Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA103IDRP Idrett påbygging, trenerfordypning og FOU-oppgave (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om trenerrollen 
Studenten har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid knyttet til trenerrollen

Ferdigheter
Studenten kan kunne arbeide med forskning og utviklingsarbeid knyttet til trenerrollen
Studenten kan anvende IKT i undervisning og som hjelpemiddel i arbeid med forskning og utvikling
Studenten kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper

Generell kompetanse
Studenten kan vurdere analytisk og kritisk hvordan trenerrollen bidrar i forhold til utøverens prestasjoner
Studenten kan bidra til nytenkning i forhold til trenerrollen
Studenten kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som trener
Studenten kan reflektere omkring trenerrollen i nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Innhold

Metodekurs/statistikk, forelesninger og gruppearbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 10 timer i uken inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Problemstilling og tema for FOU-oppgaven skal godkjennes av veileder. Oppgaven må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i vårsemesteret. Varighet: ca. 40 minutter.
Eksaminasjonen tar utgangspunkt i FOU-oppgaven og pensum.


Det brukes gradert karakter; A-F.

Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet underveis i studiet (EVA3).

Litteratur

 

Lit: (kompendier)

Eystein Enoksen: Trenerenes rolle som barne-og ungdomsoppdrager og talentutvikler , NiH 2001

Ørnulf Seippel: Treneren: Konkurranse, glede , samhold og medbestemmelse? Institutt fro samfunnsforskning 2004/11

Selvvalgt pensum innen trenerrollen - minimum 250 sider.

Forelesningsnotater/kompendier blir gitt ut internt undeveis i studiet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:13:16