Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Solveig Toft
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUKHV20111 Håndverk, design og arkitektur (5-10) (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kunst og håndverk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter gjennomført LUKHV10111 Kunst og visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) og LUKHV10211 Kunst og visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) eller tilsvarende. Studenter som ikke har bestått emne 101 og/eller 102 må bestå disse i løpet av 5. og 6. semester for å kunne gå videre i studieprogrammet.

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om arkitektur fra antikken til nyere uttrykksformer
 • har kunnskap om design, idéutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
 • har kunnskap om design og arkitektur i private og offentlige rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid.
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag

Ferdigheter
Studenten

 • kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve skjønn ved bruk av estetiske virkemidler i egne uttrykk
 • kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner)
 • kan vurdere og beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • kan vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget
 • kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset ungdomstrinnet

Generell kompetanse
Studenten

 • kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
 • kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping


  Innhold

  Temaer som vil bli behandlet i Håndverk, design og arkitektur:

  • Arkitekturens historie fra antikken til nyere uttrykksformer
  • Kunsthåndverk og design
  • Eget arbeid med materialer, håndverk, design/formgiving
  • Estetisk opplevelse og estetisk forståelse
  • Fagdidaktikk

  Gjennom arbeidet med temaene skal studentene videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 5-10.

  Undervisnings- og læringsformer

  Emnet vil være preget av veksling mellom teoretisk orientering, eget skapende arbeid og fagdidaktisk refleksjon som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i arbeid med design.

  Det vil bli minst en obligatorisk studietur i semesteret.

  Siden frammøte til undervisning er obligatorisk, skal tilstedeværelsesliste signeres av studenten ved hver samling.

  Studenten skal ha to ukers praksis i semesteret.

  Praksis

  2 uker praksis i semesteret, se omtalen av praksis i studieplan for Grunnskolelærerutdanningen 5-10/praksisplan for Allmennlærerutdanningen.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  1. Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse)
  2. Deltakelse i studieturer. Har ikke studenten anledning til å delta i felles studietur, må det gjennomføres et alternativt opplegg som skal godkjennes av faglærer på forhånd, samt dokumentasjon over at opplegget er gjennomført i ettertid. 

  Eksamen

  Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon.

  Eksamensform:

  1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens individuelle arbeider i emnet, med tilhørende prosessdokumentasjon og logg.
  2. Individuell muntlig eksamen, varighet cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

  Det gis en samlet karakter i emnet. Karakteren blir fastsatt av to interne sensorer på grunnlag av en helhetlig vurdering. Karakterskala A-F.

  Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Muntlig eksamen må avlegges etter forbedret eksamensmappe for å få ny karakter i emnet..

  Evaluering av emnet

  Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvar for oppfølging av emneevalueringen.

  Litteratur

  Det tas forbehold om endringer i litteraturen før studiestart.

  Foruten undervisning og forelesninger/feltstudier ved kulturhistoriske museer er følgende pensum:

  1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

  A.Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

  B.Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/ http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

  C.Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655 http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtf

  2. Gympel, Jan (2005) Arkitekturens historie. Fra oldtiden til i dag. Oslo : Spektrum

  3. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og hånd verk - hva og hvorfor. Bergen : Fagbokforlaget

  4. Juell, Elisabeth & Trygve-Johan Norskog (2006): Å løpe mot stjernene : om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen : Fagbokforlaget [s.69-99]

  5. Lind-Solstad, Nina og Almedal, Marit (2008): Design og stilhistorie fra 1750 til i dag. Oslo : Yrkeslitteratur

  6. Yttredal, Calina Pandele (1998) Farge. Oslo : Yrkesopplæring [s.99-11]

  Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:39