Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE20113 Fordypning i livssyn, filosofi, hinduisme, buddhisme og annet religiøst mangfold (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • Religion, livssyn og etikk, årsstudium og
 • Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • Sekulære livstolkinger med vekt på ideologier og nyreligiøsitet
 • FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettene og ILO - konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, samt aktuell diskusjon om menneskerettighetsbegrepet
 • vestlig filosofihistorie med vekt på nyere tid
 • Samisk religionshistorie
 • viktige tros- og livstolkninger i religionene hinduisme, buddhisme og sikhisme i historisk og aktuelt perspektiv, med vekt på europeiske og mer globale forhold  
 • religionshistorie med vekt på nyere tid fra hinduismen, buddhismen og sikhismen
 • hellige tekster med viktige fortellinger i religionene hinduisme, buddhisme, sikhisme, deres litterære uttrykk og sjangrer, virkningshistorie, hermeneutikk og historisk-vitenskapelig perspektiv på tekstene  
 • grunnskolefaget si historie med særlig vekt på tida etter 1997 og ulike løsninger på religions- og filosofiundervisningen i andre land
 • et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsformer

Ferdigheter
Studenten kan

 • bruke et bredt utvalg av varierte arbeidsmåter med vekt på utforskende samtaler
 • bruke digitale verktøy med særlig blikk for kildekritikk i søk etter informasjon og etiske
  spørsmål om nett- etikette og personvern
 • bruke prinsippene for erfaringsbasert forskning i egen virksomhet som RLE- lærer
 • kan vurdere lærebøker og andre læremidler i faget, og i egen undervisning
 • kan lage lokale læreplaner i RLE
 • kan reflektere over egen utvikling i yrkesutøvelse som RLE-lærer
 • kan integrere de grunnleggende ferdighetene i RLE-undervisningen: kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese ulike typer tekster og regne
 • kan tolke hvordan tekster, kunst og arkitektur uttrykker mening i RLE-emnene,
  gjennom sjangrer, symboler, metaforer og andre virkemidler 

Generell kompetanse
Studenten kan

 • gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn ellers i sammenheng med religioner og livssyn

Innhold

Emnet inneholder følgende av de nasjonale fagemnene:

1. Hinduisme med vekt på nyere tid
2. Buddhisme med vekt på nyere tid
3. Annet religiøst mangfold med vekt på nyere tid: sikhisme, nyreligiøsitet og
samiske forhold: samisk religion og religiøsitet
4. Filosofihistorie med vekt på nyere tid
5. Livssyn: sekulære ideologier
6. RLE som undervisningsfag i grunnskolens ungdomstrinn med følgende undertema:

 •  Fagdidaktikk
 •  Flerkulturelle perspektiv
 •  Forskningsbasert undervisning

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer.
Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, faglig og didaktisk refleksjon, arbeid i grupper og arbeid med oppgaver i klassen. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på 20 timer pr uke i emnet inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Gruppearbeid (2 studenter): skriftlig oppgave
Arbeidet skal være forskningsbasert.

2. Gruppearbeid (2 studenter): muntlig presentasjon av et faglig og didaktisk tema innenfor området hinduisme, buddhisme, sikhisme eller samisk religion/religiøsitet med relevans for RLE i grunnskolens ungdomstrinn.
Arbeidet skal være forskningsbasert.
Nærmere spesifisering av arbeidskravet ligger i semesterplanen.

3. Obligatorisk deltakelse i deler av undervisning, se spesifisering i semesterplan for nærmere informasjon.
Sykemelding ved fravær fra obligatoriske deler av underviningen gir rett til tilpassede oppgaver.

Ved sykefravær på de obligatoriske dagene gruppene har presentasjoner (arbeidskrav),
må studentene gi en individuell muntlig presentasjon til klassen på annet tidspunkt på utsatt frist.
Eventuelt levere skriftlige kommentarer i Fronter på presentasjoner fra andre grupper, lastet opp i Fronter, som student har hatt fravær fra.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen

Eksamen

Skriftlig, individuell skoleeksamen av 5 timers varighet.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F.
Besvarelsen blir vurdert av én intern og én ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Fagansvarlig lærer har ansvar for at studentene får utføre evaluering av emnet RLE 201.
Resultater fra evalueringen og forslag til justeringer følges opp sammen med studentenes representanter i faget RLE.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 6. august 2014.

Kompendium for RLE 201 emnet (høst 2014) selges i bokhandel Remmen.

Religionspedagogikk og fagdidaktikk
Björlin, O. 2008. Religionsläraren och religionerna, ss.71-85 I: Lundberg og Persson (red.): religionskunnskap.nu. Föreningen lærare i religionskunskap. Årsbok, 40.
(15s) (Kompendium)

Hansen, M. 2007. Pluralismen indad og udad. Skitse til en pluralistisk religionspæadgogik på bakgrund av Robert Jacksons bog fra 2004: Rethinking Religious Education and Plurality, ss.10-15, I: Religionslæreren (5) (6s) (Kompendium)

Helskog, Guro H. 2012. Danning i retning av menneskelig modenhet og visdom gjennom filosofisk dialog? ss. 46-60 I: Norsk filosofisk tidsskrift 47 (1) (Kompendium)

Hinduisme, buddhisme og fagdidaktikk
Jacobsen, Knut A. 2009. Hva er hinduisme. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 4, 7 og 8, ss. 53-72, 107-136 (46s)

Jacobsen, Knut A. 2012/2000. Buddhismen. Oslo: Pax forlag.
Kap. 9 og 10, ss. 155-196 (40s)

Jacobsen, Knut (red.) 2011. Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget
Kap. 2 og 3: Buddhismen og Hinduismen i Norge, Ss. 31-125 (94s)

Jacobsen & Thelle.1999. Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Ss. 146-170, 267-272, 284 - 304, 317-330 (64s)

Trainor, Kevin (red.) 2002. Buddhisme Et illustrert oversiktsverk. Oslo: Damm & Søn.
ss.112-114, 120-123, 126-129, 132-151, 162-167, 170-173, 202-203, 222-229 (48s) (Kompendium)

Kildesamling til Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering.1999.
Bind 2. Utvalgte tekster og bilder fra hinduisme og buddhisme.
Knut A. Jacobsen: Hinduismen og Notto R. Thelle: Buddhismen.
Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter (bok eller elektronisk format)
http://www.krlnett.no/mer_kildesamlingen.htm

Livssyn, filosofi og annet religiøst mangfold
Aadnanes, P. M. 2012. Livssyn. (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Ss. 160-291.

Bondevik, Hilde og Inga Bostad. 2003. Tenkepauser: Filosofi og vitenskapsteori. Oslo: Akribe forlag. Ss. 69-168

Botvar & Schmidt (red). 2010. Religion i dagens Norge. Oslo: Universitetsforlaget
Kap. 4. Mot en alternativreligiøs revolusjon? Ss. 60-80 (21s) (Kompendium)

Winje, Geir. 2006. Hva er New Age? Høgskolen i Vestfold. (5s)
http://www.hive.no/getfile.php/Intranet/Visittkortfiler%20-%20ansatte/Geir%20Winje/new-age.pdf

Samisk religionshistorie
Kristiansen, Roald E. 2005. Samisk religion og læstadianisme.
Bergen: Fagbokforlaget. Del 1 Samisk religion Ss. 5-38 (33s)

Sikhismen
Sikher.no (2012) Oslo: Nettartikler:
Introduksjon, Sikhismen, Sri Guru Granth Sahib Ji (15s)

Introduksjon: http://www.sikher.no/2KORT.html

Sikhismen: Flere underartikler:

Amrit-Khalsa: http://www.sikher.no/4amrit.html

Ekteskap: http://www.sikher.no/4ekteskap.html

Filosofi: http://www.sikher.no/4filosofi.html

Gurdwaraen & Sadhsangat: http://www.sikher.no/4gurdu.html

Historie: http://www.sikher.no/4historie.html

Kalender og sermonier http://www.sikher.no/4kalender.html

Kirtan: http://www.sikher.no/4kirtan.html

Kvinner: http://www.sikher.no/4kvinner.html

Rahit Maryada: http://www.sikher.no/4rehat.html

Sri Guru Granth Sahib Ji: flere underartikler:

Introduksjon: http://www.sikher.no/6intro.html

Innhold: http://www.sikher.no/6innhold.html

Historie: http://www.sikher.no/6historie.htm

Oppbygging: http://www.sikher.no/6oppbygging.html

Språk og systematikk: http://www.sikher.no/6spraak.html

Sitater: http://www.sikher.no/6sitater.html

Behandling: http://www.sikher.no/6behandling.html

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:12:47