Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHKKK13 Kunst, kultur og kreativitet (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Gjennomført og bestått praksis i 1. studieår eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor fagområdet "Kunst, kultur og kreativitet".

Kunnskap
Etter fullført emne har studenten kunnskap om

 • hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • ulike syn på kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser
 • kommunikasjons- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger, og om motivasjon, identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst- og kulturfaglige områder
 • barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling
 • barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer
 • prosjektarbeid med barn
 • lyttende pedagogikk
 • pedagogisk dokumentasjon

 

Ferdigheter
Etter fullført emne har studenten følgende ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 • kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • kan anvende, eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn
 • kan planlegge, dokumentere og vurdere prosjektarbeid med barn

 

Generell kompetanse
Etter fullført emne har studenten følgende generell kompetanse

 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan ivareta kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.
 • forstår utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
 • forstår hvilken betydning kunst, kultur og kreativitet har for barnets danning gjennom medvirkning

Innhold

Innholdet i kreativt arbeid med barn er strukturert etter felles tematikk med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Studenten vil møte kunnskapsområdet i 3. semester der kunst, kultur og kreativitet aktualiseres gjennom hele høstsemesteret.

Faglige og fagdidaktiske emner vil være:

 • Barns kreative uttrykk
 • Didaktikk og faglig ledelse av estetiske prosesser
 • Opplevelse av kunst og kultur gjennom varierte sanseinntrykk
 • Barns medvirkning og danning gjennom kreative prosesser.

Kunnskapsområdet vil benytte kompetanse fra musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn, veiledninger, demonstrasjoner og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Barnehagen
 • Gallerier
 • Teatre
 • Auditorium/klasserom
 • Grupperom

 Andre arenaer i samfunnet der kunnskapsområdet aktualiseres

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Studenten må gjennomføre den praksis som ligger til det ordinære løpet i barnehagelærerutdanningen.

15 dagers praksis i barnehage.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk undervisning (minimum 85 % tilstedeværelse)
 2. Godkjent og bestått praksis
 3. Mappe som består av
  a) Skriftlig innlevering knyttet til praksis og teori på ca 12 sider
  b) Praksisfortelling som omhandler kunst, kultur og kreativitet faget fra barnehagen og studentens praksis. Denne skal presenteres muntlig.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.
Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen (varighet ca. 30 minutter).
Mappen (se arbeidskrav) medbringes til eksamen.
Kandidaten skal presentere mappen og prøves i pensum.

Gradert karakter A-F.
Intern sensurering.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen oppdatert 10. juni 2014.

Bakke, Kari; Jenssen, Cathrine og Sæbø, Aud Berggraf (red.)(2011)Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Bråten I., Kvalbein Å. (2014) Ting på nytt. Fagbokforlaget

Carlsen Kari, Samuelsen Arne Marius (1988) Inntrykk og uttrykk: estetiske fagområder i barnehagen

Fossbråten L.A, Pihlstrøm J. (1995) Barn leker teater. Spillrom forlag

Haabesland, Anny Å. og Vavik, Ragnhild E.: Kunst og håndverk - hva og hvorfor, Fagbokforlaget, Bergen 22. Utvalgte sider 11-26, 128-303

Haugen, S., Løkken, G. Røthle, M.: Småbarnspedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 2005. Kapittel om kunst, estetikk og utvikling. Den blir avhengig av antallsider vi må forholde oss til.

Hernes, Os og Selmer-Olsen (2010) Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag: Kap 1, 2, 3

Juell E., Norskog T. J. (2011) Å løpe mot stjernene. Fagbokforlaget

Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon: inspirasjoner til bevegelige praksiser.

Liset Sverdrup M, Myrstad A, Myrstad T (2011): Møter i bevegelse A improvisere med de yngste. Fagbokforlaget, Bergen.

Sæther Morten, Aalberg Angelo Elin 2012: Barnet og musikken: innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget

Waterhouse Lorvik A. H. (2013) I materialenes verden. Fagbokforlaget

Wolf Danielsen K. (2014) Små barns lek og samspill i barnehagen. Universitetsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2019 22:11:25