Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Magnus Nohr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i IKT for lærere (30 studiepoeng).?
 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i lærerutdanning ved HiØ

Undervisningssemester

1. semester (høst) for studiet IKT for lærere (30 studiepoeng).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenter som har gjennomført emnet

 • har gode ferdigheter i bruk av relevante verktøyprogram knyttet til tekstbehandling, websider, regneark, presentasjonsprogram, video-og bilderedigering, og Web 2.0 (programvare på Internett).
 • har utviklet informasjonskompetanse i forhold til bruk av internett i undervisning og læring, og har kjennskap til animasjonsfilm og digital historiefortelling.
 • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon av eget studium, for lærerarbeid, og kunne bruke LMS (learning management systems) administrativt og pedagogisk.
 • kan arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon og samarbeid over internett.
 • kan anvende multimediautstyr knyttet til grafikk, bilde, lyd og video.
 • har kjennskap til relevant fri programvare og nettressurser.
 • kan installere programvare som er aktuell til bruk i barnehagen og skoleverket eller utdanning på høgere nivå. 
 • behersker grunnleggende begreper knyttet til IKT.
 • kan produsere digitale læremidler.
 • kjenner verktøy for deling av erfaringer og kunnskap på internett gjennom ulike former for blogging og samskriving. 
 • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med barn med lese-og skrivevansker
 • behersker digital kommunikasjon på ulike arenaer.

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT. Studiet tar utgangspunkt i Rammeplanen for grunnskolelærerutdanning, Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter, og eventuelt tilsvarende mål i utdanning på høgere nivå

Se ellers læringsutbytte og studiets ressurshjemmeside. 

 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i høstsemesteret og undervisningen er normalt lagt til ettermiddag/kveld, men kan også organiseres samlings- og nettbasert. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er kombinasjoner av forelesninger på campus, nettbasert undervisning, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr og øving. Hovedvekt vil ligge på å opparbeide ferdigheter i bruk av digitale standardverktøy og Internett, og vesentlige deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.


Se studiets ressurshjemmeside.

 

 

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka inkludert undervisning. I tillegg forventes det at studentene deltar på Datamessa.

Praksis

Ingen veiledet praksisopplæring, men arbeidskravene kan organiseres som oppgaver knyttet til studentenes arbeidssituasjon, dersom de er ansatt i barnehage, grunnskole eller på høgere utdanningsnivå.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidsmappen består av følgende komponenter: 

 1. Tekstbehandling
 2. Presentasjonsprogram
 3. Regneark
 4. Lage websider og publisere på Internett
 5. Digital historiefortelling
 6. Lage og redigere film
 7. Bildebehandling
 8. Lage animasjonsfilm
 9. Screencast: Lage opplæringsvideo
 10. Digitale tavler: Lage undervisningsopplegg

Mer detaljert informasjon om arbeidskravene.

Alle innleveringene i arbeidsmappen er individuelle.


Oppgavene må leveres innen frist bekjentgjort i semesterplanen, og være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av 6 timers varighet.
Eksamen organiseres som en praktisk prøve med bruk av PC.

 

Hjelpemidler: Internett er tilgjengelig, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre.

 

Besvarelsen vurderes av to interne sensorer. Det gis bokstavkarakterer på en gradert skala fra A-F.

Evaluering av emnet

Studentene får mulighet til å evaluere emnet (EVA3).

Emneansvarlig har ansvar for gjennomføring og oppfølging av studentevalueringen.

Litteratur

Pensum fremgår av semesterplanen: http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/semesterplan/index.htm

 

?
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:13:15