Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA20SPM207 Lese- og skrivevansker (Vår 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

Undervisningssemester

Vår

Innhold

Fordypningsområdet omfatter språklige, kognitive og sosiale aspekter ved lesing og skriving. Tema vil være skriftspråkstimulering i førskolealder, grunnleggende lese- og skriveopplæring, og den såkalte andre leseopplæringen, samt lese- og skrivevansker og dysleksi blant barn, unge og voksne. Studiet vil også ta opp temaer knyttet til læringsstrategier, lærevansker og matematikkvansker. Forebyggingsperspektivet vil stå sentralt, men det blir også lagt vekt på utredning, kartlegging, tiltak og modeller for tilpasset opplæring.

 

Fordypningsområdet er delt inn i fem delområder:

1. Språklige, kognitive og sosiale aspekter ved lese- og skriveutviklingen.

2. Forebyggings- og mestringsperspektivet

3. Lese- og skrivevansker/dysleksi hos barn, unge og voksne.

4. Kartlegging og utredning, tiltak og tilpasset opplæring.

5. Matematikkvansker og komorbiditet

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, refleksjonsøvelser individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Gjennomføre en studieoppgave (12-15 sider) knyttet til vurdering av metoder/materiell. Dette kan bestå i å kartlegge et barn/en elev med språk- og /eller lese- og skrivevansker og å utarbeide rapport og tilpasset opplegg for barnet/eleven.

Arbeidet skal gjennomføres i gruppe, med tilbud om noe veiledning (maks 4 studenter). Muntlig framlegg for faglærer og de andre studentene.

2. Godkjent deltakelse på opplæring i aktuelle tester innenfor emneområdet.

3. Godkjent deltakelse i obligatoriske samlinger og basisgrupper.

 

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen og muntlig eksaminasjon

Avsluttende vurdering vil være basert på ett individuelt essay/artikkel på inntil 12 sider (4500 ord +/- 10 %), inkludert forside og litteraturliste, og en muntlig prøve på om lag 30 minutter.

Essay/artikkel skrives som hjemmeeksamen (teller 60 % av endelig karakter) på bakgrunn av oppgavetema gitt tre uker før

innlevering. Alle hjelpemidler tillatt.

Den muntlige eksaminasjon (teller 40 % av endelig karakter) er en breddeeksamen som skal dekke hele pensum i emnet.

Eksamen vurderes av ekstern og intern sensor.

Både hjemmeeksamen og muntlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter for emnet og det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Med forbehold om endringer. Endelig kjernelitteratur foreligger ved semesterstart.

 

Andreassen, R. (2007). Eksplisitt opplæring i leseforståelse. I: Bråten, I. (Red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (32 sider).

 

Anmarkrud, Ø. (2007). Spesielt dyktige læreres leseundervisning—med fokus på leseforståelse. I: Bråten, I. (Red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (28 sider)

 

Aukrust, V. G. & V. Rydland. (2007). Minoritetsspråklige barn og lesing—hvordan kan barnehagen og skolens begynnerundervisning legge til rette for leseforståelse? I: Bråten, I. (Red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (21 sider)

 

Block, C.C. & Pressley; M. (Eds.) 2002. Comprehension instruction. New Your: Guilford Press. Kap. 2, 6, 12, 14-24. (ca 207sider)

 

Bosman, A.M.T. & Can Orden, G.C. (1997). Why spelling is more difficult than reading. I: Perfetti, C.A., Rieben, L., & Fayol, M. (1997). Learning to spell. Research, theory, and practice across languages. (s. 81-96). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum. (15 sider)

 

Bråten, I. (2003). Staving. Utvikling, strategier, og undervisning. I: Austad, I. (Red). Mening i tekst. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (15 sider)

 

Bråten, I. (2007). Leseforståelse – komponenter, vansker og tiltak. I: Bråten, I. (Red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (33 sider)

 

Burden, R. (2005). Dyslexia & Self-concept. (93 sider.)

 

Casalis, S. (2004). The Concept of Dyslexia. I: Nunes, T. & Bryant, P. (Eds.) Handbook of Children’s Literacy. New York: Kluwer Academic Publ. (16 sider)

 

Elsness, T.F. (2002). Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. Oslo: Unipub forlag: Kapittel 1 (side 9-37) og kapittel 9 (side 263-278). (43 sider)

 

Frost, J. (1999). Lesepraksis - på teoretisk grunnlag. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Utvalgte kapitler – ca 100 sider)

 

Høien, T. & Lundberg, I. (2000). Dysleksi. Fra teori til praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. (Noen utvalgte kapitler) (ca 100 sider)

 

Kamil, M.L., Mosenthal, P.B., Pearson, P.D. & Barr, R. (Eds.) (2000). Handbook of reading research, Volum III. Mahwah, NJ: Earlbaum. (Noen utvalgte kapitler)

 

Lie, A. (1991). Effects of a training program for stimulating skills in word analyses in firstgrade children. Reading Research Quarterly, 26, 234-250. (16 sider)

 

Melbye, P.E. (2004). Matematikkvansker. Oslo: U-forlaget. (116 sider)

 

Olaussen, B. S. (1996). Fonologisk bevissthet. Et sentralt begrep i senere års leseforskning (s. 169-189). I: Wold, A.H. (Red.) Skriftspråkutvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (16 sider)

 

Pihl, J. (2005) Etnisk mangfold i skolen: Det sakkyndige blikket. Kap. 1 og 6.

 

Pressley, M. (2005). Reading instruction that works. The case for balanced teaching. 3rd Ed. New York: Guilford Press. (ca 380 sider)

 

Reikerås, E. (2005). Skriftspråkvansker i norsk og matematikk: to sider av samme sak? I: S. Skjong (Red.) GLSM. Grunnleggende lese, skrive og matematikkopplæring. Oslo: Samlaget. Siegel, L. (2004). Bilingualism and Reading. I: Nunes, T. & Bryant, P. (Eds.) Handbook of Children’s Literacy. New York: Kluwer Academic Publ. (16 sider)

 

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Kapittel 2 og 3. (93 sider)

 

Solvang, P. (1998). Den dyslektiske dominans. Spesialpedagogikk, nr. 8/1998.

 

Vellutino, F., m.fl. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the

past four decades?. I: Child Psychology and Psychiatry, 45:1, s. 2-40. (38 sider)

 

Totalt ca 1500 sider

I tillegg kommer håndbøker/veiledning til kartleggingsmateriell.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:04:38