Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE10211 Trinnspesifikk fordyping i utvalgte temaer (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Religion, livssyn og etikk, årsstudium (60stp) og Religion, livssyn og etikk 1 (30stp).

Undervisningssemester

Emnet går over ett semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om kristendommens historie og trosinnhold
 • har kunnskap om religionshistorie med vekt på nyere tid
 • har kunnskap om humanismens historie og den moderne livssynshumanismen 
 • har kunnskap om vestlig filosofihistorie, med vekt på menneskesyn og etikk
 • har kunnskap om  uttrykksformer i religionene
 • har kunnskap om religiøst og kulturelt mangfold
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget på mellom- og ungdomstrinnet

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på en faglig adekvat måte
 • kan samtale om vanskelige livssituasjoner
 • kan gjennomføre og tilpasse opplæringen til barn/ungdommer med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan legge til rette for samarbeid med hjem, skole og lokalmiljø
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn 

Innhold

Emnet Trinnspesifikk fordyping i utvalgte temaer består av følgende hovedtemaer:

 • Etikk og filosofi.
 • Trinnspesifikk fordyping i utvalgte temaer.
 • Uttrykksformer i religionene.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I emnet Trinnspesifikk fordyping i utvalgte temaer har studenten to arbeidskrav:

 1. Deltakelse i undervisningen knyttet til momentet' uttrykksformer i religionene' er obligatorisk.
 2. Studenten skal skrive en fagdidaktisk oppgave i gruppe.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen av en halv times varighet.

Eksamen blir vurdert av én intern og én ekstern sensor.

Det gis bokstavkarakterer fra A - F på eksamen, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter, og F er 'ikke bestått'.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet i løpet av semesteret (EVA3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 24.08.2011.

Etikk og filosofi

Brøntveit, E. og K. Duesund: (2010) Visjon og valg.  Ss. 13-18, 99-110, 149-158, 173-244. (100 s.)

Uttrykksformer i religionene

*Bech, B.: Kristendommen i bilder. (13 s.)

Danielsen, R.:  (2004) Kulturbærende fortellinger. Kap. 1. og 4.-5. (90 s.)

Winje. G.: (2001) Guddommelig skjønnhet, Kap. 2- 6,  9 (227 s.)

Trinnspesifikk fordyping

Enger, Trond: Da Gud hadde makten, HiØ (http://www.fag.hiof.no/~te/DA GUD HADDE MAKTEN utv-red 2010-2011viii.doc (70 s.)

Jacobsen, K. A.: (2005/2011) Verdensreligioner i Norge. Ss. 221-275. (55 s.)

Johnson, L. T.: (2010) The New Testament. (146 s.)

*Lane, T. og V. L. Haanes: (1998) Kristen tenkning i 2000 år. Ss. 215-240. (26 s.)

Rasmussen, T. og E. Thomassen: Kristendommen – en historisk innføring. Ss. 60-287. (228 s.)

*Schjelderup, A. og Olsholt, Ø.:(1999) "Den filosofiske samtalen", i: Schjelderup, A., Olsholt, Ø. og Børresen, B.: Filosofi i skolen, s. 61-76 (15 s.)

Sødal, H. K. (red) : (2009) Religions og livssynsdidaktikk. Ss. 11-64, 93-182.  (144 s.)

 

 

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:57