Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBKRO10113 Bevegelseslære (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må være i allminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre emnet.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap i leik, idrett, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
 • har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i barns utvikling

 

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen tilpasset elever på 1.-7. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle barne- og ungdomsmiljøer.
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i fire hovedområder:

1. Bevegelseslek (turn, sansemotorikk, leikeaktiviteter, racketaktiviteter, dans og drama)
2. Idrettsaktiviteter (friidrett, orientering, ski, skøyter, svømming/livredning, praktisk treningslære)
3. Ballaktiviteter (basketball, fotball, volleyball, håndball og innebandy)
4. Friluftsliv

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Undervisningen skjer i stor grad i grupper og er både lærer- og studentstyrt. Studentene skal delta i skikurs. Skikurset er todelt og  består av et langrennskurs og et alpint kurs.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt på minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Studentene har praksis knyttet til emnet. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav knyttet til praktiske oppgaver må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hver aktivitet. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.
 • to skriftlige arbeidsoppgaver
 • livredningsprøve (inkludert HLR), praktisk prøve i svømmeteknikker, skøyteferdigheter, langrenn og orientering

Eksamen

Studentene skal avlegge praktisk-metodisk eksamen i vårsemesteret.

Individuell praktisk-metodisk og muntlig eksamen. Varighet: ca. 35 minutter totalt.

Sluttvurderingen består av en praktisk-metodisk undervisningskomponent (ca. 20 min) med en muntlig/teoretisk komponent i etterkant (ca. 10 minutter), og en egenferdighetskomponent til slutt (ca. 5 minutter). Egenferdighetskomponenten kan maksimalt trekke sluttvurderingen en karakter opp eller ned.

Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Tid til forberedelse er 48 timer. Studentene leverer skjemaet til sensorene ca. en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være "elever".

Samtale og praktisk prøve i etterkant av undervisningsopplegget dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktisk og teoretisk innsikt.

Eksamen blir vurdert av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F, og det settes en helhetlig karakter for emnet.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving
Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992
Enoksen m.fl: Aktivitetslære (Gyldendal forlag)
NTF: Mer gøy i gymsalen, (siste utgave)
Sveen, Ole; Eget kompendium i turn
Kjersti B. Jacobsen & Solveig Dahle; Dans: Eget kompendium
Norges Orienteringsforbund: Trygg i naturen med orientering. Opplæring i kart og kompass, 2006
Madsen & Irgens; Slik lærer du å svømme, Bodoni Forlag, 2005
Utdanningsdirektoratet; Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen (2008)
Sveen, O.; Livredning: Kompendium,
Egne kompendier i flere praktiske idretter.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:06:18