Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUIDR10210 Idrett, kultur og samfunn (IKS) (5-10) (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Frunnskolelærerutdanningens 7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten:

 • har utviklet grunnleggende kunnskap om hvordan de ulike fagene som inngår i emnet kan benyttes i arbeidet med idrettsfaglige spørsmål og hvordan de kan innvirke på hverandre i en mer helhetlig sammenheng
 • har kunnskap om hvilken betydning idrettslige aktiviteter kan ha for den enkeltes utvikling og helse i ulike miljøer
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har kunnskap om idrett og kroppsøvingsfagets egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet
 • har innsikt i sammenhengen mellom helse, kosthold, idrett og fysisk aktivitet
 • har kunnskap om hvordan tilrettelegge og lede kroppsøvingsundervisning og idrettsaktiviteter som bidrar til bevegelsesglede, mestring og utvikling for alle elever
 • har kunnskap om mentale prosessers betydning for den enkeltes prestasjon og utvikling.
 • har solide og grunnleggende, faglige og didaktiske kunnskaper i kroppsøving og idrettsfag
 • har kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy).


Ferdigheter
Studenten kan:

 • vurdere og nyttiggjøre seg kunnskap innenfor emnene sosiologi, psykologi, kroppsøvingsdidaktikk, fysisk aktivitet og helse (med barn/unges vekst og utvikling, sansemotorikk)
 • uttrykke seg både muntlig og skriftlig i faget.
 • nyttiggjøre seg faget i praktiske sammenhenger i skole og idrett


Generell kompetanse
Studenten kan:

 • foreta vurdering etter gjeldende forskrifter
 • legge til rette undervisning og idrettslige aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger
 • bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget.
 • forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærere.
 • kommunisere med elever, foreldre og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving i 5.-10.trinn

Innhold

Emnet består av følgende fagområder;

 • idrettspsykologi
 • sosiologi
 • fysisk aktivitet og helse
 • sansemotorikk
 • kroppsøvingsdidaktikk
 • barns vekst og utvikling
 • tilpasset opplæring

Se for øvrig detaljert plan (deles ut ved semesterstart).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved forelesninger.

Praksis

Se mer informasjon i Plan for praksis.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To innleveringsoppgaver i gruppe:
  Omfanget på hver av oppgavene skal være på 5-8 sider. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan og må bedømmes til godkjent for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.
 • FoU oppgave/utviklingsoppgave i gruppe - leveres i slutten av vårsemesteret:
  Omfang inntil 25 sider. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan og må bedømmes til godkjent for å kunne framstille seg til eksamen
 • Praksis (sal/uteområder) må godkjennes av faglærer for å kunne framstille seg til eksamen. For studenter som ikke har oppgaver, gjelder frammøtekrav (se under "praktisk metodisk")

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i de to innleveringsoppgavene (se arbeidskrav) og pensum forøvrig.

Intern og ekstern sensurering. Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

 

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppførlging av emneevalueringen.

?

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.08.2010

Loland, Sigmund; Idrett og samfunn (siste utgave)

Brattenborg, S. & Engebretsen, B.: Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Høyskoleforlaget (2. utgave, 2007)

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., (siste utgave)

Skaug, A.;Idrettspykologi; Eget kompendium

Eriksen, T.B.: Født til bevegelse. Omfysisk aktivitet og helse. Fagbokforlaget. (2006)

Christiansen, K.; Helselære; Eget kompendium

Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:37