Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Rolf K. Baltzersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102IKT08 Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunnsperspektiv (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i IKT for lærere 1 (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet krever fullført og bestått IKT for lærere 101: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

Sentrale temaer er IKT som hjelpemiddel i læringsprosesser og undervisning, med utgangspunkt i Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter og Rammeplan for barnehagen.

Se studiets ressurshjemmeside.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt til ettermiddag/kveld. Det kan også være aktuelt å gi undervisning i form av samlinger.  Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i skole og opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid både individuelt og i gruppe, samt arbeid med obligatoriske oppgaver.

Se studiets ressurshjemmeside: http://www2.lu.hiof.no/index.php?ID=8126

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Bruk av refleksjonsblogg. Hver student må skrive minst 5 blogginnlegg, i tillegg til å gi 10 kommentarer på andre blogginnlegg. Arbeidskravet  må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

For å bestå emnet må studenten dokumentere innsikt i sentrale IKT-tema, evne til refleksjon og praktisk kunnskap i bruk av IKT.  

 

Eksamen består av to deleeksamener ( A og B):

A.     Hjemmeeksamen i form av en eksamensmappe med 3 oppgaver, som utarbeides i løpet av semesteret:

Oppgave 1: Gruppeoppgave der studenten skal utvikle og vurdere bruk av digitale læringsressurser i et egenprodusert undervisningsopplegg.  Oppgaven skal presenteres for medstudenter. Hver gruppe gir tilbakemelding på en annen gruppes arbeid. Endelig arbeid blir publisert på internett. Se semesterplan.

Oppgave 2: Gruppeoppgave innenfor temaet IKT i utdanning. Studentene skal bruke en wiki til å produsere relevant innhold til en felles lærebok på studiet. Endelig arbeid blir publisert på internett.

Oppgave  3: Gruppeoppgave innenfor temaet IKT i utdanning. Studentene må forbedre og videreutvikle arbeidet til en annen gruppe. Endelig arbeid blir publisert på internett. (innlevering 02) 


Eksamensmappen teller 30% av endelig karakter i emnet.


De enkelte arbeidene (1-3) i eksamensmappen skal være registrert levert innen de oppgitte frister i semesterplanen og vurdert til bestått, for at studenten skal kunne fremstille seg til Deleksamen B, muntlig eksamen. Vurderingen av mappearbeidene vil starte innen en  angitt frist mot slutten av semesteret. Det vil være mulig å revidere mappen helt frem til vurderingsarbeidet starter. Dersom en mappe vurderes til F (Ikke bestått), kan studentene gå opp til ny eksamen ved å bearbeide gruppeoppgavene individuelt.  

B.      Individuell, muntlig eksamen:

Varigheten av eksaminasjonen er ca. 30 minutter.
Eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i den nettbaserte læreboken om IKT i utdannning, men vil også omfatte annet lærestoff i emnet.

Muntlig eksamen teller 70 % av endelige karakter i emnet.

Kandidaten vurderes av en intern og ekstern sensor. Det gis bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, på begge deleksamener.

Litteratur

I dette emnet bruker vi anbefalt litteratur innenfor emnets mål. Litteraturlisten er ikke fast fordi feltet endrer seg fort, og det blir gjort større endringer hvert år. Liste over anbefalt litteratur finnes på hjemmesiden til ”IKT for lærere”:

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 22:04:55