Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LU302NOR07 Norsk 302: Språk (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Norsk 3 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

 • syner kunnskap om og forståing av språkteoretiske og språkdidaktiske problemstillingar
 • har dugleik i vitskapelege metodiske tilnæmingar til språklege emne

Innhold

Norsk 302 er eit språkleg emne som er bygd opp av tre delar:

 • studium av språkteori og metode
 • temastudium i språk
 • ei individuell, sjølvvald oppgåve i språk. Innhaldet i denne oppgåva skal normalt vere knytt til innhaldet i det språklege temastudiet.

Det faglege innhaldet i dette emnet vil kunne variere frå studieår til studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Eigen aktivitet frå studentane si side står i fokus, og lærarane ved studiet fungerer som rettleiarar og rådgjevarar. Men studentane vil òg møte nytt fagstoff gjennom forelesningar og seminar.

Studentane skal i løpet av studiet skrive ei semesteroppgåve i form av ein fagartikkel på om lag 10 000 ord. Oppgåva skal leverast ved slutten av semesteret og fungerer som eksamenssvar. Studentane skal ha minst to obligatoriske rettleiingar av faglærar i samband med oppgåveskrivinga, og faglærar skal godkjenne temaet for oppgåva.

Praksis

For allmennlærarstudentar gjeld eigen praksisplan. Andre studentar skal ikkje ha praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

 • Minst to rettleiingar hos faglærar i samband med oppgåveskrivinga.
 • Godkjent tema for semesteroppgåve.
 • Eksamen

  Eksamen består av to deleksamenar:

  a) Semesteroppgåve (50 %).

  Semesteroppgåva skal ha form som ein fagartikkel, og er ei heimeoppgåve det blir arbeidd med gjennom heile semesteret. 

  Formelle krav: Semesteroppgåva skal ha eit omfang på om lag 10 000 ord med skriftstorleik 12 punkt (tilsvarande fonten Times New Roman eller liknande), linjeavstand 1½.

  Målforma er nynorsk. Emnet for fagartikkelen skal vere knytt til eitt av emneområda i Norsk 302.

  b) Munnleg prøve (50 %).

  Prøva er på totalt ca. 45 minutt, inkludert karakterfastsetjing og tilbakemelding.

  Ved eksaminasjonen kan kandidaten bli prøvd i alle delar av pensum i tillegg til innhaldet i semesteroppgåva.

  Deleksamenane vert vurderte av ein ekstern og ein intern sensor.  Ved vurderinga vil det i tillegg til det faglege innhaldet òg bli lagt vekt på kvaliteten på den språklege dugleiken. Deleksamenane er jambyrdige i vektinga og byggjer på eit felles kunnskapsgrunnlag. Karakterane frå dei to deleksamenane vert til slutt slegne saman til éin karakter.

  Prestasjonar på dei to emna på Norsk 302 vert vurderte ut i frå ein karakterskala frå A til F.

   

  Evaluering av emnet

  Studentevaluering av emnet (EVA3).

  Litteratur

  Studentane skal sette saman eit individuelt pensum etter kriterium frå norskseksjonen (jf. emneplanen), som er slik:

  Pensumlitteraturen består av ein obligatorisk del og ein del som studentane sjølv kan velje. Den valfrie delen skal vera på ca. 450 sider. Av desse 450 sidene er 200 sider er knytt til oppgåva på Norsk 302. Pensumlista skal godkjennast av faglærar.

  Pensumlitteratur:

  I Språkkontakt og stadnamn

  Engen, Thor Ola og Lars Anders Kulbrandstad 2004: Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo. Gyldendal. Kap. 1 – 8

  Valfritt pensum – til saman 250 s. frå lista nedafor:

  Tekst
  nr

  Kryss
  av
   Sidetal
   1 Berggren, Harald og Kari Tenfjord 1999: Andrespråklæring, Kapittel 8, "Utviklingsmønstre i mellomspråk". 31
   2 Hjelde, Arnstein 2000: Norsk i Amerika, Nasjonalbiblioteket: Det løfterike landet.
  http://nabo.nb.no/trip?_b=EMITEKST&urn="URN:NBN:no-nb_emidata_1187"
   15
   3 O'Gray, Dobrovsky & Katamba (red) 200?: Contemporary linguistics – An Introduction, kap. 9 40
   4 Sandøy, Helge (2000): Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk, kap. 1-2 38
   5 Trosterud, Trond 2001: Genustilordninga i norsk er regelstyrt, Norsk Lingvistisk Tidsskrift 30
   6 Weinreich, Uriel 1953: Languages in Contact, Kap 2.2 Phonic Interference 15
   7 Engen, Thor Ola og Lars Anders Kulbrandstad 2004: Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning
  Kapittel 9
   48
   8 Engen, Thor Ola og Lars Anders Kulbrandstad 2004: Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning
  Kapittel 10
   26
   9 Kulbrandstad, Lars Anders: Språkets mønstre, kapittel 9: Leddstilling 22
   10  Peter Hallaråker 1997: Innføring i stadnamn, Kapittel 13 Stadnamnfunksjonar 14
   11  Arne Kruse: Fashon, Limitation and Nostalgia: Scandinavian Place-names Abroad 30
   12  Arne Kruse 1996: Scandinavian-American place-names as viewed from the Old World. I Ureland m.fl. (red):
  Language contact across the North Atlantic
   13
   13  Hans F Nielsen 1998: The continental backgrounds of English and its insular development until 1854. Kap 6:
  The Scandinavian settlement in Britain and its linguistic effects
   23
   14  Magne Oftedal 1975: Norske namn på framand grunn. I Helleland (red): Norske stedsnavn/stadnamn 10
   15  Ola Stemshaug 1976: Namn i Noreg Kap 1 og 2 6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II Språk i Norden og nordiske språk

  Sletten, Iben Stampe (red.) 2004: Nordens språk med røtter og føtter. Nord 2004:9. Nordisk ministerråd. København. Kan lastes ned her: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2004:009

  Delsing, Lars-Olof och Katarina Lundin Åkesson 2005: Håller språket i hop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. TemaNord 2005:573. Nordiska kulturfonden. Kapittel 1, 5 og 7 (46 s.). Kan lastes ned her: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:573

  Henrik Møller: "Hvordan går det egentlig med nabosprogsundervisningen?" I Språk i Norden 2002 s. 59-72. Novus (I kompendium)

  Lisbeth Nyborg og Hanne Rochholz: "Film og Internet som vej til nordisk sprogforståelse." I Norsklæreren 4/2005 s. 53-55 (I kompendium)

  Nina Goga: "Fritt for nabospråk". I Norsklæreren 3/2005 s. 62 (I kompendium)

  Mette Kristin Østlie: Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i videregående skole – Illusjon eller realitet? I Sprog i Norden 2011 s. 59 (14s.) (I kompendium)

  Johannes Nymark og Rolf Theil: Dei ukuelege språka. Fagbokforlaget 2011. Kapitlet «Den samiske språkfamilien»

  Anne-Riitta Lindgren: Kvensk i Norge. I Bull og Lindgren (red): De mange språk i Norge – Flerspråklighet på norsk. Novus 2009

  V Teori knytt til den individuelle språklege oppgåva (ca 200 s.)

  Tekst
  nr
                                                                                                                            Sidetal
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  

   

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:04:57