Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Thorbjørn J. Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LU5VK1P11 Påbygging veiledning (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanningen Pedgogisk veiledning (30 studiepoeng) som et påbyggingsemne for studenter som har 10 studiepoeng i studiet fra før. Jf. ny organisering av studiet Pedagogisk veiledning. Gjelder kun studenter som tidligere har bestått emnet Refleksjoner over yrkesutøvelse (emnekode LA10VK1, LU10VK107 eller LS10VK1).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må ha bestått eksamen i 10 studiepoeng i studiet Pedagogisk veiledning, i emnet Refleksjoner over yrkesutøvelse.

Undervisningssemester

Høsten 2014. Dispensasjonsemne kun for dette semesteret.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap om:
• Etiske dilemmaer og maktforhold knyttet til veiledning
• Profesjonsutvikling og profesjonsidentitet

Ferdigheter i:
• Å utøve veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse:
• Kunne mestre kritisk analyse og refleksjon over veiledningsprosesser
• Evne til å identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Innhold

- Etikk og veiledning
- Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli organisert med studiesamling over 2 dager.

Læringsformene på studiesamlingen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledning.

Praksis

Praksis vil bestå av følgende elementer:
- Veiledning, fortrinnsvis med nyutdannede eller studenter, individuelt eller med grupper
- Deltakelse i basisgruppe

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Det er obligatorisk deltakelse på studiesamlingene, i basisgruppene og i veiledningsøvelsene. Deltakelsen skal være på minst 80 % for å kunne melde seg opp til eksamen.
  • Studentene skal lede 2 veiledninger i løpet av studieperioden. Veiledningene skal dokumenteres med logg etter nærmere angitte kriterier

Arbeidskravene skal være gjennomført innen fastsatt frist gitt i semesterplanen og må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave
Studentene skal skrive en fagtekst etter nærmere angitte kriterier. Teksten skal være erfaringsbasert og drøftes i lys av relevante teorier og prinsipper i veiledning.

Besvarelsen vurderes til karakteren bestått eller ikke bestått

Frist for innlevering settes i semesterplanen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert etter studiesamlingen.

Litteratur

Botnen Eide, s., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., Aasland, D. G.2009. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:15:41