Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i IKT for lærere 1 (30 studiepoeng).

Emnet kan også tilbys som enkeltemne, se pkt om forkunnskaper nedenfor.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse/realkompetanse nødvendig.

Undervisningssemester

 • 1. semester (høst) for studiet IKT for lærere
 • Høstsemesteret for studenter som er i lærerutdanning ved HiØ. Emnet bør da tas tidligst i 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 •  
  • kunne bruke filbehandling, e-post og lage web-sider, - ha gode ferdigheter i bruk av relevante verktøyprogram: Tekstbehandling, e-post, lage websider, regneark, presentasjonsprogram video-og bilderedigering, Web 2.0 (programvare på Internett),
  • utvikle informasjonskompetanse i forhold til bruk av Internett i undervisning og læring og  kjennskap til animasjonsfilm og digital historiefortelling
  • kunne anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon av eget studium, for lærerarbeid, kunne bruke LMS (learning management systems) administrativt og pedagogisk.
  • kunne arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon over internett
  • kunne anvende multimediautstyr grafikk, bilde, lyd og video
  • ha kjennskap til relevant fri programvare og nettressurser
  • kunne installere programvare som er aktuell til bruk i barnehagen og skoleverket 
  • beherske grunnleggende begreper knyttet til IKT
  • gjøre rede for datamaskinens oppbygging og virkemåte
  • kunne produsere digitale læremidler
  • beherske digital kommunikasjon på ulike arenaer og bli daglige og personlige IKT brukere

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT. Studiet tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter og Rammeplanen for barnehagen.

Se ellers målformuleringer og studiets ressurshjemmeside.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i høstsemesteret og undervisningen er lagt til ettermiddag/kveld. Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er kombinasjoner av forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr og øving. Vesentlige deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid. Se studiets ressurshjemmeside.

Praksis

Ingen praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidsmappen i IKT for lærere 101 består av følgende komponenter:

 1.  
  1. Filbehandling
  2. Tekstbehandling
  3. Presentasjonsprogram
  4. Regneark
  5. Lage websider og publisere på Internett
  6. Blogg
  7. Digital historiefortelling
  8. Lage og redigere film
  9. Bildebehandling
  10. Lage animasjonsfilm

Se nettside for detaljert informasjon om arbeidskravene:

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm

 

Alle innleveringene i arbeidsmappen er individuelle. Oppgavene må leveres innen frist bekjentgjort i semesterplanen, og være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av 6 timers varighet. Eksamen organiseres som en praktisk prøve med bruk av PC.

 

Hjelpemidler: Internett er tilgjengelig, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre.

 

Besvarelsen vurderes av to interne sensorer. Det gis bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F.

Litteratur

Oversikt over aktuell litteratur og andre læringsressurser i emnet finner du her:

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/semesterplan/index.htm


Innholdet bak linkene på denne siden er pensum og kan bli prøvet ved eksamen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:09:28