Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Steinar Wennevold
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

L-SAM10311 Geografi (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal forstå samspillet mellom naturgrunnlag, befolkning, ressursutnytting og produksjon, næringsstruktur, bosettingsmønster, levekår og forbruk.

Innhold

Innholdet i og arbeidet med emnet geografi er samordnet med arbeidet i emnet Fagdidaktikk. Lærestoff som behandler sammenhengene mellom naturforhold og samfunnsforhold er sentralt i geografi. Derfor vil det bli arbeidet med emner fra naturgeografi og fra samfunnsgeografi og sammenhengene mellom de to delene av faget vil bli vektlagt. Natur- og samfunnsprosessers forløp og geografiske mønster vil bli studert både tematisk og regionalt. Det legges vekt på å utvikle evne til å forstå og bruke kart og andre sentrale hjelpemidler i geografifaget. Forståelse for at fenomener skifter utseende og betydning alt etter hvilket betraktningsnivå som anlegges, er et særlig viktig mål for geografistudiet. Eksempler på emner som blir vektlagt i ulikt omfang, er

-          kartanalyse og kartbruk (obligatorisk kartkurs)
-          vær og klima
-          geologi og geomorfologi
-          nærings- og ressursgeografi
-          befolknings- og bosettingsgeografi
-          bygeografi
-          utviklingsgeografi
-          geografisk regionstudium

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i undervisningen og arbeid i grupper er arbeidsformer hvor læring foregår som en målrettet sosial aktivitet, mens lesing og tilhørende bearbeiding av fagstoff er individuelle arbeidsformer med læring som mål.  Fra høgskolens side tilrettelegges timeplan­lagt undervisning, klassesamtaler/-drøftinger, ekskursjoner og organisert gruppearbeid. I tillegg kommer veiledningssamtaler mellom faglærere og studenter og veiledning knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Delta på innføringsseminar ved semesterstart, der nødvendig informasjon om emnet blir gitt. Innføringsseminaret omfatter de to første ukene etter studiestart i høstsemesteret.                                                                                                                          

2. Studentene skal skrive, levere og presentere en fagartikkel i geografi. Den skal presenteres både skriftlig og muntlig for medstudentene. Det er obligatorisk frammøte til alle muntlige presentasjoner av fagartiklene.                                                                                                        

3. Fire ekskursjoner er obligatoriske i geografi, alle som heldagsekskursjoner, og studentene skal levere ekskursjonsrapport fra alle ekskursjonene. Ekskursjonene forgår ved leid buss. Kostnadene dekkes ved studentbetaling og hver ekskursjon vil i 2011/2012 koste om lag NOK 300 per student.                                                     

4. Det kreves obligatorisk deltakelse på kartkurset i geografi.

Hvert arbeidskrav må være utført innen fastsatt frist og alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamensdel 2.                                                                                                        

Eksamen

Sluttvurderingen består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Skriftlig, individuell 4 timers eksamen (teller 25 % av karakteren på emnet). Tillatte hjelpemidler gis det opplysninger om i semesterplanen. Intern sensur.        

Deleksamen 2: Skriftlig, individuell 6 timers eksamen ved slutten av studieåret (teller 75 % av karakteren på emnet). Tillatte hjelpemidler gis det opplysninger om i semesterplanen. Ekstern sensur.

Deleksamen 1 må være bestått før deleksamen 2 kan avlegges. Ved ”ikke bestått” på deleksamen 2, er det kun denne delen som må avlegges på nytt ved ny/utsatt eksamen. Det gis graderte karakterer på alle eksamener, etter skalaen A – F.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet i begge semestre.

Litteratur

Det tas forbehold om endringer

Kartanalyse og kartbruk
Nystad, Jens Fredrik og Hans Solerød (1997): Samfunnsgeografi. Gyldendal undervisning, Oslo, Kapittel 1. Kart og statistikk, side 11 - 37, 26 sider

Vær og klima 
Wennevold, Steinar (2009): Vær og klima. Kompendium. Halden, Høgskolen i Østfold. 154 sider    

Wennevold, Steinar (2007): Praktiske klimaøvelser. Halden, Høgskolen i Østfold. 30 sider

Geologi og geomorfologi
Klemsdal, Tormod (2002): Landformene i Østfold. Natur i Østfold 21(1/2): 7-31, 25 sider Sulebak, Jan R. (2007): Landformer og prosesser. En innføring i naturgeografiske tema. Bergen, Fagbokforlaget. 391 sider

Nærings- og ressursgeografi og Befolknings- og bosettingsgeografi
Solerød, Hans (2004 eller senere) Mennesker og ressurser. Befolkningsutviklingen - utfordringer og muligheter. Oslo, Gyldendal Akademisk, Oslo, Kapittel 1 - 6, side 11 - 226, i alt 225 sider                                                                                                                                           

Solerød, Hans (1997) Samfunnsgeografi, Gyldendal undervisning, Oslo Kapittel 2 Regioner og regionalisering, side 38 - 60, 23 sider. Kapittel 5 Økonomisk aktivitet, side 168 - 238, 71 sider                                                                                                                                      

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet. Kapittel 3 Regional utvikling 27 sider

Utviklingsgeografi
Solerød, Hans (2003) Mennesker og ressurser. Befolkningsutviklingen - utfordringer og muligheter. Gyldendal akademisk, Oslo, Kapittel 7 - 9, side 227 - 329, i alt 103 sider  

Regionstudium Kina
Veeck, G et al. (2007) China's Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic and Social Change. Lanham (MD), Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Kapittel 1-2, 4-5 og 7-10, i alt 205 sider                                                                                      

Naughton, B. (2007) The Chinese Economy. Transitions and Growth. Cambridge MA, The MIT Press, Kapittel 6-8 og 16, i alt 96 sider 

Materiale utdelt i undervisningen i løpet av studieåret inngår også i pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:04:16