læringsmiljø; tilpasset opplæring og differensiert undervisning

- Profesjonsferdigheter og yrkesetikk

- Endringer og utfordringer i samfunn, kultur, oppvekstmiljø og skole (Del 2)

- IKT som kulturfaktor

- Lærerrollen og yrkesetiske dilemmaer

- Omsorg og hjelp til barn i krise (Del 2)

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikkundervisningen vektlegger analyse, drøfting, refleksjon og varierte arbeidsformer: Det er veksling mellom forelesning i storgruppe, drøfting og dialog i seminargrupper og arbeid med praksisbaserte problemoppgaver i basisgrupper.

- IKT er et sentralt redskap for læring og kommunikasjon i pedagogikkstudiet.
- Studentene har ansvar for egen læring og for at læring kan skje i et forpliktende fellesskap.
- Studentene skal bruke en digital arbeidsmappe underveis i studiet
- Det arrangeres fire seminarer med fokus på sentrale og aktuelle pedagogiske tema i løpet av semesteret. Dette er samlinger som alle studentene må delta på.

Praksis

Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet Pedagogikk 102 – Den inkluderende skole og skolen i samfunnet:

 

1. Obligatorisk frammøte på fire seminarer knyttet til pedagogiske tema i Pedagogikk 102.

2. Presentere ett praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere (gruppeoppgave).

3. Gjennomføre avtalt veiledning i tilknytning til arbeidet med fagartikkel som inngår i eksamensmappen (se vurdering nedenfor).

 

Oppgaver til arbeidsmappen i Pedagogikk 102:

4. To praksisrapporter (en fra gjennomført praksisperiode i høstsemester og en for gjennomført praksisperiode i vårsemester). Rapportene danner grunnlag for ett av arbeidene i den digitale eksamensmappen.

5. Innlevering av minst to innlegg på nettkonferansen om pedagogisk problemstilling etter eget valg (individuell oppgave). Tilbakemelding gis i form av eventuelle svar fra medstudenter eller lærere. Minst ett av innleggene skal velges ut av studenten og legges i den digitale eksamensmappen.

 

Tilbakemelding på prosjektpresentasjonen gis muntlig i forbindelse med presentasjonen. Tilbakemeldingen på prosjektarbeidet gis som del av vurderingsrapporten fra praksisopplæringen.

Eksamen

Tilbakemelding underveis:
Studentene skal få tilbakemelding på sin faglige utvikling underveis i pedagogikkemnet, og denne tilbakemeldingen vil knytte seg til bestemte oppgaver. Tilbakemeldingen kan gis felles for alle studenter på trinnet, som veiledning i basisgrupper eller individuelt av faglærer. Tilbakemelding vil også bli gitt av medstudenter og andre fagpersoner involvert i studiet. Veiledning kan gis over nett og i møter.


Sluttvurdering:
Studentene skal levere en individuell digital eksamensmappe med følgende innhold:

1. Kopi av minst ett eget innlegg på Nettkonferansen (fra arbeidsmappen). Innlegg(ene) skal være presentert som del av en eventuell diskusjon med flere innlegg (individuell oppgave).

2. Fagartikkel. Tema skal være knyttet til erfaringer fra pedagogisk teori og praksis fra emnet Pedagogikk 102. Arbeidet skal være på inntil 3000 ord (individuell oppgave)

3. Refleksjonsnotat som bygger på praksisrapportene og studentens praksisopplæring i alle fire semestrene av allmennlærerutdanningen. Notatet skal inneholde studentens refleksjon over egne erfaringer og utvikling i praksisopplæringen. Notatet skal være på inntil 3000 ord (individuell oppgave).

4. En web-portal i form av et ressursnettsted for lærere. Oppgaven presenteres på et webområde og inneholder oversikt over relevante nettressurser og kommentarer til disse, i tillegg til linker til de andre arbeidene i eksamensmappen (individuell oppgave).

Mappen sensureres av to interne sensorer og gis en samlet, gradert bokstavkarakter.

Mappearbeidene skal vise at studenten:
- har arbeidet selvstendig med og har innsikt i sentrale temaer i faget
- kan anvende relevant litteratur i forhold til problemstillinger og tema
- kan gi faglige begrunnelser for sine valg og vurderinger, og kan reflektere over teori, praksiserfaringer og egen utvikling og læring

Ved eventuell ny eksamen kan studenten forbedre mappen inntil tre ganger.

Litteratur

Afdal, G. (red.) (2005). IKT i læringsrommet: IKT, lokal skolepraksis og globalisering. Høgskolen i Østfold, rapport 2005:4. Halden: Høgskolen i Østfold. Utvalgte kapitler. 80 s.

Brusling,C. (1996). Finns det en egen førskolepedagogikk? I Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3/4-1996. S.184—192. 9 s. Kompendium.

Dale, E. L. og J. I. Wærness (2003). Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen. Rom for alle – blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 214 s.

Ekeberg, T. R. og J. B. Holmberg (2001). Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid i skolen. En innføring. 2. utg. Oslo: Universitetsforlagt. 190 s.

Imsen, G. (2000) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 3. utg. Oslo: TANO. Kap.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:02:33