Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA20SPM308 Sosiale og emosjonelle vansker (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

Undervisningssemester

Høst

Innhold

Emnet er delt inn i fem områder

1) Sosiale og emosjonelle vansker i et historisk og teoretisk perspektiv

2) Barnehagen og skolens læringsmiljø i relasjon til konfliktskapende og konfliktbearbeidende virksomhet

3) Forebyggende og problemløsende arbeid i forhold barn og unge i konflikt (kartlegging, analyse, vurdering, tidlig intervensjon))

4) Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Relasjons- rådgivings og innovasjonsperspektiv i arbeid med barn og unge i konflikt
5) Nevrologisk relaterte vansker og psykiske lidelser

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, refleksjonsøvelser individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i basisgrupper (dokumentert ved logg fra basisgruppearbeidet).
  • Skrive en bokomtale (1 - 2 sider).
  • Muntlig presentasjon i seminar av en valgt problemstilling fra emnet.  

Arbeidskravene skal være godkjent av faglærer for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen
Avsluttende vurdering består av en individuell skriftlig eksamen gjennomført som hjemmeeksamen. På bakgrunn av gitt tema 3 uker før innleveringsfrist skal studenten skrive en faglig artikkel på inntil 12 sider (4500ord +/- 10 %), inkludert forside og litteraturliste.
Alle hjelpemidler er tillatt.
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.08.2010

Med forbehold om endringer. Endelig kjernelitteratur foreligger ved semesterstart.
Artikler merket * vil bli trykket opp i kompendium som vil foreligge ved studiestart.

________________________________________

Andresen, R. (red) (2000). Fellesskap og sammenhenger: yrkeshjelpere i grupper, nettverk, organisasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. (del 1, del 3, del 4, ca 200 sider)

Arnesen, A-L.(2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt forlag. (kapittel 3 – 8 ca 200 sider)

*Arnesen, A-L. (2003). De ”sårbare” barna og de ”farlige kategoriene". I: Befring, E. (red) Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer utfordringer og muligheter. Barn i Norge 2003. Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Organisasjonen Voksne for barn, 51 – 59 (9 sider).

* Arnesen, A-L og Solli, K-A (2009). Spesialpedagogikk i barnehagen. Første Steg 3/2009, 36 – 38.

Befring, E. (2008). Forebygging. I: Befring, E. og Tangen, R. (red). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap.7 (21 sider)

Befring, E. (2008). Sosiale og emosjonelle vansker. I: Befring, E. og Tangen, R. (red). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kap.16 (19 sider)

*Befring, E. (2010). Barnevernet i historisk lys. I: Befring, E., Frønes, I & Sørlie, M-A. (red). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal Akademisk.  side 15 – 30.

*Berg, K. (2009). Utsatte elevers skolekarriere: Forhandlinger om identitetsbeskrivelse. FoU i praksis 3 (2), 65 – 79.

*Cole, T. (2005). Emotional and Behaviour Difficulties: An historical perspective. I:  Clough, P. med flere (red). Handbook of Emotional & Behavioural difficulties. London: Sage Publications. (12 sider)

*Dodge, K. (1991). The structure and function of reactive and proactive agression. I: Pepler, D. and Rubin, K. (red) The Development and treatment of childhood aggression. Lawrence Erlbaum Publishers. (12 sider)

*Frønes, I.(2008). Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering. Barn nr.1 2008:9 – 25.

 * Egger, H.L. and Angold, A. (2006). Common emotional and behaviour disorders in preschool children: presentation, nosology and epidemiology.  Journal of Child Psychology and Psychiatry 47: 3/4 (2006) pp 313 – 337.

Iglum, L.R. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen – om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom. Oslo: Gyldendal Akademisk (ca 300 sider).

*Kearney, C.A. (2007). Forms and functions of school refusal behavior in youth: an empirical analysis of absenteeism severity. Journal of Child Psychology and Psychiatry 48:1 (2007) pp 53 – 61.

*Killen, K. (2008). Omsorgssvikt og barnemishandling. I: Kvello, Ø. (red). Oppvekst. Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 445 – 470.

Lund, I. (2004). Hun sitter jo bare der. Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. (ca 100 sider)

Mathiesen, K.S., Karevold, E og Knudsen, A.K. (2009). Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet. (60 sider)

Nordahl, T. med flere (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 2 – 7, ca 250 sider)

Ogden, T. (2009) Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. (kapittel 5 – 7, 110 sider)

Overland, T (2007). Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen: Fagbokforlaget. (del 2, 150 sider)

*Overland, T. (2009). Forebygging og skoleskulk. Publisert på nettsiden forebygging.no

* Solli, K-A (2010). Introduksjon til tema sosiale og emosjonelle vansker.

*Thomas, G. (2005). What do we mean by  ”EDB”.  I:  Clough, P. med flere (red).Handbook of Emotional & Behavioural difficulties.London: Sage Publications. (20 sider)

*Visser, J. (2005). Working with children and young people with social, emotional and behaviour difficulties: What makes what work, works?  I:  Clough, P. med flere (red). Handbook of Emotional & Behavioural difficulties. London: Sage Publications (15 sider)

Supplerende litteratur

Borge, I.H. (red). (2007). Resiliens i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.


Drugli, M.B. (2008). Atferdsvansker hos barn: evidensbasert kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Helgeland, I. M. (2009). Ungdom i alvorlig trøbbel. Veier til forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Iglum Rønhovde, L. (2010). - og noen går det trill rundt for!: om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kunnskapsdepartementet (2009), NOU (2009:18). Rett til læring (Midtlyngutvalget). Oslo: Forfatteren.

Pihl, J.(2010). Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket. 2. utgave Oslo: Universitetsforlaget.

Riber, J. (2008). Forstått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk. Oslo: Abstrakt forlag.

Roland, E. (2007). Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Oslo: Universitetsforlaget.

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2009). Psykiatriboken. Sinn – kropp – samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Solli, K-A. (1993). Elever i konflikt. Samspillsbrudd og atferdsproblemer i skolen. Oslo: Gyldendal akademiske.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:58:36