Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Mette Ramstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE10111 Introduksjon til religioner og livssyn (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • Religion, livssyn og etikk, årsstudium og
 • Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om: fagets grunnbegreper (religion, livssyn, etikk, filosofi)
 • har kunnskap om religionenes historie (jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme)
 • har kunnskap om sentrale hellige tekster
 • har kunnskap om humanismens historie og den moderne livssynshumanismen 
 • har kunnskap om RLE-fagets historie og aktuelle situasjon
 • har kunnskap om reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag

FERDIGHETER
Studenten

 • kan vurdere lærebøker og andre læremiddel i faget
 • kan reflektere kritisk over innhold og verdimålsettinger for faget og for egen praksis
 • kan bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte
 • kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerende arbeidsmåter
 • kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faget

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjem, skole og lokalmiljø
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn 

Innhold

Introduksjon til religioner og livssyn består av følgende hovedtemaer:

 • Introduksjon til religioner og livssyn.
 • Grunnskolefagets historie og aktuell situasjon

Undervisnings- og læringsformer

Studentene kommer til å møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er to arbeidskrav knyttet til emnet:

 1. Én gruppeoppgave i litteratursøking og referanseteknikk (administreres av biblioteket).
 2. En skriftlig gruppeoppgave med obligatorisk veiledning.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Studenter som kan dokumentere at de har utført lignende kurs administrert av biblioteket, kan slippe undervisningsøkt i det (arbeidskrav 1).

Eksamen

Skriftlig, individuell eksamen av 5 timers varighet.

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av én intern og én ekstern sensor.

Det gis bokstavkarakterer fra A - F på eksamen, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter, og F er 'ikke bestått'.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet i løpet av semesteret (EVA3).

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 11.6. 2012.

Religionsundervisning/RLE-faget
Sødal, H. K. (red). 2009. Religions og livssynsdidaktikk.
Kristiansand: Høyskoleforlaget. Ss. 65- 112 (48 s.)

Neegaard, Gunnar, Sidsel Øiestad Grande, Robert Kvalvaag, Rasmus Reinvang, og Sissel Østberg.
«Innføring i religionskunnskap» I: Gunnar Neegaard (red.). Logos og Dharma: Religioner, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2006, Ss.17- 40. (23 s.) (Kompendium)

Religioner og livssyn
Brøntveit, E. og K. Duesund. 2010. Visjon og valg.
Bergen: Fagbokforlaget. Ss. 261-288 (28 s.)

Jacobsen, Knut A., og Notto R. Thelle.1999. Hinduismen og buddhismen.
Kristiansand: Høyskoleforlaget. Ss. 33- 136, 172 – 266 (197 s.)

Rian, Dagfinn og Levi Geir Eidhamar.1999. Jødedommen og islam.
Kristiansand: Høyskoleforlaget. (240s)

Rasmussen, T. og E. Thomassen. 2000. Kristendommen – en historisk innføring.
Oslo: Universitetsforlaget. Ss. 13-59. (47 s.)

Grande, Per Bjørnar. 2005. Kristendommen: en innføring.

Oslo: Gyldendal akademisk (92 s.)
Eller
Moxnes, Halvor. 2006. Hva er kristendom.
Oslo: Universitetsforlaget (137 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:36