Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Victor Tymczuk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBKHV10211 Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3- dimensjonal form) (1-7) (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kunst og håndverk 1 i grunnskolelærerutdanningen 1-7 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Emnet går over ett semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten:

 • har kunnskap om hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur fra modernismen til dagens kunst
 • har kunnskap om barns tredimensjonale formspråkutvikling, barnekulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet
 • har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan ses i sammenheng med barns lek og stimulere til kreativt skapende arbeid
 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper, estetisk kompetanse og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder og skulptur
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
 • kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
 • kan bruke tegning i arbeid med bilde og skulptur
 • kan bruke digitale verktøy i skapende arbeid
 • kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
 • kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter
 • kan bruke gjeldende lærerplaner for grunnskolen, kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk, og mestre læringsorientert vurderingspraksis
 • kan vurdere lærebøker og læremidler i kunst og håndverk for barnetrinnet

Generell kompetanse
Studenten

 •  kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag

Innhold

Temaer som vil bli behandlet i Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3-dimensjonal form):

 • Billedkunstens historie fra modernismen til samtidskunsten
 • Eget skulptur og bildearbeid med utgangspunkt i modernismen og samtidskunsten
 • Digital bildebehandling og eget digitalt bildearbeid
 • Barns formspråk i tredimensjonal form
 • Kreativitet, estetisk opplevelse og estetisk dannelse
 • Vurdere fagets lærebøker og læremidler
 • Studieturer som grunnlag for kunnskap og generell kompetanse

Gjennom arbeidet med temaene skal studentene få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på grunnskolens trinn 1-7.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har en teoretisk forankring der veksling mellom kunstfaglige studier, eget estetisk skapende skulptur-/bildearbeid og fagdidaktisk refleksjon gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i visuelle uttrykksformer.

Praksis

3 uker praksis i semesteret. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse) og studieturer. Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste som signeres av studenten.  Dersom studenten ikke kan delta på organisert studietur, må han/hun utarbeide og få godkjent et alternativt opplegg.

Eksamen

Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon.

Eksamensform

 1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens individuelle arbeider i emnet med tilhørende prosessdokumentasjon og logg.
 2. Individuell muntlig eksamen, varighet cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

 Det gis en samlet karakter i emnet. Karakteren blir fastsatt av en ekstern og en intern sensor på grunnlag av en helhetlig vurdering. Karakterskala A-F.

 Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Kandidaten må deretter fremstille seg for ny muntlige eksamen.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3).

Litteratur

Det forbeholdes om endringer i litteraturen før studiestart.

Foruten undervisning og feltstudier på studieturer er følgende pensum:

 1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

A)   Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

B)   Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/ http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

C)   Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655 http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtf

2. Beckett, Wendy (2007) Maleriets historie. Oslo: Spektrum forlag

3. Dahlin, L.K.og Gjerde, H.(2009): Å være digital i kunst og håndverk. I : Otnes, Hildegunn (red.): Å være digital i alle fag. Oslo : Universtietsforlaget [s. 189 - 207]

4. Glambek, Ingeborg (2001): Om kunst de siste 200 år. Oslo: Skolebokforlaget [s.110-169]

5. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget [s.186-303]

6. Johannessen, Aggi Folgerø (2003): Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget [s. 85-176]

7. Juell, Elisabeth & Trygve-Johan Norskog (2006): Å løpe mot stjernene : om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen : Fagbokforlaget [s.35-65, s.103-128]

8. Nielsen, Liv Merete (2009): Fagdidaktikk for kunst og håndverk : i går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget [s.9-35]

9. Yttredal, Calina Pandele (1998) Farge. Oslo : Yrkesopplæring [s.93-97, s.115-121]

Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:14:11