Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA10GLSM06 Grunnleggende lese,- skrive- og matematikkopplæring (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i allmennlærerstudiet og er obligatorisk.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Innholdet er delt i tre målområder:

  • Arbeid med begreper og ordforråd
  • Arbeid med lesing, skriving og matematikk i og på tvers av fag
  • Organisering og samarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Det brukes varierte arbeidsformer, bl.a. prosjektarbeid, muntlige framlegg og individuelt arbeid.

Praksis

En praksisuke er satt av til praksis i 1. eller 2. klasse, og er integrert i undervisningsopplegget i GLSM. Studenter som har ordinær praksis i ungdomsskoler dette semesteret, vil bli flyttet til en barneskole denne uken. Se Forhold mellom teori og praksis i studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent to gruppeoppgaver: Begge oppgavene må godkjennes. Gruppene får muntlig tilbakemelding fra veileder.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet.

Studenten prøves i både norsk- og matematikkperspektiv på GLSM.

To interne sensorer. Graderte karakterer fra A-F.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 20.06.2010
(med forbehold om endringer)


Ragnhild Efskin (2000): Matematikkverksted. Info Vest Forlag.

Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth og Gunnar Nordberg (2010): Tall og tanke - Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Gyldendal Norsk Forlag.

Veiledning til læreplan i matematikk:
http://www.skolenettet.no/Web/Veiledninger/Templates/Pages/VeiledningSubject.aspx?id=58471&epslanguage=NO

Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin (2008): God leseutvikling. Kartlegging og øvelser. Cappelen Akademisk Forlag. 80 sider

Ingvar Lundberg (2008): God skriveutvikling. Kartlegging og undervisning. Cappelen Akademisk Forlag. 62 sider

Et ABC-verk etter nærmere avtale.I kompendium 157 sider:
Anne Grete Solstad: ”Rollelek og billedskapning – midler til kommunikasjon og læring” i Elvina Frislid og Hilde Traavik (red.)(2006): Boka om GLSM. Universitetsforlaget. (s.158-178) 20 sider

Turid Fosby Elsness: ”Nytt årtusen – ny leseopplæring?” i Ingolv Austad (red.) (2003): Mening i tekst. Cappelen. (s.167-209) 42 sider

Liv Engen og Mette Bunting: ”Som lyn og eksplosjonar” i Lise Helgevold og Liv Engen (red.): Fagbok i bruk. Lesesenteret. (s.30-32) 3 sider

Astrid Roe (2008): Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Kap. 4. ”Lesestrategier”. (s.82-112) 30 sider

Ingolv Austad: ”Lesing som forståelse” i Ingolv Austad (red.) (2003): Mening i tekst. Cappelen. (s.31-51) 20 sider

Rutt Trøite Lorentzen: ”Datamaskin frå første trinn” i Synnøve Sjong (red.) GLSM grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Det Norske Samlaget. (s.98-111) 13 sider

Kibsgaard og Husby (2009): Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Kap. 3, s. 41-57, Universitetsforlaget. 16 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:02:33