Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPSP112 Spesialpedagogikk, didaktikk 1 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er ett av to obligatoriske fagdidaktiske emner i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten

 • kan begrunne fagets plass i skoleverket
 • kjenner godt til læreplanverket samt sentrale styringsdokumenter
 • har kunnskap om modeller for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i faget/yrket.
 • har kunnskaper om informasjonskilder i faget/yrket

Ferdigheter:
Studenten kan

 • anvende og reflegtere over teori for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • formulere mål/læringsutbytte
 • utarbeide kjennetegn på måloppnåelse og kriterier for vurdering av og for læring i faget
 • utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, anvende ulike kriterier for kildekritikk
 • anvende relevante læremidler i faget/yrket

Generell kompetanse:
Studenten

 • kjenner faglærerrollen og sitt snavar for å skape et godt læringsmiljø
 • kan arbeide sammen med andre faglærere og kolleger
 • kan kritisk reflektere over egen utvikling som lærer og klasseleder
 • har oversikt over ulike innformasjonsressurser og læremidler innen sitt fagfelt og kunne gjøre kritiske vurderinger av disse
 • har et bevisst forhold til etiske spørsmål i faget

Innhold

Følgende hovedtema inngår:

 • Vitenskapsfaget, profesjonsfaget, skolefaget
 • Læreplaner og fagdidaktisk arbeid
 • Arbeidsmåter i faget/yrket, undervisningsmetoder og prinsipper
 • Læremidler inkludert IKT
 • Fag- og yrkesetikk
 • Elevvurdering

mer utfyllende momentliste for innhold i didaktikk 1 relatert til praksisopplæringen:

Lærerens oppgave og ansvar

 • Utvikle relasjonen lærer-elev, lærer-klasse og lærerens kommunikasjon og formidling
 • Analysere rammefaktorer som regulerer undervisning og elevers læring

Elevforutsetninger

 • Elevers ulike faglige, kulturelle og sosiale forutsetninger som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i faget.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen

 • Utvikle undervisningsforløp i samarbeid med praksislæreren med variasjon i faglige metoder
 • Utarbeiding av undervisningsplaner i overenstemmelse med skolene og skolefagenes bestemmelser og læreplaner. Planene skal skriftligjøres og sette opp etter fastsatte maler.

Vurdering av elevenes læring

 • Kjennskap til anvendte vurderingsformer i faget
 • Anvendelse av forskjellige vurderingsredskaper

Faglig lærersamarbeid

 • Kjenne skolens organisering av samarbeid i forskjellige fora.

Undervisnings- og læringsformer

Det veksles mellom forelesning, diskusjoner, grupperarbeid og øvelser.
Emnet gis som seks hele dagers undervisning og med seks ukers praksisopplæring. Med fem studenter eller mindre, reduseres undervisningen og gis som veiledning.
I tillegg gis det generell didaktikkundervisning i samarbeid med pedagogikk to dager i løpet av semesteret.

Praksis

Det er seks ukers praksisopplæring i skoler/utdanningsinstitusjoner knyttet til emnet. Emnets fag skal ha hovedfokus i første praksisperiode.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk frammøte ( minimum 80 %)
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen i didaktikk 1 inngår i en felles eksamen for PPU-studiet. Se pkt. Vurdering i generell del av studieplanen.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå( kalt EVA3)

Litteratur

Felles for pedagogikk, fag- og yrkesdidaktikk (også oppgitt i studieplanen):

Børhaug, Fenner, Aase (red) 2005: Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget. Innledning og del 4, ellers gjelder de øvrige kapitlene for de spesifikke fag

Dale, Erling L. & Wærness, Jarl I. 2007: Læringsplakatens prinsipper for opplæringen. I Jorunn Møller & Liv Sundli (red): Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. HøyskoleForlaget. Kap 2 (19 sider i kompendium i pedagogikk)

Hauge, An-Magritt 2007: Den felleskulturelle skolen. Universitetsforlaget

Hiim og Hippe 2009: Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere, Gyldendal.

- alternativt
Hiim og Hippe 1998: Undervisningsplanlegging for yrkeslærere, Gyldendal.

Traavik, Hallås, Ørvig 2009: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.

 

Litteratur spesifikt for emnet: Legges inn i Fronter ved studiestart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:36