Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102KRO Idrett, kultur og samfunn (IKS) (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kroppsøving og Idrett, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).
Undervisningen foregår i perioden februar - mai.

Innhold

Emnet består av fagene: idrettspsykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, kroppsøvingsdidaktikk, barns vekst og utvikling og tilpasset opplæring.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og ved felles forelesninger.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skal levere to gruppeoppgaver. Omfanget på oppgavene er 5-8 A4-sider. Oppgavene må innleveres innen fastsatt frist satt i semesterplanen.

Oppgavene danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca. 30 min.

Emnet avsluttes i andre semester med en muntlig individuell eksamen som tar utgangspunkt i de to innleveringsoppgavene (arbeidskrav) og pensum forøvrig. Intern og ekstern sensurering. Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Kristiansand.: Høyskoleforlaget., 2001.

 

Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforlaget., 1996

Kompendium, A. Skaug 1998

 

Idrettens betydning for individ og samfunn: rapportserie. Rud.: Norges idrettsforbund., 1996 (utvalgte hefter)

 

Helselære: Kompendium, HiØ

 

Se for øvrig litteraturlista i studieplanen for utfyllende støttepensum

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 22:02:57