Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Hans Petter Wille
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102PTA Pedagogikk 102: Den inkluderende skole og skolen i samfunnet (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i allmennlærerutdanningen.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha gjennomført arbeidskrav og eksamen i emnet Pedagogikk 101 - Didaktikk og pedagogisk psykologi (20 stp) fra 1. studieår i allmennlærerutdanningen før han/hun kan fremstille seg til eksamen i Pedagogikk 102.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

 • Inkluderende læringsmiljø; tilpasset opplæring og differensiert undervisning
 • Profesjonsferdigheter og yrkesetikk
 • Endringer og utfordringer i samfunn, kultur, oppvekstmiljø og skole (Del 2)
 • IKT som kulturfaktor
 • Lærerrollen og yrkesetiske dilemmaer Omsorg og hjelp til barn i krise

Undervisnings- og læringsformer

Pedagogikkundervisningen vektlegger analyse, drøfting, refleksjon og varierte arbeidsformer: Det er veksling mellom forelesning i storgruppe, drøfting og dialog i basisgrupper, hvor det også arbeids med praksisbaserte problemoppgaver.

 • IKT er et sentralt redskap for læring og kommunikasjon i pedagogikkstudiet.
 • Studentene har ansvar for egen læring og for at læring kan skje i et forpliktende fellesskap.
 • Studentene skal bruke en digital arbeidsmappe underveis i studiet
 • Det arrangeres fire seminarer med fokus på sentrale og aktuelle pedagogiske tema i løpet av semesteret. Dette er samlinger som alle studentene må delta på.

Praksis

Se Forhold mellom teori og praksis i  studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet Pedagogikk 102 Den inkluderende skole og skolen i samfunnet:

 1. Det er ikke tradisjonell eksamen hvor studentene blir prøvd i pensuminnholdet i dette emnet. I tillegg er det lagt opp til undervisningsdager med et profesjonsrettet innhold som det må sikres at alle studentene får med seg. Derfor er det obligatorisk frammøte til undervisningen i sentrale og aktuelle pedagogiske tema. Tema med obligatorisk frammøte blir oppgitt ved semesterstart. Det skal skrives bloggreferat fra disse obligatoriske undervisningsdagene. Det er obligatorisk frammøte på 8 undervisningsdager knyttet til pedagogiske tema i Pedagogikk 102.
 2. Presentere ett praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere (gruppeoppgave). Tilbakemeldingen på presentasjonen gis muntlig i forbindelse med presentasjonen. Tilbakemeldingen på gjennomføringen av prosjektarbeidet gis som del av vurderingsrapporten fra praksisopplæringen.
 3. Innlevering av to praksisrapporter (en fra gjennomført praksisperiode i høstsemester og en for gjennomført praksisperiode i vårsemesteret). Rapportene danner grunnlag for ett av arbeidene i eksamensmappen.
 4. Utvikle et ressursnettsted for lærere (Individuelt arbeid)
 5. Skrive en fagartikkel på om lag 3000 ord, med tema og problemstilling knyttet til Pedagogikk 102 (individuell oppgave) og gjennomføre avtalt veiledning i tilknytning til dette arbeidet.

 

Eksamen

Tilbakemelding underveis:
Studentene skal få tilbakemelding på sin faglige utvikling underveis i pedagogikkemnet, og denne tilbakemeldingen vil knytte seg til bestemte oppgaver. Tilbakemeldingen kan gis felles for alle studenter på trinnet, som veiledning i basisgrupper eller individuelt av faglærer. Tilbakemelding vil også bli gitt av medstudenter og andre fagpersoner involvert i studiet. Veiledning kan gis over nett og i møter.

Sluttvurdering:
Studentene skal levere en  digital eksamensmappe med følgende innhold:

 1. Bloggreferatene fra den obligatoriske undervisningen (individuell oppgave).
 2. Fagartikkel fra Pedagogikk 102, med tema knyttet til erfaringer fra pedagogisk teori og praksis. Arbeidet skal være på om lag 3000 ord (individuell oppgave)
 3. Refleksjonsnotat som bygger på praksisrapportene og inneholder studentens refleksjon over egne erfaringer og utvikling i praksisopplæringen. Notatet skal være på iom lag 3000 ord (individuell oppgave).
 4. Et ressursnettsted for lærere. Oppgaven presenteres på et webområde og inneholder oversikt over relevante nettressurser og kommentarer til disse, i tillegg til linker til de andre eksamensarbeidene (individuell oppgave).

Mappen sensureres av to interne sensorer og gis en samlet, gradert bokstavkarakter.

Mappearbeidene skal vise at studenten:
- har arbeidet selvstendig med og har innsikt i sentrale temaer i faget
- kan anvende relevant litteratur i forhold til problemstillinger og tema
- kan gi faglige begrunnelser for sine valg og vurderinger, og kan reflektere over teori, praksiserfaringer og egen utvikling og læring

Ved ny/utsatt eksamen, må mappen omarbeides.

Litteratur

Fordi det ikke er tradisjonell eksamen hvor studentene blir prøvd i et felles pensum, legges det opp til at studentene oppgir selvvalgt pensum knyttet til de arbeidskrav de har utført, med spesiell vekt på artikkelen.

Selvvalgt pensum skal være på om lag 750 sider og godkjennes av veileder innen en  frist angitt i semesterplanen.

Se forøvrig litteraturliste i emnet Ped 101.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:58:28