Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Steinar Wennevold
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

L-SAM10411 Fagdidaktikk (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Fagdidaktikken handler om mål, innhold og arbeidsmåter i de fagene som inngår i fagområdet samfunnsfag i grunnskolen: geografi, historie og samfunnskunnskap. Studentene skal

- kjenne og kunne beskrive egenarten ved fagene geografi, historie og samfunnskunnskap som deler av skolefaget samfunnsfag                

- lære å tilrettelegge for tilpasset opplæring i samfunnsfag

- kunne bruke mange typer kilder som stoff for undervisning og læring

- kunne vurdere bruk av ulike samfunnsfaglige arbeidsmåter i skolen

- kjenne og kunne anvende ulike vurderingsformer

Innhold

I emnet vektlegges den plass og det innhold fagområdet samfunnsfag har i grunnskolen. Eksempler på fagdidaktiske tema som tas opp i studiet er: Fagene geografi, historie og samfunnskunnskaps innhold og begrunnelser som skolefag, hvordan barn og ungdom lærer samfunnsfag, ulike typer læring, læringsaktiviteter og læringsstrategier, tilpasset opplæring, formidlingsproblemer, vurdering av læring, analyse av læremidler og arbeidsmåter i skolen. Studentene må gjøre seg kjent med fagområdet samfunnsfags formål, hovedemner, kompetansemål på ulike trinn, lærestoff, læremidler, ferdigheter og arbeidsmå­ter slik de framgår av læreplanverket for grunnskolen. Studentene skal være godt kjent også med den generelle delen av læreplanverket.

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i undervisningen og arbeid i grupper er arbeidsformer hvor læring foregår som en målrettet sosial aktivitet, mens lesing og tilhørende bearbeiding av fagstoff er individuelle arbeidsformer med læring som mål. Fra høgskolens side tilrettelegges timeplan­lagt undervisning, klassesamtaler/-drøftinger og ekskursjoner. Studentene må organisere seg i kollokviegrupper.       

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er obligatorisk frammøte til all undervisning på emnet Fagdidaktikk.

I løpet av emnet skal studentene

1) Skrive og levere et refleksjonsnotat anonymt om sin egen læring i samfunnsfagstudiet. Refleksjonsnotatet leveres ved slutten av undervisningsperioden.

2) Levere besvart refleksjonsskjema.

3) Skrive og levere en fagartikkel i fagdidaktikk.

Hvert arbeidskrav må være utført innen fastsatt frist og alle arbeidskrav må være godkjent av fagansvarlig før studenten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Eksamen

Sluttvurderingen består av to deleksamener:  

Deleksamen 1: Hjemmeeksamen i høstsemesterets eksamensperiode (teller 25 % av karakteren i emnet). Omfang, formale krav, frister for levering og vurderingskriterier for oppgaven kunngjøres under innføringsseminaret ved studiestart. Intern sensur.

Deleksamen 2:
Hjemmeeksamen av tre døgns varighet ved slutten av studieåret (teller 75 % av karakteren i emnet). Intern sensur.

Deleksamen 1 må være bestått før deleksamen 2 kan avlegges. Ved ”ikke bestått” på deleksamen 2, er det kun denne delen som må avlegges på nytt ved ny/utsatt eksamen. Det gis gradert karakter etter skalaen A – F.

Evaluering av emnet

Studentene gjennomfører en midtveis- og sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Med forbehold om endringer

Lund, Erik (2009): Historiedidaktikk for klasserommet. En håndbok for studenter og lærere. Oslo, Universitetsforlaget.                                                                                                            

Aarre, Tone, Kjetil Børhaug og Jonas Christophersen (2008): Introduksjon til samfunnskunnskap: fagstoff og didaktikk. Oslo, Samlaget                                                                                                   

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.) (2010): Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Kristiansand, Høyskoleforlaget                                                                                            

Wennevold, Steinar (2010): Uten geografi er du fortapt... Geografi fagdidaktikk. Kompendium. Halden, Høgskolen i Østfold                                                      

Materiale utdelt i undervisningen i løpet av studieåret inngår også i pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:04:50