Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Birgitte Nordahl Husebye
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBKRO10113 Bevegelseslære (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må være i allminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre emnet.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til undervisning og læring i kroppsøving for elever på trinn 1-7
 • har kunnskap i leik, idrett, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
 • har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • har kunnskap om motorisk læring og betydningen av dette i barns utvikling
 • har kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene kan integreres i kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om  tidsaktuell forskning innen fagfeltet

 

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter i leik, idrett, svømming, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer som er aktuelle for trinn 1-7
 • kan legge til rette for begynneropplæring i de aktiviteter som fremkommer av kompetansemålene for 1. til 7.trinn
 • kan vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding og vurdering i kroppsøving
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen tilpasset elever på 1.-7. trinn, sett i forhold til tidsaktuelle bevegelsesformer i flerkulturelle og samiske barne- og ungdomsmiljøer.
 • kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
 • kan legge til rette for undervisning som ivaretar de grunnleggende ferdighetene
 • kan reflektere over og anvende tidsaktuell forskning innen fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i fire hovedområder:

1. Bevegelseslek (turn, sansemotorikk, leikeaktiviteter, racketaktiviteter, dans og drama)
2. Idrettsaktiviteter (friidrett, orientering, ski, skøyter, svømming/livredning, praktisk treningslære)
3. Ballaktiviteter (basketball, fotball, volleyball, håndball og innebandy)
4. Friluftsliv

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er profesjonsorientert og hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Den  skjer i stor grad i grupper og er både lærer- og studentstyrt. Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte undervisnings- og arbeidsformer. Noen deler av emnet gjennomføres konsentrert, for eksempel friluftsliv og ski/skøyter. Skikurset er todelt og består av et langrennskurs og et alpint kurs.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til emnet vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, fysisk og motorisk utvikling, begynneropplæring, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver, samisk kultur, kjønn, sosial bakgrunn, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er i gjennomsnitt på minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis står sentralt i faget. Studentene får en oppgave i praksis der de skal bruke erfaringer fra ett eller flere fag i praksisperioden. Se nærmere informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav nr. 2 er justert 29. august 2014.

Følgende arbeidskrav knyttet til praktiske oppgaver må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hver aktivitet. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til ordinær praktisk-metodisk eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.
 • to skriftlige arbeidsoppgaver knyttet til sentrale områder som feks metodikk, fysisk og motorisk utvikling, nybegynneropplæring, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver, samisk kultur, kjønn, sosial bakgrunn, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig læring.
 • livredningsprøve (inkludert HLR), praktisk prøve i svømmeteknikker, skøyteferdigheter, langrenn og orientering

Eksamen

Studentene skal avlegge praktisk-metodisk eksamen i vårsemesteret.

Individuell praktisk-metodisk og muntlig eksamen. Varighet: ca. 35 minutter totalt.

Sluttvurderingen består av en praktisk-metodisk undervisningskomponent (ca. 20 min) med en muntlig/teoretisk komponent i etterkant (ca. 10 minutter), og en egenferdighetskomponent til slutt (ca. 5 minutter). Egenferdighetskomponenten kan maksimalt trekke sluttvurderingen en karakter opp eller ned.

Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett/bevegelsesaktivitet. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Tid til forberedelse er 48 timer. Studentene leverer skjemaet til sensorene ca. en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være "elever".

Samtale og praktisk prøve i etterkant av undervisningsopplegget dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktisk og teoretisk innsikt, der begreper som tilpasset opplæring og vurdering står sentralt.

Eksamen blir vurdert av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F, og det settes en helhetlig karakter for emnet.

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Kunnskapsdepartementet; Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006, Fagplan i kroppsøving
Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992
Enoksen m.fl: Aktivitetslære (Gyldendal forlag)
NTF: Mer gøy i gymsalen, (siste utgave)
Sveen, Ole; Eget kompendium i turn
Kjersti B. Jacobsen & Solveig Dahle; Dans: Eget kompendium
Norges Orienteringsforbund: Trygg i naturen med orientering. Opplæring i kart og kompass, 2006
Madsen & Irgens; Slik lærer du å svømme, Bodoni Forlag, 2005
Utdanningsdirektoratet; Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen (2008)
Sveen, O.; Livredning: Kompendium,
Egne kompendier i flere praktiske idretter.

Hilde Traavik (red.), Oddrun Hallås (red), Anne Øvrig (red.) Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget, 2009

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 03:08:33