Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA20SPM408 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten
- har inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvantitative og kvalitative metoder
- kan analysere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapsteoretiske posisjoner og fagets egenart og plass i samfunnet
- har avansert kunnskap om det forskningsetiske grunnlaget for vitenskapelig arbeid

Ferdigheter:
Studenten kan
- utarbeide og begrunne en plan for et selvstendig mastergradsarbeid
- gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
- analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse:
Studenten har
- forståelse av hvordan vitenskapelig kunnskap frembringes slik at en er i stand til å vurdere kunnskapene og metodene kritisk.
- en selvstendig, kritisk holdning til forskningsspørsmål, metoder og etikk i forskning.

Innhold

Emnet består av tre deler:

  • vitenskapsteori og etikk
  • kvalitative og kvantitative metoder/statistikk
  • teoretisk og metodisk grunnlag for utarbeiding av selvstendig forskningsprosjekt.

 

I vitenskapsteori vil en legge særlig vekt på kjennetegnene ved vitenskapelig arbeid. De viktigste forutsetningene, metodene og begrepene i de forskjellige forskningstradisjoner vil bli presentert og drøftet. Et sentralt spørsmål er hva som kjennetegner vitenskapelig begrunnelse, forklaring og forståelse. Innen temaområdet forskningsmetode vil en ta opp sentrale aspekter ved forskningsmetodikk knyttet til pedagogisk og psykologisk forskning. Temaområdet vil omfatte både kvalitative og kvantitative metoder.

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, kollokviegrupper og praktiske øvelser knyttet til kvalitative og kvantitative metoder. Det vil bli gitt 3 - 4 oppgaver som blir kommentert i samlet gruppe. Det vil bli gitt et eget kurs i statistikkprogrammet SPSS.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Obligatorisk frammøte på forelesninger og seminar.
  • Innlevering av to oppgaver (en knyttet til kvalitative metoder og en til kvantitative metoder).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Oppgaven består av to deler, en knyttet til vitenskapsteori og en til metode. Studentene får oppgaven tre uker før innleveringsfrist. Begge oppgaver må bestås for at emnet skal være bestått.
Karakterregel Bestått/Ikke bestått. Intern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Litteraturlista sist oppdatert: 30. januar 2012.

Vitenskapsteori og etikk
Befring, Edvard: "Kvantitativ metode" (Sist oppdatert: 01. februar 2010). De nasjonale forskningsetiske komiteer. [Online]. Tilgjengelig på http://www.etikkom.no/no/FBIB/Introduksjon/Metoder-og- tilnarminger/Kvantitativ-metode/. [Lastet 21.november 2011].

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget [ca 250 sider]

Hjardemaal, F. (2011). Vitenskapsteori. I Kleven, T.A. (Red.) Innføring i Pedagogisk Forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. 2.utgave (s. 179 - 217) Oslo: Unipub [38 sider]

NESH publikasjon (1999 rev 2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnskunnskap, jus og humaniora. Oslo: De Nasjonale Forskningsetiske komiteer. Hentet fra
http://www.etikkom.no/Documents/Publikasjoner-som- PDF/Forskningsetiske%20retningslinjer%20for%20samfunnsvitenskap,% 20humanior a,%20juss%20og%20teologi%20(2006).pdf [44 sider]

Skærbæk, E. (2007). Who's Afraid of... Ethical Dilemmas in Qualitative Research. Nordic Journal of Women's Studies, 15, 64-74 [11 sider]*

Tangen, R. (2010)." Beretninger om beskyttelse " Etiske dilemmaer I forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4, 318 - 329 [21 sider]*

Kvantitativ og kvalitativ metode
Andresen, R. (2010) Feltarbeid i barnehagen - noen metodiske refleksjoner om forskning som relasjon mellom forsker og informanter. I Arnesen, A-L., Lundahl, L. (red) Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning. Halden: Rapport (Høgskolen i Østfold); 2010:11 (Pp 59 - 66)*

Andresen, R. (1998) Kjønn og kultur. En studie av voksnes deltakelse i barns kjønnssosialisering på grunnlag av et observasjonsmateriale fra norske barnehager. Høgskolen i Finnmark: HiF Rapport 1998: 10 (kap. 3 Observasjon & kap. 4 Materiale og interaksjonsanalyse. Pp 53 - 71; 72 - 86)*

Fairclough, N. (2003) Analysing Discourse. Textual analysis for social research. London: Routledge. (Conclusion, Pp 191 - 211) [20 sider]*

Fangen, Katrine: "Kvalitativ metode" (Sist oppdatert: 07. januar 2010). De nasjonale forskningsetiske komiteer. [Online]. Tilgjengelig på http://www.etikkom.no/no/FBIB/Introduksjon/Metoder-og-tilnarminger/Kvalitativ-metode/. [Lastet 21.november 2011].

Gall, M.D.,Gall, J.P, Borg, W.R (2007). Educational Research. An introduction. Eight Edition. Boston: Pearson Education, Inc. Allyn & Bacon (Chap.7 Collecting Research Data with Tests and Self-Report Measures & Chap.8: Collecting Research data with Questionnaires and Interviews. Pp.192 - 226 & Pp 227 - 261) [ 34 sider]*

Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Educational Settings. New York: State University of New York Press.

Kleven, T.A. (red). Hjardemaal,F. & Knut Tveit (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. 2.utgave. Oslo: Unipub. [ store deler av boka, ca 250 sider]

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju, 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. [Store deler av boka, ca 300 sider]

Odom, S.L, Brantlinger,E., Gersten, Horner, R.H.,Thompson, B.. Harris, K.R. (2005). Research in Special education: Scientific Methods and Evidence- Based Practices. Exceptional Children, 2, 137 - 148 [11 sider]*

Silverman, D. (2006). Interpreting Qualitative Data. London: Sage. (Chap. 1: What is Qualitative research? & Chap. 5: Texts. Pp 25 - 42; 182 - 200) [36 sider]*

Titler med stjerne (*) vil være samlet i et kompendium, som vil kunne kjøpes i bokhandelen på Remmen.

Pensum vil bli supplert med noen artikler knyttet til enkelte forelesninger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:14:10