Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Solveig Toft
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA202KHV06 Estetisk dimensjon - prosjektbasert utviklingsarbeid (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Kunst og håndverk årsstudium (60 stp) og som obligatorisk emne i studieenheten Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet Estetisk dimensjon - prosjektbasert utviklingsarbeid (KHV202A) kan tas parallelt med studieenheten Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Undervisningen gjennomføres i vårsemesteret. Det prosjektbaserte fordypningsarbeidet tar utgangspunkt utføres som et individuelt, faglig utviklingsprosjekt. Hver student får én veileder. Studenten må møte til individuelle veiledninger og avtalte veiledningssamlinger.

Innhold

Fordypningsarbeidet Estetisk dimensjon: Prosjektbasert utviklingsarbeid planlegges og gjennomføres som et selvstendig og individuelt faglig prosjektarbeid. Studenten skal fordype seg i et sentralt estetisk faglig område hvor eget estetisk skapende arbeid knyttes opp mot fagteoretisk kunnskap og fagdidaktisk refleksjon.

Undervisnings- og læringsformer

Semeteret starter med en studietur der studentene skal hente ideer og inspirasjon til utviklingsprosjektet. Studentene dekker selv utgiftene til studieturen. Studenter som får fritak fra felles studietur, må selv organisere en tilsvarende alternativ studietur. Denne skal godkjennes av faglærer. 

Ved utførelsen av det faglige utviklingsprosjektet får hver student én veileder, som vil være behjelpelig slik at teoretiske lærestoff, det estetisk skapende arbeidet og fagdidaktisk refleksjon ses i en helhetlig sammenheng.

Praksis

Se pkt om forholdet mellom teori og praksis i studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Deltatt i all undervisning
  • Delta i og gjennomføre  avtalte veiledningsmøter i forbindelse med utviklingsarbeidet.
  • Levere en rapport ( max. 30 sider) som beskriver planlegging, resultatframstilling og refleksjon i forhold til det praktiske utviklingsarbeidet. Spesifikasjoner gis ved semesterstart.

Faglærer godkjenner arbeidskravene muntlig eller skriftlig.

Eksamen

Muntlig eksamen består av presentasjon av individuelt utviklingsprosjekt, med en påfølgende samtale som tar utgangspunkt i presentasjonen og relevante faglige områder i emnet.

.

Varighet: Ca. 20 minutter

 

Karakteren blir fastsatt av intern og ekstern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering av måloppnåelse i studentens produksjonsarbeider og kunnskap i teoretisk fagstoff.

 

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått. Dersom studenten får ikke bestått, vil det bli gitt tilbud om en veiledningssamtale. Studenten kan så arbeide selvstendig med forbedring av prosjektet og sin teoretiske forståelse frem mot ny eksamen.

Litteratur

Foruten undervisningen og ev feltstudier ved kunst- og kulturhistorisk museum, samlinger og gallerier er følgende litteratur pensum:

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet. 

 

Halvorsen, Else Marie (2007): Kunstfaglig og pedagogisk FoU. Nærhet. Distanse. Dokumentasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Haabesland & Vavik (2001): Kunst- og håndverk - hva og hvorfor? Bergen. Fagbokforlaget

 

Malmanger, Magne (2005): Kunsten og det skjønne, vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homér til det 19. århundre. Oslo: Aschehoug & co.

 

Selvvalgt litteratur: 500 sider som må godkjennes av veileder.

 

I tillegg kommer de rammeplaner og det lovverk som til enhver tid gjelder for virksomheten. Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser og forelesninger ved kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum. Det forbeholdes rett til endringer i litteraturen.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:04:24