Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Odd Eriksen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L102IKT12 Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunnsperspektiv (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i IKT for lærere (30 studiepoeng).
 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i lærerutdanningsen ved HiØ.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet krever fullført og bestått IKT for lærere 101: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår) for studiet IKT for lærere.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet skal gi et allsidig grunnlag for å kunne bruke IKT som hjelpemiddel i undervisning, lek og læring. Emnet tar også opp en rekke sider ved bruk av IKT i samfunn og arbeidsliv som det er viktig for lærere å være kjent med. Deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Studenter som har gjennomført Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunnsperspektiv:

 • har kunnskap om og forståelse for IKT i undervisning, lek og læring relatert til sitt arbeid med utdanning.
 • har innsikt i sammenhengen mellom IKT, planverk og skole- og barnehageutvikling og eventuelt utdanning på høgere nivå.
 • har kunnskap om krav til gode digitale læringsmiljø.
 • har kjennskap til barn- og unges fritidsbruk av IKT.
 • kan redegjøre for sammenhengen mellom utvikling av ny teknologi og samfunnsutviklingen generelt.
 • kan utvikle, vurdere og anvende digitale læringsressurser.
 • kan legge praktisk til rette for ett IKT-basert undervisningsopplegg.
 • kjenner til hovedbestemmelsene i IKT-relevante lover og forskrifter.
 • kan bruke digitale verktøy i nettbasert samarbeid

Innhold

Sentrale temaer er IKT som hjelpemiddel i læringsprosesser og undervisning, med utgangspunkt i Kunnskapsløftets beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter og Rammeplan for barnehagen.

Se studiets ressurshjemmeside.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er normalt lagt til ettermiddag/kveld, men kan også organiseres samlingsbasert eller nettbasert. Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i skole og opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid både individuelt og i gruppe, samt arbeid med obligatoriske oppgaver.

Se studiets ressurshjemmeside

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring  i studiet, men arbeidskravene kan organiseres som oppgaver knyttet til studentenes arbeidssituasjon, dersom de er ansatt i barnehage, grunnskole eller høgere utdanningsnivå.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Bruk av refleksjonsblogg: Hver student må skrive minst 5 blogginnlegg, i tillegg til å gi 10 kommentarer på andre blogginnlegg.
 2. Lage og utprøve undervisningsopplegg med bruk av digitalt læremiddel: Se semesterplan for mer informasjon. Gruppearbeid. Erfaringene presenteres i blogg.
 3. Bruke film som redskap til å vurdere egen undervisning: Dokumentasjon og refleksjon av individuelt arbeid i gruppe.

Se studiets ressurshjemmeside for mer detaljert informasjon.

Eksamen

For å bestå emnet må studenten dokumentere innsikt i sentrale IKT-tema, evne til refleksjon og praktisk kunnskap i bruk av IKT.  

Eksamen består av to deleeksamener (A og B):

A. Mappevurdering (gruppe) - 30 % av total karakter i emnet   
Hjemmeeksamen i form av en eksamensmappe med 3 oppgaver, som utarbeides i løpet av semesteret:

Oppgave 1: Individuell oppgave der studenten skal utvikle og vurdere bruk av multimediale tekster i et egenprodusert undervisningsopplegg. Oppgaven skal presenteres for medstudenter. Hver student gir tilbakemelding på en annen stduents arbeid. Studenter blir oppfordret til å publisere endelig arbeid på internett. Se semesterplan.

Oppgave 2: Gruppeoppgave innenfor temaet IKT i utdanning. Studentene skal lage et digitalt undervisningsopplegg i et fag . Endelig arbeid blir publisert på internett. Se semesterplan

Oppgave  3: Gruppeoppgave innenfor temaet IKT i utdanning. Hvordan kan digital kommunikasjon brukes i samarbeid over landegrenser? Studentene skal etablere kontakt med medstudenter ved en annen lærerutdanning i utlandet, eller bruke egen klasse i skolen eller utdanningsinstitusjonen på tilsvarende måte og gjennomføre et fellesarbeid om skolerelevante tema. Det leveres rapport fra arbeidet, produsert med samskrivingsverktøy. (2000 ord).

De enkelte arbeidene (1-3) i eksamensmappen skal være registrert levert innen de oppgitte frister i semesterplanen og vurdert til bestått, for at studenten skal kunne fremstille seg til Deleksamen B, muntlig eksamen. Vurderingen av mappearbeidene vil starte innen en angitt frist mot slutten av semesteret. Det vil være mulig å revidere mappen helt frem til vurderingsarbeidet starter. Dersom en mappe vurderes til F (Ikke bestått), kan studentene gå opp til ny eksamen ved å bearbeide gruppeoppgavene individuelt.  

B. Muntlig eksamen (individuell) - 70 % av total karakter i emnet
Varigheten av eksaminasjonen er ca. 30 minutter. Eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i den nettbaserte læreboken om IKT i utdannning, men vil også omfatte annet lærestoff i emnet.

Begge deleksamner må bestås for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter.
Kandidaten vurderes av en intern og ekstern sensor. Det gis bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, på begge deleksamener.

Ved ny eksamen kan kandidten ta kun den deleksamen som ikke er bestått evt han/hun ønsker å forbedre.

Evaluering av emnet

Nettbasert studentevaluering (EVA3). Resultatet meldes til studieleder og drøftes på evalueringsmøte med studentene.

Litteratur

I dette emnet bruker vi anbefalt litteratur knyttet til emnets læringsutbytte.

Litteraturlisten finnes på hjemmesiden til 'IKT for lærere' i løpet av høsten. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:11:29