Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA20SPM106 Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Hovedområdet belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens utfordringer knyttet til visjonen om inkluderende opplæring.

Emnet er delt i tre hovedområder:

 

1. Spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig

kontekst og utdanningspolitiske reformer

 

2. Læring og veiledning i et sosiokulturelt perspektiv

 

3. Spesialpedagogikk i et organisasjons- og forandringsperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, refleksjonsøvelser individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Feltarbeid i inkluderende pedagogikk. Hver basisgruppe skal gjennomføre en analyse av inkluderende pedagogikk i en gruppe, barnehage, skole eller kommune. Det utarbeides en rapport som presenteres i plenum med forberedt tilbakemelding fra studenter. 
  • Hver student skal innlevere en eller flere tekster av drøftende karakter som blir vurdert av faglærer, totalt omfang 5 sider.  
  • Godkjent deltakelse i obligatoriske samlinger og i basisgruppearbeid.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen med individuell muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen (til vanlig ca. 30 minutter) tar utgangspunkt i en innlevert tekst på inntil 6 sider, men skal dekke hele pensum i emnet.

Den individuelle tekst skal skrives som hjemmeeksamen ut fra oppgitt tema. Dette arbeidet strekker seg over en periode på om lag tre uker på slutten av emnet. Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingen gjøres av interne sensorer.

Det gis en samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsuttrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for "ikke bestått".

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 21.08.09

Omfang 1487 sider. Artikler merket * foreligger i kompendium (ett kompendium for hvert tema 1 - 3) som fås kjøpt ved studentbokhandelen på Remmen.

Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske felt. 20 studiepoeng, 4 hovedområder

1.      Spesialpedagogikkens idègrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer

Aguerrondo, Inez (2008). Politics for inclusive education. Bidrag til workshop ved Internasjonal Conference on Education 25.-28. November 2008: Inclusive Education: the Way of the Future. UESCO. (4 s.) *

Allan, Julie (2003). Productive pedagogies and the challenge of inclusion. I British Journal of Special Education. Volume 30, nr 4. 175-178. (4 s.) *

Allan, Julie (2003). Daring to think otherwise? I Allan, Julie (ed). Inclusion, Participation and Democracy: What is the Purpose? Kluwer Academic Publishers. 179-191. (12 s) *

Arnesen, Anne-Lise, Reetta Mietola & Elina Lahelma (2007). Language of inclusion and diversity: policy discourses and social practices in Finnish and Norwegian schools. I International Journal of Education. Vol. 11, no 1. 97-110 (14 s.) *

Askildt, Astrid og Berit Johnsen (2008). Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge. I Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag (18 s)

Befring, Edvard (2008). Spesialpedagogikk: problemområder, perspektiver og tilnærminger. I Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag (29 s.)

Befring, Edvard (2008). Kvalitetsskolen. I Skolepsykologi nr 3. 3-16. (12 s.) *

Borge, Anne Inger Helmen (2007). Introduksjon. I I Borge, Anne Inger H (red): Resiliens i praksis: teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. (10 s.) *

Daniels, Harry (2006) The dangers of corruption in special needs education. British Journal of Special Education, vol.33, nr.1, pp 4-9 (6 s.) *

Grue, Lars (2006). Funksjonshemning, retorikk og forståelse. Oslo: Dokumentasjonssentrets skriftserie 01/06. (44 s.) Kan kjøpes eller hentes her: http://www.dok.no/getfile.php/270440.951.ratfpxrfpc/retorikketc.pdf

Grönvik, Lars (2005). Funksjonshinder - ett mångtydigt begrep. I Söder, Mårten (red): Forskning om funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 37-63 (34 s.) *

Guijarro, Rosa Blanco (2008). Conceptual framework of inclusive education. Bidrag til workshop ved Internasjonal Conference on Education 25.-28. November 2008: Inclusive Education: the Way of the Future. UNESCO (10 s.) *

Haug, Peder (2003). Regimer i forskning om spesialundervisning i Norge. I Psykologisk Pædagogisk Rådgivning nr 2. 181-204. (15 s.) *

Huang, Lihong (2008). How different are they? Students receiving learning assistance in the classroom in Norwegian secondary schools. I McInerney, D.M. & Liem, A.D. (red.): Teaching and Learning: International best practice. USA: Information Age Publishing, 331-348. (18 s) [utdeles som eget trykk]

Håstein, Hallvard og Sissel Werner (2008). Spesialpedagogikk i en inkluderende skole. . I Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag (32 s.)

Johnsen, Fritz (2007). En dobbel trussel. Debattinnlegg i Skolepsykologi nr 5. 51-54. (4 s.) *

Kirkebæk, Birgit og Simonsen, Eva (2008). Handikaphistoriske temaer - utfordringer i dag. I Befring, Edvard og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag (19 s.)

Kjeldstadli, Knut (2008). Retten til skole. Utdanning for et sammensatt samfunn. Innledning ved Mangfoldsårets sluttkonferanse 06.11.08. (7 s.) *

Ouane, Adama (2008). Creating educational systems which offer opportunities for lifelong learning. Bidrag til workshop ved Internasjonal Conference on Education 25.-28. November 2008: Inclusive Education: the Way of the Future. UNESCO (8 s.) *

Shaeffer, Sheldon (2008). Creating educational systems which offer opportunities for lifelong learning. Bidrag til workshop ved Internasjonal Conference on Education 25.-28. November 2008: Inclusive Education: the Way of the Future. UNESCO (5 s.) *

Skogen, Kjell (2009). Om debattene 'For eller i mot'. Innstikk i Spesialpedagogikk nr 1. 50-53. (4 s.) *

 Solli, Kjell-Arne (2005). Kunnskapsstatus om spesialundervisning i Norge. Revidert i juni 2004. Oslo: Læringssenteret. (110 s.) Kan kjøpes eller hentes her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Rapporter/Kunnskapsstatus.pdf

Solli, Kjell-Arne (2008). Spesialundervisning i grunnskolen 2008: et felt på fremmarsj eller på stedet hvil? Spesialpedagogikk, nr. 5 *

Thomas, Gary & Andrew Loxley (2001). Deconstructing special education and constructing inclusion. Buckingham: Open University Press. (ca 130 sider)

UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO. (60 s.) shttp://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf

 UNESCO (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. Concept paper. Paris: UNESCO. (30 s.) http://www.unesco.org/education/inclusive

Werner, Sissel (2008). Inkludering som utdanningspolitisk ideal - hvordan står det til? I Spesialpedagogikk nr 9. 4-13. (10 s.) *

2.      Læring og veiledning i et sosiokulturelt perspektiv

Andersen, Tom (2006). Reflekterende samtaler; min versjon. I Eliassen, Helge & Jaakko Seikkula (red): Reflekterende prosesser i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 33-49. (15 s.) *

Andresen, Ragnhild (red.) (2000). Gruppearbeid med barn som forebyggende sosialpedagogisk arbeid. I Andresen, R: Fellesskap og sammenhenger: yrkeshjelpere i grupper, nettverk og organisasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. 150-168. (19 s)

Arnesen, Anne-Lise (2004). Kommunikasjon - mer enn ord. I Arneberg, Per, Jan Harald Kjærre & Bjørn Overland (red): Samtalen i skolen. Oslo: Damm & Søn. 95-114. (20 s.) *

Askheim, Ole Petter (2007). Empowerment - ulike tilnæringer. I Askheim, O P & Bengt Starring (red): Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 21-33. (14 s) [utdeles som eget trykk]

Aune, Karin Ellingsen (2007). Ansvarsgruppe og individuell plan. Arbeidsmetoder som støtter opp om den enkeltes livsprosjekt, eller bidrar til disiplinering av brukerrollen. I Aune, Karin Ellingsen & Ellen Saur: Dialogiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget. 25-47. (22 s.) *

Befring, Edvard (2001). The Enrichment Perspective. A Special Educational Approach to an Inclusive School. I Johnsen, B H & M D Skjørten (red): Education - Special Needs Education: An Introduction. Oslo: Uniped. 49-64 (16 s.) *

Bråten, Ivar. (2002). Ulike perspektiver på læring. I Bråten, Ivar (red), Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv, s.11-30. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (20 s)

Dysthe, Olga (2001). Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I Dysthe, Olga (red): Dialog, samspell og læring. Oslo: Absrakt forlag. 33- 72 (40 s.)

Kozulin, Alex (2001). Vygotskij sett i sammenheng. I Vygotskij, Lev: Tenkning og tale. Oslo: Cappelen. 221-255. (25 s.) [utdeles som eget trykk]

Lassen, Liv (2002). Rådgiving, kunsten å hjelpe. Grunnleggende faktorer i veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. (175 s.)

Lassen, Liv (2008). Hvordan prinsippene i empowerment kan anvendes som metode ved spesialpedagogisk rådgivingsarbeid. I Befring, Edvard og Tangen, Reidun (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag a.s. (26 s.)

Lave, Jean & Etienne Wenger (2000). Legitim perifer deltakelse. I Illeris, Knud: Tekster om læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 181-190 (10 s) *

 Noddings, Nel (1999). Care, Justice and Equity. I: Katz, Michael S, Nel Noddings & Kenneth A Strike: Justice and Caring. NY: Teachers College Press. 7-19. (13 sider) *

Sandvik, Ninni (2007). De yngste barnas medvirkning i barnehagen. I Barn nr 1. 27-45. Oslo: Norsk senter for barneforskning. (15 s) *

Skjølsvik, Tove B Lindblad (2008). Broer til elevens verden. I Spesialpedagogikk nr 5. 32-39 (18 s.) *

Säljö, Roger (2006). Læring og kulturelle redskap, kap.1, 2, 4, 5, 6. Oslo: Cappelen (145 s)

Waaktar, Trine, Svenn Torgersen & Helen J Christie (2007). Resiliens og intervensjon. I Borge, Anne Inger H (red): Resiliens i praksis: teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. 119-129 (10 sider) *

Ytterhus, Borgunn (2002). Sosialt samvær mellom barn - inklusjon eller eksklusjon i barnehagen. Del V. Oslo: Abstrakt forlag. 179-191 (22 s.) *

 3. Organisasjon og innovasjon

Nordgren, Mona & E J Karlsen (2004). Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever - et spørsmål om pedagogisk, didaktisk og metodisk veivalg. I Spesialpedagogikk nr 1. 24-33 (10 s.) *

Opperud, Petter (2008). Tett oppfølging gir null frafall. Reportasje i Spesialpedagogikk nr 10. 34-35. (2 s.) *

Pihl, Joron (2006). Problembarn - eller etnosentrisk sakkyndighet. I Barn nr. 1. 33-49. Oslo: Norsk senter for barneforskning. (17 s.) *

Roald, Knut & Astrid Øydvin (2006). Skolevurdering for læring - korleis skape gode koplingar mellom lokale og nasjonale vurderingssystem? I Bjørnsrud, Halvor, Lars Monsen & Bjørn Overland (red): Utdanning for utvikling av skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. 175-204. (30 s.) *

Skogen, Kjell (2008). Spesialpedagogisk arbeid. Innovasjon med organisasjonsforståelse. I Befring, Edvard og Tangen, Reidun (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelens Forlag a.s. (23 s.)

4. Feltarbeid i inkluderende pedagogikk

Arnesen, Anne-Lise (2004). Nærvær og inkluderende fellesskap (kap. 8). I Arnesen, A-L: Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt forlag. 268-293. (25 s.)

Postholm, May Britt & Torill Moen (2009).  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (ca 100 sider)


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:57:57