Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Mette Ramstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE20211 Religiøs og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Religion, livssyn og etikk, årsstudium (60stp) og Religion, livssyn og etikk 2 (30stp).

Undervisningssemester

Emnet går over ett semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om kristendommens historie fra reformasjonen til nyere tid
 • har kunnskap om religionshistorie med vekt på nyere tid
 • har kunnskap om religiøst mangfold i historisk og aktuelt perspektiv
 • har kunnskap om et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsformer

 

FERDIGHETER
Studenten

 • kan lage lokale læreplaner i RLE
 • kan reflektere over egen utvikling som RLE-lærer
 • kan integrere de grunnleggende ferdighetene i RLE-undervisningen

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn elles i sammenheng med religioner og livssyn

 

 

Innhold

Religiøs og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold består av følgende hovedtema:

 1. Kristendommen i moderne tid
 2. Religionshistorie og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer.

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I emnet Religiøs og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold har studenten ett arbeidskrav.

 1. Ekskursjon – med for- og etterarbeid/muntlig presentasjon i gruppe.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen av 30 minutters varighet. Eksamen blir vurdert av én intern og én ekstern sensor. Det gis bokstavkarakterer fra A - F på eksamen, der A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter, og F er ikke bestått

Evaluering av emnet

Emnet studentevalueres i løpet av semesteret (EVA3).

Litteratur

Endelig oppdatert litteraturliste vil foreligge innen semesterstart.

Kristendommen i moderne tid

Borgen, P. og Haraldsø, B.: (1993) Kristne kirker og trossamfunn. Ss. 11-18; 43-54; 79-169; 181-205; 219-285 (152s)

Leirvik, O.: (2010) Religionspluralisme: mangfald, konflikt og dialog i Norge (103 s.)

 

Religionshistorie og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold

Botvar, P. K. og U. Schmidt (red) (2010) Religion i dagens Norge. Ss. 11-59, 81-209.(178 s.)

Eidhamar, Levi G. (2004) Sikhismen, Bahai'i, Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagers Hellige, kap.7, 8, 9 ss. 316-345. I: Religioner og livssyn. (30s)

Rian, D.: Verdensreligioner i undervisningen. Ss. 40-51,( 12 s.)

Jødedommen  ( 48 s.)
*Groth, Bente (2007) Jødedommens mange retninger, ss. 165-171, kap. 4 Jødedommen
I: Verdens levende religioner, red. Gilhus og Mikaelsson. Oslo: Pax forlag (ca. 6s)

Humes, Immy (1998). Additional essays on Hasidism I: A Life Apart: Hassidism In America. PBS.org, USA. http://www.pbs.org/alifeapart/res_essays.html (20s internett)
Chabad.org (2001-2011) Utvalgte tekster om tros, - og livstolkning fra ortodoks hassidisk gruppe. New York: Chabad-Lubavitch Media Center (22s).

Islam ( 142 s.)
*Vogt, Kari (1995). Shia-islam, kap. 9 ss. 180-197 I: Islams hus. Oslo: Cappelen.
NB digital (18s)

*Vogt, Kari (2007). Islamske bevegelser i dag, kap.4 ss. 92-110 I: Hva er islam.
Oslo: Universitetsforlaget (18s).

*Roald, Anne Sofie (2004). Islamske bevegelser, kap.8 ss. 168-188 (20s) og Den nye reformismen, kap.9 ss. 189-207 (19s) I: Islam. Oslo: Pax forlag (39s)

Roald, Anne Sofie (2009). Religiøse og kulturelle endringer i muslimers kulturmøte, ss. 129-143 I: Religion og kultur: ein fleirfagleg samtale. Arve Brunvoll, Hans Bringeland, Nils Gilje, Gunnar Skirbekk (red.) Oslo: Universitetsforlaget (15s)

Lindstad, Trond Ali. Shia og Sunni. Likheter og forskjeller (2009) I: Koranen.no http://www.koranen.no/artikkel.php?id=544 (6s)

*Ramadan, Tariq. 2009. Innledning til islamske tendenser i Europa og verden I: Europeisk Islam Å være muslim i Vesten. Ss. 251- 61. Oslo: Cappelen Damm (10s)

*Opsal, Jan (2008) Folkelig islam omtolker islam ss. 32- 35 I: Religion og livssyn, no. 4 (opptrykk frå 1996) (4s).

*Opsal, Jan (2005) Å være somalisk muslim i Somalia og i Norge ss. 52-73 I: Somaliere i Norge Perspektiver på språk, religion og integrering, red. Kari Nes, Tove Skoug og Marit Strømstad. Valset: Oplandske Bokforlag (22s)

*Leirvik, Oddbjørn (2009) Kulturelle muslimar - Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk, ss. 74-80 I: Nytt Norsk Tidssskrift no. 1. Oslo. Digitalt: Idunn.no (10s)

Hinduisme (87 s.)
*Jacobsen, Knut A. (2010) Hinduismen. Oslo: Pax Forlag. Hinduismens mangfold, Hinduistiske tradisjoner ss. 18-21 (2,5s), Er hinduismen fleire religioner? Ss. 29-33, Hinduisme og hindudom ss. 33-34, Hinduismen som verdensreligion ss. 34- 35 (6,5s), Bhagavadgitas oppsummering av tre frelsesveier ss. 88-91, Teisme: vishnuisme, shivaisme og shaktisme ss. 91- 93, Guden Brahma ss. 93-94, Smarta-tradisjonen ss. 94 (6,5s) Vishnuismen ss. 95-96 (1,5s), Shivaismen ss. 132-134 (2s), Seva: sosialt arbeid som religiøs forpliktelse ss. 241-243, Ahimsa (ikkebeskadigelse) som frelsesvei: Gandhi ss. 243-244, Bhagavadgitas betydning for den moderne hinduismen ss. 244-246, Hinduismen og politisk nasjonalisme ss. 246-247 (6s) (25s totalt).

Jacobsen, Knut A. (2009) Hva er hinduisme. Oslo: Universitetsforlaget.
Regionale tradisjoner: tamilhinduismen på Sri Lanka kap. 4 ss. 53-72, Gudinnetradisjoner kap. 6 ss.91- 106, Guru og visdom kap. 7 ss. 107-123, Ritualer kap. 8 ss. 125-136 (62s)

Buddhisme (99 s.)

*Thelle, Notto R. (1999). Buddhistiske 'verdener' kap.  9, ss. 284 - 304 I: Hinduismen og Buddhismen. Red. Knut A. Jacobsen og N. Thelle. Kristiansand: Høyskoleforlaget (21s)

Jacobsen, Knut A.(2000) Religiøs praksis og den levende buddhismen kap. 9 ss. 155-174 (19s), Thailand, Vietnam, Tibet ss. 182-184, Global sosialt engasjert buddhisme,
ss. 185- 187 (6s) I: Buddhismen. Oslo: Pax forlag (ca. 25s)

Trainor, Kevin (red.) (2002). Buddhisme Et illustrert oversiktsverk. Oslo: N.W. Damm & Søn.
Kevin Trainor: Pilegrimsferd, Bodh-Gaya ss.112-114 (3s)
Theravadabuddhisme ss. 120-123 (4s),
Sørøst Asia I ss. 126-129, (2,5s),
Mark L. Blum, Michael Willis: Mahayanabuddhismen ss. 132-143 (11s),
Rene Land ss. 144-147 (4s),
Billedfremstillinger av det Rene Land ss. 148-149 (2s),
Chan og Zen ss.150-151 (2s),
Todd T. Lewis: Tantra Diamant-farkosten ss. 162-167, 170-173 (10s)
Mahayana skrifter: Rene land-sutraer ss. 202-203 (2s),
Kvinner i moderne buddhisme ss. 222-225 (3s),
David Chapell: Statsstyre og politikk ss. 226- 29 (4s),
Meditasjonssentre ss. 230-231 (2s),
Engasjert Buddhisme ss. 234-237(4s) (53,5s totalt)

Samisk religionshistorie ( 40 s.)

Kristiansen, Roald E. (2006) Noaiden i samisk tradisjon, ss. 6-13 I: Religion og livssyn: tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge. (2006). Bind 18, nr 2. Nettartikkel på religion.no (8s)

*Johansen, Tore (2006) Naturåndelighet i samisk, folkelig kristendom ss. 26-30 I: Religion og livssyn: tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge (2006). Bind 18, nr 2 (5s)

Hætta, Odd Mathis (1994/2005) Samenes gamle religion og folketro. Alta Museums småskrifter nr.1. NB Digital (27s)

Religiøse verdiperspektiv i møte med kjønn, likestilling, seksualitet i særskilt perspektiv (42 s.)

Jacobsen, Christine (2007) Kjønnsrettferdighet i profetens ånd I: Kilden http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=46642 (2s)

*Jacobsen, Christine (2007) Unge norske muslimer om kjønn og likeverd ss.19-21
I: NIKK-magasin no.1, Nordisk institutt for kvinne og- kjønnsforskning (3s)

Predelli, Line Nyhagen (2003) Kjønn, religion og deltakelse: En case-studie av muslimske kvinner i Oslo, ss.  369-393, I: Sosiologisk Tidsskrift n.4. Digitalt Idunn.no (18s).

Gressgård, Randi og Christine M. Jacobsen (2008) Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet I: Tidsskrift for kjønnsforskning 2. I: Kilden: http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=53711 (14s)

Anne Hege Grung (2011) Finner likestilling i Koranen og Bibelen I: Kilden http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=76302 (4s)

White, Jenny B. (2003) Den moderne islamske kvinnen. I: Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning. http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=24219 (2s)

Göle, Nilüfer (2007) Fordømmelse hjelper ikke I: Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning. http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=47601 (2s)

Hagen, Aina Landsverk (2005) Feministiske linjedansere I: Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=36656 (3s)

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:57