Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUIDR10111 Praktisk-metodisk arbeid (5-10) (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre emnet.?

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten har:

 • kunnskap om ulike praktiske områder i kroppsøvingsfaget og i frivillig idrettsliv
 • kunnskap om hvordan ulike fagdidaktiske forhold påvirker læring i faget
 • kunnskap om tilrettelegging for progresjon i ferdighetene tilpasset ulike elevforutsetninger på 5. - 10. trinn
 • kunnskap om tilrettelegging for gode opplevelser med fysisk aktivitet
 • kunnskap om innlæringsmetodikk i ulike idretter
 • kunnskap om tilrettelegging av aktivitet på ulike arenaer
 • didaktisk kunnskap i faget, basert på erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i idrett/kroppsøving for elever med ulike forutsetninger
 • kunnskap om tilrettelegging og gjennomføring av kroppsøving i grunnskolen for begge kjønn

Studentene skal etter fullført studium ha solide og grunnleggende, faglige og didaktiske kunnskaper i kroppsøving og idrettsfag. Ha kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy).

Ferdigheter
Studenten:

 • kan uttrykke seg både muntlig og skriftlig i faget
 • kan vise grunnleggende øvingsbilder i idrettsaktiviteter som er aktuelle i grunnskolens kroppsøvingsundervisning i 5. - 10. trinn
 • har erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i kroppsøving/idrett for elever med ulike forutsetninger
 • kan gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring
 • har ferdighet til å legge til rette og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i praktiske idretter, dans og friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer for aldersgruppen
 • har ferdighet til å tilrettelegge for friluftsliv med overnatting sommer og vinter
 • har ferdighet til å se elevenes bevegelsesmønstre og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, tilbakemelding og vurdering i kroppsøvingsfaget
 • har ferdighet til å identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • har ferdighet til å kunne utføre førstehjelp og livredning i vann, samt hjerte- og lungeredning

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan finne fram til løsning på faglig relevante problemstillinger i relevant litteratur og på nettsteder
 • kan utvikle et positivt forhold til ulike former for fysisk aktivitet
 • kan gjennom fysisk aktivitet i kjønnsblandede grupper få respekt for hverandres idrettslige- og ferdighetsmessige, sosiale og faglige prestasjoner og begrensninger
  ?

Innhold

All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i fire hovedområder:

 1. Bevegelseslek (turn, sansemotorikk, leikeaktiviteter, racketaktiviteter, dans og drama)

2. Idrettsaktiviteter (friidrett, orientering, ski, skøyter, svømming/livredning, praktisk treningslære)

3. Ballaktiviteter (basketball, fotball, volleyball, håndball og innebandy)

4. Friluftsliv

?

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Undervisningen skjer i stor grad i grupper og er både lærer- og studentstyrt.?

Praksis

Se Plan for praksis.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen må studenten ha fått godkjent følgende arbeidskrav innen fastsatte frister:

 • Praktiske oppgaver må være godkjent.
  For å få godkjent de praktiske oppgavene kreves det minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må studenten ta hovedområdet i sin helhet neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende år.
 • To teoretiske passeringsprøver. Omfang: ca. 1 time pr prøve. Må være godkjent for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen.
 • Livredningsprøven (utvidet lærerprøve) og praktisk prøve i svømmeteknikker, skøyteferdighet, alpint, langrenn og orientering må avlegges med godkjent resultat.  Prøvene må være godkjent for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen.

Arbeidskravene godkjennes av faglærer(e).

Eksamen

Studentene skal avlegge praktisk-metodisk eksamen i vårsemesteret.

Individuell praktisk eksamen og muntlig eksamen. Varighet: ca. 35 minutter totalt.

Sluttvurderingen består av en praktisk undervisningskomponent (ca. 20 minutter) med en muntlig/teoretisk komponent i etterkant (ca. 10 minutter), og en egenferdighetskomponent til slutt (ca. 5 minutter).  Egenferdighetskomponenten kan maksimalt trekke sluttvurderingen en karakter opp eller ned.

Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Tid til forberedelse er 48 timer. Studentene leverer skjemaet til sensorene ca. en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være "elever".
Samtalen og praktisk prøve i etterkant av undervisningsopplegget dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktisk og teoretisk innsikt.
Eksamen blir vurdert av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F, og det settes en helhetlig karakter for emnet.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.
?

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvar for oppfølging av emneevalueringen.

?

Litteratur

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992

Enoksen m.fl: Aktivitetslære (Gyldendal forlag)

NTF: Mer gøy i gymsalen, (siste utgave)

Sveen, Ole; Eget kompendium i turn

Kjersti B. Jacobsen & Solveig Dahle; Dans: Eget kompendium

Norges Orienteringsforbund: Trygg i naturen med orientering. Opplæring i kart og kompass, 2006

Madsen & Irgens; Slik lærer du å svømme, Bodoni Forlag, 2005

Utdanningsdirektoratet; Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen (2008)

Sveen, O.; Livredning: Kompendium,

Egne kompendier i flere praktiske idretter.

?

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:37