Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L-SAM10313 Historie, samfunnskunnskap og geografi fordypning 1 (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på emnene L-SAM10113 og L-SAM10213.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier

FERDIGHETER
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige metoder

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
   

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Politikk og maktkanaler i Norge
 • Sentrum og periferi i historisk, sosiologisk og geografisk perspektiv
 • Regional utvikling i Norge og Norden i løpet av de siste tiårene
 • Aspekter ved Europas politiske geografi

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg to heldags ekskursjoner.  Læringsformene i emnet er:

- forelesninger
- metodiske øvelser/analyse
- aktiv bruk av IKT/medier
- ekskursjoner

 
 

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studenter arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40 timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

- Deltakelse på ekskursjoner
- Fagartikkel
- Refleksjonsnotat knyttet til emnet

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. 
Varighet ca 30 minutter.

Det brukes gradert karakterskala; A-F.

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 26. august 2013.

Engelstoft, Sten og Herrik G. Larsen (2013) Territorium, stat og nation. Aspekter af Europas politiske geografi. Fredriksberg, Samfundslitteratur. Hele boka.

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet. Kapittel 3. Regional utvikling, side 37-71.

Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen: Kan vi leve av pleie og hårklipp? Noen tanker om verdiskaping og sysselsetting. Regionale trender 1 - 2010, side 5-9.

Foss, Olaf: Kan vi bo der vi vil – og hvor er det? Regionale trender 1 - 2011, side 3-7.

Wennevold, Steinar (2013) Uten geografi er du fortapt … Geografi fagdidaktikk. Halden, Høgskolen i Østfold. Hele heftet.

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2010) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 2. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Hele boka.

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2010): Maktens kanaler (for stikkordet: politikk og maktkanaler i Norge).

Hermansen, Hans Petter (Læringsforlaget 2011): Sentrum og periferi (for stikkordet: sentrum og periferi i historisk, sosiologisk og geografisk perspektiv).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:17:27