Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBLHBUL213 Barns utvikling, lek og læring (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Gjennomført og bestått praksis i 1. studieår eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Etter endt emne har studentene  kunnskap om: 

 • nyere pedagogisk forskning om barn
 • barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning
 • de yngste barna
 • barns medvirkning
 • barnehagens mangfold
 • barnehagens styringsdokumenter, planlegging og pedagogisk ledelse av barnegrupper
 • prosjektarbeid som arbeidsmåte
 • pedagogisk dokumentasjon som verktøy
 • overgang barnehage - skole

Ferdigheter
Etter endt emne har studentene ferdigheter i:

 • å skape et utviklende leke- og læringsmiljø for alle barn i barnehagen
 • å se, tolke og forstå de yngste barnas uttrykk
 • å gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn
 • å lede pedagogiske leke- og læreprosesser i en barnegruppe
 • å se, møte og støtte barns lek, nysgjerrighet og læring gjennom arbeid med prosjekter
 • å samarbeide og bidra til gode overganger mellom barnehage og skole
 • å planlegge, dokumentere og vurdere arbeid i barnehagen
 • å bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy i nytenkning og endringsarbeid i barnehagen

Generell kompetanse
Etter endt emne har studentene generell kompetanse i:

 • å bidra til nytenkning om de yngste barna som medskapere av kunnskap, kultur, identitet og samværsformer
 • å reflektere over gode overganger mellom barnehage og skole
 • å vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for hvert enkelt barn basert på en forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • å analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning

Innhold

Emnet er delt inn i disse temaene:

 • barns utvikling, lek og læring
 • de yngste barna som medskapere av kunnskap, kultur og samværsformer
 • pedagogisk dokumentasjon
 • arbeid i barnegruppe, planlegging og pedagogisk ledelse
 • omsorg og danning
 • medvirkning i barnehagen
 • overgang barnehage - skole
 • barnehagens mangfold
 • barnehagens styringsdokumenter

Emnet deles likt mellom de yngste barna og barn i alderen 3-6 år. Barnehagens mangfold skal inngå i alle temaene.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene arbeider med emnet på ulike måter. Studentaktive og grunnleggende arbeidsformer i emnet er: selvstudier, basisgruppearbeid, prosjektarbeid, pedagogisk dokumentasjon og praksis. I tillegg gis lærerledet undervisning. IKT er et viktig læringsverktøy i dette emnet.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Praksis i barnehage i 20 dager som ivaretar kunnskapsområdene Barns utvikling, lek og læring og Språk, tekst og matematikk og 5 dagers praksis i barnehage hvor tema er knyttet til overgang barnehage-skole.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk undervisning (minimum 85 % tilstedeværelse)
 2. Deltakelse i praksisforberedende seminar
 3. Godkjent og bestått praksis
 4. Deltakelse i planlegging, gjennomføring og etterarbeid av gruppearbeid:
  Prosjektarbeid som inngang til medvirkning. Muntlig fremlegg i gruppe + individuelt refleksjonsnotat
 5. Mappeinnlevering bestående av fagtekst og meta tekst
 6. Miniprosjekt - Den offentlige barnehagedebatten. Muntlig fremlegg i gruppe.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F.
Besvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3. juni 2014.

Aasen, W (2012). Teamledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Bae, B. (2006): Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. Artikkel. Kunnskapsdepartementet (Kan lastes ned fra nettet)

Bae, B. (2009). "Rom for medvirkning? Om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærere og barn", BARN, nr. 1.

Bae,B (2012) Barnehagebarns medvirkning. I Bae, B.(red) Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette. (2012) Bergen: Fagbokforlaget

Bae,B (2012) Kraften i lekende samspill. I Bae, B.(red) Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette. (2012) Bergen: Fagbokforlaget

Brostrøm, S (2009). Tilpasning, frigjøring og demokrati. I Første Steg nr.2. 2009

Glaser, V (red.), Hoås Moen, K (red.), Mørreaunet, Sissel (red.) og Søbstad, F (red)(2011): Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget. Kap. 11 og 12

Greve, A. (2009): Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, vol 2 nr 2

Greve, Jansen og Nordbrønn (2013) Barnehagelæreren - en politisk aktør. I Greve, Mørreaunet og Winger(red). Ytringer: Om likeverd, demokrati og relasjonsbygning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Greve,A, Jansen T.T og Solheim.M (2014): Kritisk og begeistret. Barnehagelærernes fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.

Hogsnæs, H og Moser, T(2014): Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og SFO. Nordisk Barnehageforskning, vol 7

Johannesen, N. (2012). Å se det unike i små barns uttrykk: Med Levinas som linse. I Bae, B.(red), (2012). Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget

Johansson, E. (2002): Små barns etikk. Oslo: Pedagogisk Forum. Side 15-19, 33-130 og 197-206. Bok

Kolle, T. (2011) Danning er det nye ordet - men hva åpner det for? I Barnehagefolk nr.1 2011 Pedagogisk forum.

Kolle, T, Nyhus, M.R. (2013): «Tenk om Emilie het Emil?»: en rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen. Høgskolen i Østfold: Oppdragsrapport

Kunnskapsdepartementet (2008). Veileder: Fra eldst til yngst. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Larsen, A.S. (2009): Barns rett til medvirkning - en etisk og demokratisk verdi som utfordrer barnehagepersonalets profesjonsutøvelse og deres evne til kritisk refleksjon. Artikkel. Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1

Larsen, A.S. (2012. Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I Arnesen, A-L. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget

Lenz Taghushi, H, Åberg, A (2006). Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Del II og III

Løkken, G. (2004): Toddlerkultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Bok

Løvlie, L. (2013) Kampen om barndommen. I Greve, Mørreaunet og Winger(red). Ytringer: Om likeverd, demokrati og relasjonsbygning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Nordin-Hultman, E. (2004): Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. (Del III). Pedagogisk Forum.

Odegard, N og Rossholt, N (2008). Barna i byen - former i Brevik : nærmiljø og samfunn. I Moser og Pettersvold (red) (2008) En Verden av muligheter : fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

*Pettersvold, M. & Østrem, S. (2013). Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering. ARR i Idéhistorisk tidsskrift, 4/2013. 89-99

*Rossholt, N (2010): Medvirkning gjennom kroppen. Barnehagefolk nr 1, 2010

*Sandvik, N (2007): De yngste barnas medvirkning i barnehagen. Barn nr 1 2007: 27-45

*Sandvik, N (2014): Barndom ingen mangelsykdom. Dagsavisen - Nye Meninger 27.03. 2014 s. 5

Solli, A. (red.) (2009): Den skrivende førskolelærer - om profesjonalitet og praksis. Fagbokforlaget. VIII, IX

Tholin, K.R(2013): Omsorg i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

*Ulla,B.(2012). Kroppens kraft. Kropp som en del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I Arnesen, A-L. (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo: Universitetsforlaget

Ødegård, E.E (2012): Barnehage som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget

Øksnes, M (2010): Lekens flertydighet: om barns lek i en institusjonalisert barndom. Oslo: Cappelen Damm

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:06:08