Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBKRO10213 Fysisk aktivitet, kultur og samfunn (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng). 

Undervisningssemester

7. og. 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene; uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy i begynneropplæringen, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse
 • har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
 • har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringslopet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen tilpasset elever på 1.-7. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle barne- og ungdomsmiljøer.
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet består av følgende fagområder

 • idrettspsykologi
 • sosiologi
 • fysisk aktivitet og helse
 • sansemotorikk
 • kroppsøvingsdidaktikk
 • barns vekst og utvikling
 • tilpasset opplæring

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg, samt veiledning under praktiske øvelser. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for arbeid i emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved forelesninger.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er praksis knyttet til emnet, se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og i Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må få godkjent følgende arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen

 1. En individuell oppgave. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan
 2. FoU-oppgave/utviklingsoppgave i gruppe som leveres i slutten av vårsemesteret.
  Omfang inntil 15 sider. Leveres digitalt i fronter til fastsatt frist i semesterplan
 3. Praktisk deltakelse på ulike arenaer (sal/uteområder). Det kreves av studenten minst 80 % aktiv deltaking i undervisning. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i innleveringsoppgavene (arbeidskrav nr. 1 og arbeidskrav nr. 2) og pensum forøvrig.

Det benyttes gradert karakterskala; A-F.
Intern og ekstern sensurering.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Loland, Sigmund; Idrett og samfunn (siste utgave)

Brattenborg, S. & Engebretsen, B.: Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Høyskoleforlaget (2. utgave, 2007)

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving

Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., (siste utgave)

Skaug, A.;Idrettspykologi; Eget kompendium

Eriksen, T.B.: Født til bevegelse. Omfysisk aktivitet og helse. Fagbokforlaget. (2006)

Christiansen, K.; Helselære; Eget kompendium

Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:04:06