Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Ruth Danielsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE20111 Etikk, livssyn og hellige skrifter (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i 

 • Religion, livssyn og etikk, årsstudium og
 • Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hellige tekster med viktige fortellinger i religionene, deres litterære uttrykk og sjangrer
 • har kunnskap om sekulære livstolkinger med vekt på ideologier
 • har kunnskap om vestlig filosofihistorie med vekt på antikken
 • har kunnskap om grunnskolefaget si historie med særlig vekt på tida etter 1997 og ulike løsninger på religions- og filosofiundervisninga i andre land
 • har kunnskap om et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsform

FERDIGHETER
Studenten

 • kan tolke hvordan tekster, kunst og arkitektur uttrykker mening gjennom sjangrer, symboler, metaforer og andre virkemidler
 • kan utøve kildekritikk
 • kan bruke et utvalg av varierte arbeidsmåter
 • kan reflektere over egen utvikling i yrkesutøvingen som RLE-lærer

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn elles i sammenheng med religioner og livssyn
   

Innhold

Etikk, livssyn og hellige skrifter består av to hovedtemaer:

 1. Filosofihistorie, etikk og sekulære livssyn,
 2. Hellige skrifter og religiøse symboler

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er knyttet to arbeidskrav til emnet.

 1. Studenten skal, i gruppe, skrive en oppgave knyttet til emneområdet 'filosofihistorie, etikk og sekulære livssyn.'
 2. Studenten skal, i gruppe, gjøre rede for en oppgave knyttet til emneområdet 'hellige tekster og religiøse symboler'.

Arbeidskravene må være godkjent til fastsatte frister før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig, individuell eksamen av 5 timers varighet.

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av én intern sensor og én ekstern sensor. 

Det gis bokstavkarakterer fra A - F på eksamen, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter, og F er 'ikke bestått'.

Evaluering av emnet

Emnet studentevalueres i løpet av semesteret (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Endelig oppdatert litteraturliste vil foreligge innen semesterstart.

Filosofihistorie, etikk og sekulære livssyn

Botvar, P. K. og U. Schmidt (red) (2010) Religion i dagens Norge. Kap. 4.
Ss. 60-80. (21 s.)

Brøntveit, E. og K. Duesund: (2010) Visjon og valg. Ss. 11-157, 245 – 260, 289-319. (194 s.)

Winje, Geir (2004). Alternativ religiøsitet, kap.11 ss. 365-374. I:
Eidhamar, Levi G. (red.). Religioner og livssyn. (10 s.)

Sandström, H.: (2005) Nyere livssyn og idéstrømninger. (102 s.)

Hellige skrifter og religiøse symboler

*Holm, N. G. (2006)Människans symboliska verklighetsbygge. En psykofenomelogisk studie, ss. 55-86. (Kompendium)

Justnes, Å. og J. E. Braavig (red) (2011) Hellige skrifter i verdensreligionene. (204 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:36