Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Steinar Wennevold
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L-SAM10113 Historie, samfunnskunnskap og geografi 1 (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • kjenner til undervisningspraksis og -utfordringer i samfunnsfag på 5.-10. trinn
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra antikken til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

FERDIGHETER
Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
 • kan fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen, ulike behov og kulturell og språklig bakgrunn
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere relevansen av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temane omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Hva er samfunnsfag?
 • Lange linjer i norsk samfunns- og statsutvikling
 • Vær og klima
 • De norske landskapene blir dannet
 • Kart og kartanalyse. Det er obligatorisk deltakelse på hele kurset.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg må studentene beregne noen ekskursjoner. De ulike læringsformene i emnet er:

- forelesninger
- gruppearbeid
- metodiske øvelser/analyse
- ekskursjoner
- aktiv bruk av IKT/medier

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium.
Det er beregnet at studenter arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

- Deltakelse på ekskursjoner
- Fagartikkel
- Kartkurs
- Refleksjonsnotat knyttet til emnet

Eksamen

Individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen.
Ingen hjelpemidler.

Det brukes gradert karakterskala; A-F.

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturlisten oppdatert 26. august 2013.

Wennevold, Steinar (2012) Vær og klima. Halden, HiØ, Avdeling for lærerutdanning. Hele heftet.

Wennevold, Steinar (2011) Praktiske øvinger med vær og klima. Halden, HiØ, Avdeling for lærerutdanning. Hele heftet

Nystad, Jens Fredrik og Hans Solerød (1997) Samfunnsgeografi, Oslo, Gyldendal undervisning.

Kapittel 1 og 2, s 7- 60

Sulebak, Jan R. (2007) Landformer og prosesser. Bergen, Fagbokforlaget. Hele boka

Klemsdal, Tormod (2002) Landformene i Østfold. Natur i Østfold 21 (2/1): side 7-31

Wennevold, Steinar (2013) Uten geografi er du fortapt … Geografi fagdidaktikk. Halden, Høgskolen i Østfold. Hele heftet

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Hele boka

Hermansen, Hans Petter (kompendium): Hva er samfunnskunnskap?

Børhaug, Kjetil, Christophersen, Jonas, og Aarre, Tone (Samlaget, nyeste utgave): Introduksjon til samfunnskunnskap. Fagstoff og didaktikk

Sølvberg, Erik, Kjelsaas, Hans Arne, Hylland Eriksen, Thomas (Aschehoug forlag, nyeste utgave): Menneske og samfunn, kapittel 4-5

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2010): Uten 1814 er du fortapt? (for stikkordet: lange linjer i norsk samfunns- og statsutvikling)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:10:33